Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 8

Cov Yixayee Txeem Rau Khana-as Tebchaws

Cov Yixayee Txeem Rau Khana-as Tebchaws

Yausua coj cov Yixayee mus ntaus yeej Khana-as tebchaws. Yehauvas pub hwjchim rau cov thawj los cawm nws cov tibneeg dim kev quab yuam

NTAU pua xyoo ua ntej cov Yixayee mus rau hauv Khana-as tebchaws, Yehauvas tau cog lus tias nws yuav muab lub tebchaws ntawd rau Aplahas cov xeeb ntxwv. Zaum no Yausua ua tus ntaus thawj, coj cov Yixayee kev. Lawv yuav mus txeeb lub tebchaws uas Yehauvas cog lus tseg.

Vajtswv pom tias tsim nyog muab cov neeg Khana-as rhuav tshem, vim muaj kev nkauj kev nraug, kev phem kev qias, thiab kev sib ntaus sib tua puv ntia lub tebchaws. Yog li ntawd, cov Yixayee yuav tsum muab tag nrho tej moos uas lawv txeeb tau hauv Khana-as tebchaws, rhuav tshem huv tibsi.

Ua ntej lawv txeem mus rau hauv tebchaws Khana-as, Yausua txib ob tug txivneej mus tshuaj lub moos Yelikhau. Ob tug txivneej ntawd mus so hauv ib tug pojniam hu ua Lahaj lub tsev. Lahaj yeej paub tias nkawd yog neeg Yixayee, tiamsis Lahaj tseem tos txais nkawd thiab muab nkawd zais. Lahaj twb hnov txog tej uas Yehauvas tau ua los cawm Nws haiv neeg dim lawm. Lahaj thiaj muaj kev ntseeg rau cov Yixayee tus Vajtswv. Lahaj hais kom ob tug txivneej tshuaj tebchaws cog lus rau nws tias, lawv yuav tsis muab nws thiab nws tsev neeg tua pov tseg.

Tom qab ntawd, thaum cov Yixayee txeem mus rau Khana-as tebchaws, thiab mus ntaus lub moos Yelikhau, Yehauvas ua rau Yelikhau tej ntsa loog pob tag. Ces Yausua thiab nws cov tub rog nrov ntwg mus rau hauv lub moos, thiab ua rau lub moos puam tsuaj huvsi. Tiamsis lawv tsis muab Lahaj thiab Lahaj tsev neeg tua. Yausua lawv ntaus rog sai heev. Ntev li rau xyoo xwb, lawv twb txeeb tau tebchaws dav kawg li lawm. Tom qab ntawd lawv mam li muab lub tebchaws faib rau cov Yixayee.

Thaum Yausua laus heev lawm, nws hu cov tibneeg tuaj txoos ua ke. Nws rov qhia lawv txog tej yam uas Yehauvas tau ua los pab lawv tej yawg koob. Nws kuj txhawb kom lawv teev tiam Yehauvas mus li. Tiamsis tom qab Yausua thiab cov txwj laus uas pab nws tuag tas lawm, ces cov Yixayee tso Yehauvas tseg thiab mus teev tiam tej vajtswv cuav. Kwvlam tau 300 xyoo, haiv neeg Yixayee tsis muab siab npuab Yehauvas thiab tsis coj nws tej kevcai tiag. Lub sijhawm ntawd, Yehauvas cia cov Yixayee tej yeeb ncuab tuaj quab yuam lawv. Lawv cov yeeb ncuab ib txhia yog cov Filixatee. Thaum cov Yixayee thov Yehauvas pab lawv, Yehauvas thiaj tsa cov thawj los cawm lawv. Cov thawj muaj 12 tug.

Phau Vajlugkub muaj ib phau ntawv hu ua Cov Thawj. Phau ntawd qhia txog cov thawj uas tau los coj thiab saib xyuas cov Yixayee. Phau ntawv ntawd qhia txog tus thawj hu ua Auni-ee mus txog tus thawj hu ua Xaxoo. Xaxoo yog tus txivneej muaj zog tshaj plaws uas tau ua neej nyob. Lub ntsiab lus uas qhia tas qhia thiab hauv phau ntawv Cov Thawj, yog li no: Cov uas mloog Yehauvas lus yuav tau koob hmoov, tiamsis cov uas tsis mloog yuav raug kev puas ntsoog.

—Zaj no muaj nyob rau hauv Yausua; Cov Thawj; Levi Tej Kevcai 18:24, 25.