NIAJ HNUB no thaum peb nyeem txog tej xov xwm, saib this vis (TV), thiab mloog xov tooj cua, peb tsuas hnov luag tshaj tawm txog kev tub sab tub nyiag, thiab kev tsov kev rog xwb! Xav txog koj tej kev nyuaj siab. Tej zaum koj nyuaj siab vim koj muaj mob muaj nkeeg, lossis muaj ib tug neeg uas koj hlub tau tas sim neej lawm. Tej zaum koj kuj xav li tus txivneej hu ua Yauj, uas tau hais tias nws tej kev nyuaj siab “hnyav dua tej xuab zeb hauv hiavtxwv.”​—Yauj 6:2, 3.

Nug koj tus kheej li no:

  • Vajtswv lub ntsiab, puas yog kom peb ua neej li tamsim no xwb?

  • Dabtsi yuav pab tau kuv nyiaj dhau kuv tej teeb meem?

  • Puas yuav muaj tau kev thaj yeeb hauv lub ntiajteb no?

Phau Vajlugkub teb tau cov lus nug no.

 PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS VAJTSWV YUAV UA KOM MUAJ TEJ NO HAUV NTIAJTEB.

“Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.”​—Qhia Tshwm 21:4

“Tus neeg ceg tawv yuav dhia caws qia yam li muas lwj.”​—Yaxaya 35:6

“Tus neeg dig muag yuav pom kev.”​—Yaxaya 35:5

 “Txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa yuav . . . tawm los.”​—Yauhas 5:28, 29

“Tsis muaj ib tug uas nyob hauv lub tebchaws yuav hais tias, ‘Kuv mob lawm.’”​—Yaxaya 33:24

“Muaj qoob loo nplua mias hauv lub tebchaws [ntiajteb].”​—Ntawv Nkauj 72:16

 PHAU VAJLUGKUB PAB TAU KOJ

Tsis txhob xav tias cov nqe Vajlugkub hais tas los no yog lam hais xwb. Vajtswv tau cog lus tseg tias nws yeej yuav kho kom muaj tiav li ntawd. Phau Vajlugkub qhia txog tej yam uas nws yuav kho.

Tiamsis phau Vajlugkub tsis yog qhia li ntawd xwb. Phau Vajlugkub yuav pab peb muaj kev zoo siab tiag tiag tamsim no. Xav txog koj tej kev nyuaj siab. Tej zaum koj nyuaj siab txog nyiaj txiag, txog koj tsev neeg, txog kev mob kev nkeeg, lossis tej zaum koj nyuaj siab vim tias muaj ib tug neeg uas koj hlub tau tuag lawm. Phau Vajlugkub yuav pab koj nyiaj dhau tej kev nyuaj siab niaj hnub no. Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub teb tau tej lus nug no:

  • Vim li cas peb ho muaj kev txom nyem?

  • Peb yuav nyiaj dhau peb tej kev nyuaj siab li cas?

  • Dabtsi yuav pab tau kom tsev neeg muaj kev zoo siab?

  • Tom qab ib tug neeg tuag, ua li cas rau nws lawm tiag?

  • Peb puas yuav rov pom cov neeg peb hlub uas tau tuag lawm?

  • Vim li cas peb ho paub tias Vajtswv yuav ua raws li nws cog tseg?

 Koj yeej xav paub seb phau Vajlugkub qhia txog dabtsi tiag, koj thiaj li nyeem phau ntawv no. Phau ntawv no yuav pab tau koj. Thaum koj nyeem phau ntawv no, koj yuav pom tias txhua nqe yeej muaj lus nug. Muaj ntau plhom leej twb kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv lawm. Thaum lawv kawm ua ke, lawv tham thiab teb cov lus nug. Peb thov caw koj los kawm thiab. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj thaum koj pib kawm seb phau Vajlugkub qhia txog dabtsi tiag!