Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 COV LUS QHIA NTXIV

Xyoo 1914 Tseem Ceeb Kawg Li

Xyoo 1914 Tseem Ceeb Kawg Li

YUAV luag 40 xyoo ua ntej xyoo 1914, cov tub kawm Vajlugkub twb tshaj tawm lawm tias, yuav muaj tej xwm txheej tseem ceeb tshwm sim rau xyoo ntawd. Muaj xwm txheej dabtsi, thiab tej pov thawj twg qhia tias xyoo 1914 tseem ceeb?

Yexus hais hauv Luka 21:24 tias: “Lwm haiv neeg yuav tsuj lub nroog Yeluxalees mus txog thaum lwm haiv neeg lub sijhawm tiav.” Yeluxalees yog cov neeg Yudai lub tuam ceeb nroog. Lawv cov vajntxwv nyob hauv lub nroog ntawd kav thiab lawv los ntawm Vajntxwv Davi caj ces los. (Ntawv Nkauj 48:1, 2) Tiamsis, cov vajntxwv no txawv ntawm lwm haiv neeg tej nom tswv. Lawv zaum saum lub “zwm txwv uas yog [Yehauvas] tsa.” Lawv sawv cev rau Vajtswv ntag. (1 Vaj Keeb  Kwm 29:23) Yog li ntawd, Yeluxalees thiaj piv txwv txog Yehauvas txojkev kav.

Thaum twg “lwm haiv neeg” pib tsuj Yehauvas txojkev kav hauv ntiajteb no, thiab lawv tsuj li cas? Pib tsuj xyoo 607 U.Nt.Y. Xyoo ntawd Yeluxalees poob rau Npanpiloo. Tom qab ntawd tsis muaj neeg zaum saum Yehauvas lub “zwm txwv” kav lawm. Cov vajntxwv uas kav los ntawm Davi caj ces raug ncua cia lawm. (2 Vajntxwv 25:1-26) Tiamsis, lwm haiv neeg puas yuav “tsuj” Yeluxalees mus ib txhis? Yuav tsis tsuj, rau qhov Exekhee tau hais ib zaj lus faj lem txog Yeluxalees tus vajntxwv kawg, hu ua Xedekhiya. Exekhee hais tias: “Cia li hle hauv phuam thiab hle lub mom vajntxwv tseg . . . Mus txog thaum tus uas muaj feem los txog, mas kuv yuav muab pub rau nws.” (Exekhee 21:26, 27) Leejtwg yog “tus uas muaj feem” ntoo Davi lub mom vajntxwv? Yog Yexus Khetos. (Luka 1:32, 33) Yog li ntawd, lwm haiv neeg yuav “tsuj” Yeluxalees mus txog thaum Yexus tau ua Vajntxwv.

Thaum twg Yexus mam ua Vajntxwv kav? Yexus twb qhia tias Vajtswv yuav teem sijhawm rau lwm haiv neeg kav. Cov lus hauv Daniyee tshooj 4 tseem ceeb heev, rau qhov cov lus ntawd yuav pab kom peb to taub seb lwm haiv neeg yuav kav ntev npaum li cas. Tshooj no qhia txog Npanpiloo tus vajntxwv hu ua Nenpukhanexa zaj npau suav. Zaj npau suav ntawd yog ib zaj lus faj lem. Nenpukhanexa pom ib tsob ntoo siab kawg li raug muab ntov pov tseg. Lub hauv paus ntoo ntawd hlav tsis taus rau qhov muaj saw tooj saw hlau rig lub hauv paus cia lawm. Tus tubtxib saum ntuj hais ntxiv tias: “Tso nws nyob li ntawd kom puv xya xyoo [lossis 7 lub sijhawm].”​—Daniyee 4:10-16.

Tsob ntoo ntawd piv txwv txog dabtsi? Muaj qho zaus phau Vajlugkub muab tej ntoo piv rau ib tug vajntxwv txojkev kav. (Exekhee 17:22-24; 31:2-5) Yog li ntawd, tsob ntoo ntawd piv txwv txog Yehauvas txojkev kav uas los ntawm cov vajntxwv hauv Yeluxalees. Thaum muab tsob ntoo ntov lawm, qhov ntawd piv txwv txog dabtsi? Piv txwv tias Yehauvas txojkev kav yuav raug ncua cia. Tiamsis zaj yog toog ntawd kuj qhia ntxiv tias Yeluxalees yuav tsis raug “tsuj” mus  li. Lwm haiv neeg yuav tsuj kom “puv xya xyoo [lossis 7 lub sijhawm]” xwb. Yog li, 7 lub sijhawm ntawd ntev npaum li cas?

Qhia Tshwm 12:6, 14 qhia tias peb ncua sijhawm thiab ib nrab ncua sijhawm yog ntev li “ib txhiab ob puas rau caum hnub.” Yog li ntawd, 7 lub sijhawm ntawd thiaj ntev li 2 npaug qhov ntawd, lossis muaj li 2,520 hnub. Tom qab Yeluxalees poob lawm, puas yog lwm haiv neeg tsuas “tsuj” Yeluxalees li 2,520 hnub xwb? Tsis yog. Zaj lus faj lem no qhia txog ib lub caij uas ntev tshaj ntawd. Xwm Txheej Taug Kev 14:34 thiab Exekhee 4:6 qhia tias “ib hnub ua ib xyoos.” Yog li ntawd, 7 lub sijhawm ntawd ntev txog 2,520 xyoo.

Lub sijhawm 2,520 xyoo ntawd pib thaum twg los? Pib lub 10 Hli xyoo 607 U.Nt.Y. thaum Yeluxalees poob rau Npanpiloo. Thaum ntawd tus vajntxwv uas los ntawm Davi caj ces  los, tsis tau kav lawm. Lub sijhawm no ncua mus txog lub 10 Hli xyoo 1914. “Lwm haiv neeg lub sijhawm tiav” rau xyoo ntawd. Thaum ntawd, Vajtswv kuj tsa Yexus Khetos ua Vajntxwv kav saum ntuj ceeb tsheej lawm thiab. *​—Ntawv Nkauj 2:1-6; Daniyee 7:13, 14.

Yexus twb qhia ua ntej lawm tias thaum nws sawv ua Vajntxwv kav saum ntuj ceeb tsheej, yuav muaj ntau yam xwm txheej tshwm sim hauv ntiajteb. Yuav muaj kev tsov kev rog, kev tshaib nqhis, muaj av qeeg, thiab kev mob kev nkeeg. Peb pom tias yeej tau muaj raws li ntawd tiag. (Mathai 24:3-8; Luka 21:11) Tej xwm txheej ntawd qhia tseeb tias Vajtswv lub Nceeg Vaj saum ntuj ceeb tsheej yeej pib kav rau xyoo 1914 lawm tiag. Thiab txij thaum ntawd los, peb nyob “tiam kawg” rau lub sim ceeb limhiam no lawm.​—2 Timaute 3:1-5.

^ nqe 2 Lub 10 Hli xyoo 607 U.Nt.Y. mus txog rau lub 10 Hli xyoo 1 U.Nt.Y., muaj 606 xyoo. Lub 10 Hli xyoo 1 U.Nt.Y. mus txog rau lub 10 Hli xyoo 1914 T.Q.Y., muaj 1,914 xyoos, rau qhov tsis muaj xyoo 0. Yog li ntawd, thaum koj muab 606 xyoo ntxiv rau 1,914 xyoos, ces muaj 2,520 xyoo txwm nkaus.