Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 COV LUS QHIA NTXIV

Paub Thiab Siv Vajtswv Lub Npe

Paub Thiab Siv Vajtswv Lub Npe

HAUV koj phau Vajlugkub, Ntawv Nkauj 83:18 txhais li cas? Phau Vajlugkub Askiv New World Translation of the Holy Scriptures tau muab nqe no txhais tias: “Thov kom tibneeg paub tias koj tib leeg xwb uas npe hu ua Yehauvas thiaj yog tus Loj Dua Ntais.” Muaj ib txhia Vajlugkub kuj txhais ib yam li ntawd thiab. Tiamsis ntau phau tau muab Vajtswv lub npe Yehauvas hloov ua lub npe meej mom “Tus Tswv.” Ib txhia ho muab hloov ua “Yawmsaub”. Tiamsis Yawmsaub tsis yog Yehauvas. Ua li tsim nyog siv lub npe twg hauv nqe no?

Vajtswv lub npe ua lus Henplais

Thaum xub sau nqe no ua lus Henplais, nqe no siv Vajtswv lub npe kiag. Tsis muaj ib lub npe zoo npaum li nws lub. Lus Henplais sau lub npe ntawd li no: יהוה (YHWH). (Khiav Dim 6:2, 3 hauv qab taw qhia) Lub npe ntawd muab txhais ua lus Hmoob tias “Yehauvas.” Puas yog lub npe ntawd muaj tshwm nyob rau hauv tib nqe Vajlugkub no xwb? Tsis yog. Thaum xub sau Cov Nqe Lus Henplais, lub npe ntawd muaj tshwm txog li 7,000 zaus!

Vajtswv lub npe tseem ceeb npaum li cas? Yexus Khetos tau qhia kom nws cov thwjtim thov li no: “Peb leej Txiv uas nyob saum ntuj, thov sawvdaws hwm koj lub npe kom dawb huv.” (Mathai 6:9) Tom qab no, Yexus hais tias: “Au leej Txiv, thov koj ua rau koj lub npe tau koob meej.” Vajtswv teb saum ntuj tuaj tias: “Kuv twb tau koob meej lawm, thiab kuv tseem yuav tau koob meej ntxiv.” (Yauhas 12:28) Cov nqe ntawd qhia meej tias Vajtswv lub npe tseem ceeb heev. Tiamsis ua cas ib txhia neeg uas txhais Vajlugkub ho muab Vajtswv lub npe hloov ua tej npe meej mom lawm?

Coob leej xav tias tsis zoo rau neeg siv Vajtswv lub npe, rau qhov tiam no peb tsis paub xyov yuav hais lossis nyeem Vajtswv lub npe li cas lawm. Cov lus Henplais yav thaum ub  tsis siv cov tsiaj ntawv niam xws li a, e, i, o, u. Yog li ntawd, niaj hnub no tsis muaj leejtwg paub tseeb tias cov neeg thaum ub hais lub npe YHWH li cas. Txawm li ntawd los, puas zoo rau peb muab Vajtswv lub npe rho tawm? Muab xav li no: Niaj hnub no, kuj tsis muaj leejtwg paub xyov yuav hais Yexus lub npe li cas thiab. Yav thaud, tej zaum lub suab hu Yexus lub npe yog Yeshua lossis Yehoshua. Txawm tias tibneeg tsis paub hais Yexus lub npe li yav thaum ub los, lawv yeej tsis muab nws lub npe rho tawm. Tibneeg thoob qab ntuj tseem niaj hnub hu thiab nyeem Yexus lub npe raws li lawv yam lus. Zoo ib yam li ntawd, thaum koj mus txawv tebchaws, tej zaum lawv yuav hu koj lub npe ib nyuag sis thiab. Yog li ntawd, txawm peb paub tsis meej tias xyov yuav hu thiab nyeem Vajtswv lub npe li cas los, peb yuav tsum tsis txhob muab rho tawm li.

Tsis tas li ntawd xwb, tibneeg tau muab Vajtswv lub npe rho tawm vim tej kev lig kevcai uas cov Yudai ib txwm coj. Cov Yudai ntseeg tias tibneeg yuav tsum tsis txhob hais Vajtswv lub npe kiag li. Lawv ntseeg li ntawd, rau qhov lawv to taub nqe no yuam kev lawm: “Tsis txhob lam hais saib tsis taus [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv lub npe, rau qhov tus uas lam hais saib tsis taus nws lub npe, mas [Yehauvas] yuav tsis zam txim.”​—Khiav Dim 20:7.

Puas yog nqe no txwv tsis pub leejtwg siv Vajtswv lub npe kiag li? Tsis yog. Nqe no tsuas yog txwv tsis pub tibneeg hais saib tsis taus Vajtswv lub npe xwb. Cov neeg thaum ub kuj siv Vajtswv lub npe thiab. Xws li cov neeg ncaj ncees uas tau sau Cov Nqe Lus Henplais (“Phau Qub”) uas coj raws li Mauxe Txoj Kevcai. Lawv sau Vajtswv lub npe rau hauv tej nkauj rau tibneeg hu qhuas Vajtswv. Tsis tas li ntawd xwb, Vajtswv Yehauvas kuj hais kom cov uas pe hawm nws tuav nws lub npe thov. Cov uas ncaj ncees ua li Vajtswv hais. (Loos 10:13; Tubtxib Tes Haujlwm 2:21) Yog li ntawd, cov Khixatia niaj hnub no yuav tsum siv Vajtswv lub npe. Peb paub tias Yexus kuj siv Vajtswv lub npe thiab.​—Yauhas 17:26.

Thaum cov neeg txhais Vajlugkub muab Vajtswv lub npe rho tawm, lawv ua yuam kev loj heev. Lawv ua rau tibneeg  xav tias Vajtswv nyob deb heev ntawm noob neej. Tiamsis phau Vajlugkub txhawb kom tibneeg “ua phoojywg” nrog Yehauvas. (Ntawv Nkauj 25:14) Xav txog koj ib tug phoojywg zoo. Yog tias koj tsis paub nws lub npe, nws puas yog koj tus phoojywg tiag? Ib yam li ntawd, yog tias tibneeg tsis paub Vajtswv lub npe Yehauvas, ces lawv yuav ua li cas ua tau nws tus phoojywg? Thiab yog tias tibneeg tsis siv Vajtswv lub npe ces lawv yuav tsis paub tias nws lub npe txhais tau zoo npaum li cas. Vajtswv lub npe txhais li cas?

Vajtswv tau qhia rau nws tus tub qhe Mauxe tias nws lub npe txhais li no: “Kuv yeej yog kuv.” (Khiav Dim 3:14) Ntau phau Vajlugkub txhais li ntawd. Tiamsis phau Vajlugkub uas Rotherham tau txhais, hais li no: “Kuv ua tau txhua yam raws li kuv pom zoo ua.” Nqe no qhia tias Yehauvas ua tau ib puas tsav yam kom muaj tiav raws li nws lub ntsiab, thiab nws kuj siv tau tej uas nws tsim los ua kom nws lub ntsiab muaj tiav.

Muab ua lus piv txwv li no: Yog tias koj ua tau txhua yam raws li koj pom zoo, koj yuav pab koj cov phoojywg li cas? Yog tias koj ib tug phoojywg mob loj heev, tej zaum koj yuav ua ib tug kws tshuaj kho nws qhov mob kom zoo. Lossis yog tias koj ib tug phoojywg tshuav luag nuj nqes ntau heev, tej zaum koj yuav ua ib tug neeg nplua nuj los pab nws them. Tiamsis tibneeg tsis muaj peevxwm ua txhua yam li ntawd. Thaum koj kawm Vajlugkub ntxiv, koj yuav xav tsis thoob li rau qhov Vajtswv ua tau txhua yam kom tiav raws li nws tej lus cog tseg. Thiab koj yuav pom tias Vajtswv zoo siab siv nws lub hwjchim los pab cov uas hlub nws. (2 Vaj Keeb Kwm 16:9) Yog tias peb tsis paub nws lub npe ces peb yeej yuav tsis paub tias nws zoo npaum li ntawd.

Yog li, peb pom tseeb tias yeej tsim nyog muaj lub npe Yehauvas nyob rau hauv phau Vajlugkub. Tsis zoo rau tibneeg muab Yehauvas lub npe hloov ua “Tus Tswv” thiab “Yawmsaub.” Thaum peb paub lub ntsiab ntawm Vajtswv lub npe, thiab siv lub npe ntawd thaum peb pe hawm Vajtswv, ces peb yuav txav ze rau Vajtswv Yehauvas.