YUAV kom peb paub tias tus Mexiyas yog leejtwg, Vajtswv Yehauvas tshoov kom nws cov tub qhe sau lus faj lem txog tus Mexiyas tias, nws yuav yug qhovtwg, nws yuav ua dabtsi, thiab nws yuav raug tua li cas. Cov lus faj lem ntawd qhia ntxaws heev thiab puavleej muaj tiav rau Yexus Khetos. Cia peb kawm cov lus faj lem uas qhia seb tus Mexiyas yuav yug qhovtwg, thiab thaum nws tseem yau.

Tus tub qhe Yaxaya twb cev lus lawm tias tus Mexiyas yuav yog Vajntxwv Davi ib tug xeeb ntxwv. (Yaxaya 9:7) Tau muaj tseeb li ntawd. Yexus yug ntawm Davi caj ces los tiag.​—Mathai 1:1, 6-17.

Tus tub qhe Mikha kuj tau cev lus tias tus Mexiyas yuav los yug rau hauv “Npelehee Efatha,” thiab muaj ib hnub nws yuav ua vajntxwv. (Mikha 5:2) Thaum yug Yexus, muaj 2 lub moos hu ua Npelehee hauv Yixayee tebchaws. Ib lub nyob ze Naxale uas nyob rau sab qaum teb, thiab ib lub nyob ze Yeluxalees hauv Yuda tebchaws. Lub moos Npelehee uas nyob ze Yeluxalees yog lub uas yav nram ntej hu ua Efatha. Yexus yug hauv lub moos ntawd ntag, raws nkaus li zaj lus faj lem qhia!​—Mathai 2:1.

Muaj dua ib zaj lus faj lem uas qhia tias Vajtswv yuav hu nws tus Tub “tawm hauv Iyi tebchaws los.” Thaum Yexus tseem yau, nws raug coj mus nyob nram Iyi teb. Tom qab Helauj tuag lawm, Yexus tsev neeg mam rov los nyob hauv Yixayee tebchaws. Yog li ntawd, muaj raws nkaus li zaj lus faj lem ntawd.​—Hauxeya 11:1; Mathai 2:15.

Nyob rau lub ntsiab me “ Lus Faj Lem Txog Tus Mexiyas,” muab cov nqe Vajlugkub hauv qab lub ntsiab “Lus Faj Lem” los piv rau cov hauv qab lub ntsiab “Tiav Li Cas.” Yog tias koj ua li ntawd, koj yuav pom tias Vajtswv Txojlus yeej muaj tseeb tiag.

Thaum koj nyeem cov nqe Vajlugkub no, nco ntsoov tias cov lus faj lem no yog sau ntau pua xyoo ua ntej yug Yexus. Yexus tau hais li no: “Txhua lo lus uas sau cia rau hauv Mauxe phau kevcai thiab sau rau hauv cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab hauv ntawv nkauj uas hais txog kuv puavleej yeej yuav  tsum tiav.” (Luka 24:44) Thaum koj nyeem koj phau Vajlugkub, koj yuav pom tias muaj tiav raws li txhua lo lus faj lem tibsi!