Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 COV LUS QHIA NTXIV

Vajtswv Puas Yog Peb Leeg?

Vajtswv Puas Yog Peb Leeg?

COV uas ntseeg Vaj Peb Leeg qhia tias Leej Txiv, Leej Tub thiab Vaj Ntsuj Plig yog tib tug Vajtswv. Lawv qhia tias 3 tug no puavleej sib txig sib luag, muaj hwjchim loj kawg nkaus, thiab tsis muaj hauv paus pib. Raws li txojkev ntseeg Vaj Peb Leeg mas Leej Txiv yog Vajtswv, Leej Tub yog Vajtswv, thiab Vaj Ntsuj Plig los yog Vajtswv. Tiamsis lawv ho ntseeg tias 3 tug ntawd yog tib tug Vajtswv xwb.

Qhov tseeb tiag, lo lus “Vaj Peb Leeg” tsis muaj nyob hauv phau Vajlugkub. Thiab coob leej uas ntseeg Vaj Peb Leeg lees tias lawv tsis paub piav txojkev ntseeg no. Txawm li ntawd los, lawv tseem ntseeg tias phau Vajlugkub qhia txog Vaj Peb Leeg. Ua li phau Vajlugkub puas qhia txojkev ntseeg ntawd tiag? Cia peb kawm txog ib nqes Vajlugkub uas tibneeg pheej siv los txhawb txojkev ntseeg Vaj Peb Leeg.

“TXOJLUS NTAWD YOG VAJTSWV”

Yauhas 1:1 hais tias: “Thaum chiv keeb Txojlus yeej los muaj nyob, thiab Txojlus ntawd yeej nrog Vajtswv nyob, thiab Txojlus ntawd yog Vajtswv.” Hauv tib tshooj ntawd, tus tubtxib Yauhas qhia meej tias “Txojlus” ntawd yog Yexus. (Yauhas 1:14) Tiamsis vim nqe ntawd muab Txojlus hu ua Vajtswv, muaj ib txhia xav tias Leej Tub thiab Leej Txiv yog tib tug Vajtswv xwb.

Nco ntsoov tias cov nqe Vajlugkub no yog xub sau ua lus Kili. Tom qab no, tau muab cov lus Kili no txhais ua lwm yam lus. Tiamsis coob tus tsis muab nqe no txhais ua, “Txojlus ntawd yog Vajtswv.” Yog vim li cas? Lawv pom tias yuav tsum muab nqe ntawd txhais raws li cov lus Kili thaum ub. Lawv txhais li cas? Phau Vajlugkub Askiv, The New Testament in an Improved Version, muab nqe ntawd txhais li no: “Txojlus ntawd yog ib tug vajtswv.” Phau Vajlugkub Askiv The Translator’s New Testament, ho muab txhais li no: “Txojlus ntawd nrog Vajtswv.” Raws li cov lus no, Txojlus ntawd tsis yog Vajtswv tus kheej. Tiamsis vim nws siab dua ib puas  tsav yam uas Vajtswv tau tsim los, thiaj muab Txojlus ntawd hu ua “ib tug vajtswv.” Hauv nqe no, lo lus “vajtswv” txhais tau tias “tus uas muaj hwjchim.”

NRHIAV POV THAWJ NTXIV

Coob leej tsis paub cov lus Kili uas siv los sau phau Vajlugkub. Koj yuav ua li cas koj thiaj paub tseeb txog lub ntsiab ntawm Yauhas cov lus? Muab ua piv txwv li no: Muaj ib tug xibhwb qhia ntawv rau nws cov tub kawm ntawv. Tom qab nws qhia tas, cov tub kawm ntawv nyias to taub nyias lawm ib yam. Lawv yuav ua li cas lawv thiaj yuav paub lub ntsiab uas tus xibhwb qhia? Tej zaum zoo rau lawv rov nug tus xibhwb ntawd. Yog tias lawv kawm ntxiv ces lawv yeej yuav to taub lub ntsiab zoo dua. Ib yam li ntawd, yuav kom koj to taub Yauhas 1:1, zoo rau koj kawm ntxiv txog Yexus lub meej mom hauv phau ntawv Yauhas. Yog koj ua li ntawd, ces thaum kawg koj yuav paub lub ntsiab tseeb.

Zoo li hauv Yauhas 1:18, Yauhas sau ntxiv tias: “Tsis muaj leejtwg txeev pom dua Vajtswv [tus muaj hwjchim loj kawg nkaus] li.” Tiamsis Yauhas qhia tias tibneeg twb pom Yexus uas yog Leej Tub lawm. Nws sau tias: “Txojlus [Yexus] ntawd tshwm los ua neeg thiab nyob hauv peb nruab nrab, peb pom nws lub hwjchim.” (Yauhas 1:14) Yog li ntawd, Leej Tub yeej tsis yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Yauhas kuj hais ntxiv tias Txojlus ntawd “nrog Vajtswv nyob.” Qhov ntawd qhia rau peb tias Yexus yeej tsis yog Vajtswv, nws thiaj nrog tau Vajtswv nyob, puas yog? Tsis tas li ntawd xwb, nyob rau Yauhas 17:3, Yexus yeej qhia meej tias nws thiab nws Leej Txiv tsis yog ib tug. Yexus qhia tias nws Leej Txiv tib leeg xwb thiaj yog “tus tseem Tswv.” Ces thaum Yauhas yuav xaus nws phau ntawv, nws sau li no: “Tej uas muab sau cia no kuj yog sau kom nej tau ntseeg tias Yexus yog tus Khetos, yog Vajtswv leej Tub.” (Yauhas 20:31) Koj puas pom nqe no muab Yexus hu ua Vajtswv tus Tub, tsis yog hu ua Vajtswv? Yog li ntawd, cov nqe hauv phau ntawv Yauhas no, pab peb to taub lub ntsiab ntawm Yauhas 1:1. Yexus, uas yog Txojlus, yog “ib tug vajtswv” rau qhov nws tau  lub meej mom siab. Tiamsis, Yexus tsis yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.

NRHIAV KOM PAUB MEEJ NTXIV

Rov qab xav rau zaj lus piv txwv txog tus xibhwb thiab cov tub kawm ntawv. Yog tias cov tub kawm ntawv ib txhia nug tus xibhwb tas tiamsis lawv tseem tsis ntseeg, ces lawv yuav ua li cas xwb? Lawv kuj mus nug lwm tus xibhwb txog tib zaj lus qhia ntawd. Yog tias tus xibhwb ntawd, teb ib yam nkaus li thawj tug, ces cov tub kawm ntawv yuav paub tseeb tias yog li ntawd tiag. Yog tias koj tsis to taub tej uas Yauhas qhia txog Yexus thiab Vajtswv, koj yuav nrhiav li cas ntxiv? Ib yam li qhov lus piv txwv, mus nrhiav seb lwm tus ho sau li cas hauv phau Vajlugkub. Cia peb kawm seb Mathai tau sau li cas. Mathai tau muab Yexus cov lus uas hais txog hnub kawg rau lub sim ceeb no, sau cia li no: “Tiamsis hnub ntawd thiab teev ntawd tsis muaj leejtwg paub, txawm yog cov tubtxib saum ntuj thiab leej Tub kuj tsis paub tsuas yog leej Txiv tib leeg paub xwb.” (Mathai 24:36) Cov lus no qhia tseeb tias Yexus tsis yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Ua cas ho hais li no?

Yexus tau hais tias Leej Txiv paub dua Leej Tub. Yog tias Yexus yog Vajtswv tiag, ces nws kuj paub li Leej Txiv paub thiab. Tej no qhia tias Leej Tub thiab Leej Txiv yeej tsis yog ib tug. Tiamsis ib txhia yuav hais tias: ‘Yexus hais li ntawd thaum nws ua neej nyob hauv ntiajteb xwb.’ Tiamsis yog tias ho muaj tseeb li lawv hais, tseem tshuav tus Vaj Ntsuj Plig * ne. Yog tias Vaj Ntsuj Plig yog Vajtswv thiab, ces vim li cas Yexus ho tsis hais tias Vaj Ntsuj Plig paub tej uas Leej Txiv paub?

Thaum koj kawm Vajlugkub ntxiv, koj yuav pom tias muaj  ntau nqe Vajlugkub uas qhia li peb kawm no. Cov nqe ntawd qhia meej tias Vajtswv tsis yog 3 leeg. Koj yuav kawm tau qhov tseeb txog Leej Txiv, Leej Tub, thiab Vajtswv lub hwj huam dawb huv.​—Ntawv Nkauj 90:2; Tubtxib Tes Haujlwm 7:55; Khaulauxi 1:15.

^ nqe 2 Ntau phau Vajlugkub siv lo lus “Vaj Ntsuj Plig.” Tiamsis Vajtswv tsis muaj plig, thiab nws kuj tsis yog Vaj Ntsuj Plig. Lo lus Henplais uas cov neeg sau Vajlugkub xub siv, txhais tau tias yog txoj “pa” lossis “lub hwjchim.” Vajtswv siv nws lub hwj huam no ua txhua yam kom muaj tiav raws li nws lub siab nyiam. (Saib Ntawv Nkauj 104:30, hauv qab taw qhia; Chiv Keeb 1:2, TMZ, hauv qab taw qhia) Yog li ntawd, txoj “pa” no tsis yog Vajtswv tus ntsuj plig, thiab kuj tsis yog Vajtswv thiab. Tiamsis yog Vajtswv lub hwj huam dawb huv uas nws siv los ua kom ib puas tsav yam muaj tiav raws li nws lub ntsiab.