Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 TSHOOJ 3

Vajtswv Lub Ntsiab Rau Lub Ntiajteb Yog Dabtsi?

Vajtswv Lub Ntsiab Rau Lub Ntiajteb Yog Dabtsi?
  • Vajtswv lub ntsiab rau noob neej yog dabtsi?

  • Muaj ib tug yeeb ncuab sawv twv Vajtswv li cas?

  • Yav tom hauv ntej tibneeg lub neej yuav zoo li cas hauv ntiajteb?

1. Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb yog dabtsi?

VAJTSWV muaj ib lub ntsiab zoo kawg li rau lub ntiajteb no. Yehauvas xav kom txhua leej txhua tus hauv lub ntiajteb no muaj kev zoo siab thiab noj qab nyob zoo xwb. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv Yehauvas “cog ib lub vaj rau ntawm Edee” thiab nws “ua kom txhua yam ntoo uas zoo saib zoo noj tawm hauv av tuaj.” Tom qab Vajtswv tsim thawj nkawm niam txiv, Adas thiab Eva, Nws muab lub vaj zoo zoo nkauj ntawd pub rau nkawd nyob. Ces nws hais li no rau nkawd: “Cia li muaj tub ki huaj vam coob puv nkaus ntiajteb, thiab kav lub ntiajteb.” (Chiv Keeb 1:28; 2:8, 9, 15) Yog li ntawd, Vajtswv lub ntsiab rau noob neej yog kom lawv muaj metub menyuam, kom lawv muab tag nrho lub ntiajteb no kho ua ib lub vaj kaj siab, thiab kom lawv saib xyuas tej tsiaj txhu.

2. (1) Ua li cas peb ho paub tias Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb yeej yuav muaj tiav? (2) Vajtswv xav kom cov neeg zoo li cas nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis?

2 Puas yuav muaj tiav raws li Vajtswv Yehauvas lub ntsiab kom tibneeg tau nyob hauv ib lub vaj kaj siab tiag? Vajtswv tau hais tias: “Kuv hais lawm mas kuv yuav ua kom tiav, kuv npaj siab lawm, kuv yuav ua kom tau.” (Yaxaya 46:9-11; 55:11) Yog li ntawd, Vajtswv yeej yuav ua raws li nws lub  ntsiab! Nws hais tias “nws tsis tsim [lub ntiajteb] nyob do cuas,” tiamsis “tsim kom muaj neeg nyob.” (Yaxaya 45:18) Vajtswv xav kom cov neeg zoo li cas nyob hauv lub ntiajteb no? Thiab nws xav kom lawv nyob hauv ntiajteb no ntev npaum li cas? Phau Vajlugkub teb tias: “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [“ntiajteb,”NW] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”​Ntawv Nkauj 37:29; Qhia Tshwm 21:3, 4.

3. Muaj kev nyuaj siab li cas hauv lub ntiajteb no, thiab tej no ua rau peb muaj cov lus nug twg?

3 Tiamsis niaj hnub no tseem tsis tau muaj raws li ntawd. Tibneeg tseem muaj mob thiab txawj tuag. Tsis tas li ntawd xwb, tibneeg niaj hnub sib ntaus sib tua. Vajtswv yeej tsis xav kom lub ntiajteb no zoo li ntawd! Yog ua li cas lawm? Vim li cas ho tsis muaj raws li Vajtswv lub ntsiab? Tibneeg tej ntawv keeb kwm yeej teb tsis tau cov lus nug no, vim tias qhov teeb meem no yog pib saum ntuj ceeb tsheej.

MUAJ IB TUG YEEB NCUAB

4, 5. (1) Leejtwg yog tus uas siv nab los hais lus rau Eva? (2) Ua li cas ib tug neeg ncaj ncees hloov tau mus ua tub sab?

4 Thawj phau ntawv, Chiv Keeb, hauv phau Vajlugkub qhia peb tias muaj ib tug “nab” los hais lus rau Eva hauv lub vaj Edee. Nws ntxias kom Eva txhob ua li Vajtswv hais. Tiamsis tsis yog tus nab ntawd hais lus tiag. Yuav tsum muaj ib tug siv tus nab ntawd los hais lus rau Eva xwb. Tus ntawd yog leejtwg? Phau ntawv kawg nkaus, Qhia Tshwm, hauv phau Vajlugkub qhia tias nws hu ua “Ntxwg Nyoog thiab Xatas, yog tus uas dag ntxias neeg thoob ntiajteb.” Phau Vajlugkub kuj muab nws hu ua “tus nab txwj nab laug thaum ub.” (Chiv Keeb 3:1; Qhia Tshwm 12:9) Yog li ntawd, tus uas siv tus nab los ntxias Eva yog Ntxwg Nyoog. Nws yog ib tug tubtxib saum ntuj uas muaj hwjchim, lossis ib tug plig uas peb qhov muag pom tsis tau. Thaum Vajtswv tsim lub ntiajteb nws yeej nyob ntawd thiab. Nws yog tus  uas ua txuj ua kom zoo li yog tus nab hais lus rau Eva ntag.​—Yauj 38:4, 7.

5 Vim li cas Xatas ua li ntawd? Niaj hnub no peb pom tias ib tug neeg ncaj ncees yeej txawj hloov siab mus ua ib tug tub sab. Ua cas nws ho hloov siab tau li ntawd? Muab ua piv txwv li no: Yog tias ib tug neeg pib ntshaw ib yam dabtsi tsis zoo rau hauv nws lub siab, es nws pheej xav txog yam ntawd tas zog, ces tej zaum yuav ua rau nws yimhuab ntshaw yam phem ntawd. Ces thaum kawg, yog tias zoo caij rau nws ua txhaum, tej zaum nws yuav ua raws li nws lub siab ntshaw ntawd.​—Nyeem Yakaunpau 1:13-15.

6. Ua li cas Vajtswv ib tug tubtxib saum ntuj ho tau mus ua Xatas uas yog Ntxwg Nyoog lawm?

6 Xatas tau ua li ntawd ntag. Thaum Vajtswv hais kom Adas thiab Eva muaj tub muaj ki nyob mus puv nkaus lub ntiajteb, Xatas yeej hnov tej lus ntawd thiab. (Chiv Keeb 1:27, 28) Xatas yuav tsum xav tias: ‘Zoo rau cov tibneeg no pe hawm kuv, dua li pe hawm Vajtswv!’ Yog li ntawd, nws thiaj pib ntshaw twjywm hauv nruab siab txog qhov uas tibneeg pe hawm nws. Qhov uas nws ua li ntawd txhaum. Thaum kawg, nws thiaj siv tus nab los ntxias Eva. Nws hais lus dag txog Vajtswv rau Eva. (Nyeem Chiv Keeb 3:1-5.) Yog li ntawd, nws thiaj tau lub npe “Ntxwg Nyoog” thiab “Xatas.” Thaum xub sau phau Vajlugkub, lub npe “Ntxwg Nyoog” txhais tau tias “tus uas hais lus phem dag txog lwm tus,” thiab lub npe, “Xatas” txhais tau tias “tus tiv txheem.”

7. (1) Vim li cas Adas thiab Eva tuag lawm? (2) Vim li cas Adas cov xeeb ntxwv txawj laus txawj tuag?

7 Xatas dag ntxias kom Adas thiab Eva txhob mloog Vajtswv lus. (Chiv Keeb 2:17; 3:6) Vim nkawd tsis mloog lus, thaum kawg nkawd thiaj raug kev ploj kev tuag, raws nkaus li Vajtswv tau hais tseg. (Chiv Keeb 3:17-19) Vim Adas poob kev txhaum, tag nrho nws cov xeeb ntxwv thiaj muaj kev txhaum lawm thiab. (Nyeem Loos 5:12.) Cia peb muab  qhov teeb meem no los ua piv txwv zoo li lub txhoj nchuav nyiaj. Yog tias lub txhoj to ib qho me me lawm ces txhua choj nyiaj uas koj nchuav tau, kuj yuav su ib qho. Tibneeg zoo ib yam li ntawd. Qhov “su” ntawd zoo ib yam li txojkev txhaum uas peb txais los ntawm Adas. Vim tibneeg muaj kev txhaum, tibneeg thiaj txawj laus txawj tuag.​—Loos 3:23.

8, 9. (1) Xatas hais lus twv Yehauvas li cas? (2) Ua li cas Yehauvas tsis muab cov uas fav xeeb rau nws tua pov tseg tamsim ntawd?

8 Thaum Xatas ntxias Adas thiab Eva ua txhaum, twb yog nws pib txojkev fav xeeb rau Vajtswv ntag. Nws tawm tsam Vajtswv txojkev kav. Thaum Xatas ua li ntawd, ces zoo li nws hais tias: ‘Vajtswv kav tsis zoo. Vajtswv dag thiab muab tej yam zoo zais ntawm nws cov pejxeem xwb. Noob neej tsis tas yuav Vajtswv txojkev kav. Tibneeg yeej txiav txim tau rau lawv tus kheej tias yam twg zoo thiab yam twg phem. Yog tias kuv ua tus kav lawv, yuav zoo dua.’ Vajtswv yuav teb cov lus twv no li cas? Muaj ib txhia xav tias tsim nyog Vajtswv muab cov uas fav xeeb no tua pov tseg tamsim ntawd. Tiamsis qhov ntawd puas yuav teb tau Xatas tej lus twv? Qhov ntawd puas yuav qhia tias Vajtswv tib leeg xwb thiaj yog tus tsim nyog kav?

9 Yehauvas yog tus Vajtswv uas ncaj ncees tshaj plaws. Twb yog vim li ntawd, Yehauvas thiaj tsis muab cov uas fav xeeb rau nws tua pov tseg tamsim ntawd. Yehauvas pom tias yuav kom teb tau Xatas tej lus twv, thiab kom qhia tau tias dab Ntxwg Nyoog yog tus uas dag, Yehauvas yuav tsum ncua sijhawm rau tibneeg rov kav lawv tus kheej hauv Xatas qab kev tswjhwm. Ua li cas Yehauvas ho cia tibneeg ua li ntawd? Thiab ua li cas Yehauvas ho ncua sijhawm ntev ua luaj li los kho tej teeb meem ntawd? Koj yuav kawm ntxiv txog tej no nyob rau Tshooj 11 hauv phau ntawv no. Tiamsis ua ntej ntawd, zoo rau koj xav txog cov lus nug no: Xatas twb tsis tau ua ib yam zoo rau Adas thiab Eva kiag li, puas  tsim nyog nkawd ntseeg Xatas? Yehauvas twb yog tus pub ib puas tsav yam zoo rau Adas thiab Eva, puas tsim nyog nkawd ntseeg tias Yehauvas limhiam thiab dag nkawd xwb? Ua li yog koj ne, koj yuav ua li cas?

10. Koj yuav ua li cas qhia tias koj tuaj Yehauvas tog?

10 Zoo rau peb xav txog cov lus nug ntawd rau qhov peb  txhua leej txhua tus muaj feem tuaj Yehauvas tog lossis tuaj Xatas tog. Yog tias koj txais yuav Yehauvas txojkev kav, ces yuav qhia tau tias Xatas yog tus uas dag xwb. (Ntawv Nkauj 73:28; nyeem Paj Lug 27:11.) Tu siab heev rau qhov muaj qas txhiab qas vam tus tibneeg nyob hauv ntiajteb no, tiamsis tsuas muaj tsawg tus txais yuav Yehauvas txojkev kav xwb. Vim muaj li no, qhov no ua rau peb xav txog ib lo lus nug tseem ceeb heev: Phau Vajlugkub puas qhia tias Xatas yog tus uas kav lub qab ntuj no tiag?

LEEJTWG KAV LUB QAB NTUJ NO?

Yog tias tej nceeg vaj hauv lub qab ntuj no tsis yog Xatas li, nws puas yuav muab tau tej ntawd los sim Yexus?

11, 12. (1) Qhov uas Xatas tau muab tej tseem fwv los ntxias Yexus, qhia tau li cas? (2) Dabtsi kuj pab peb pom tseeb tias Xatas yog tus kav lub qab ntuj no?

11 Yexus yeej tsis tau hais tias Xatas tsis yog tus uas kav lub qab ntuj no. Muaj ib zaug Xatas ua rau Yexus pom “tag nrho tej tebchaws hauv ntiajteb thiab tej tebchaws ntawd kev vam meej.” Ces Xatas cog lus li no rau Yexus: “Yog koj khwb nkaus pe hawm kuv, kuv yuav muab txhua yam no huvsi rau koj.” (Mathai 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Muab xav li no: Xatas yeej yog tus uas kav tag nrho tej tebchaws hauv qab ntuj no, nws thiaj muab tej ntawd los sim ntxias Yexus. Yexus puas hais tias tej tseem fwv ntawd tsis yog Xatas li? Yexus yeej tsis hais li ntawd. Yog tias tej nceeg vaj hauv lub qab ntuj no tsis yog Xatas kav, ces Yexus kuj hais li ntawd lawm.

12 Peb yeej paub tias Yehauvas yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Nws yog tus uas tsim lub qab ntuj khwb zoo kawg nkaus no. (Qhia Tshwm 4:11) Tiamsis Yexus qhia meej tias Xatas yog “tus uas kav lub ntiajteb [qab ntuj].” (Yauhas 12:31; 14:30; 16:11) Phau Vajlugkub kuj muab Xatas hu ua “tus vajtswv uas kav ntiajteb [qab ntuj] no.” (2 Khaulee 4:3, 4, TMZ) Tus tubtxib Yauhas tau sau li no txog Xatas: “Lub ntiajteb [qab ntuj] huvsi nyob hauv tus uas Phem qab hwjchim.”​—1 Yauhas 5:19.

 XATAS LUB QAB NTUJ YUAV RAUG TSHEM TAWM LI CAS

13. Vim li cas yuav tsum muaj lub qab ntuj tshiab?

13 Ib xyoos tas ib xyoos tuaj, lub qab ntuj no tsuas phem zuj zus lawm xwb. Muaj kev tsov kev rog, muaj tej nom tswv uas coj tsis ncaj, tej thawj coj ntawm tej kev ntseeg uas tsis coj raws li lawv qhia, thiab tej neeg yuam cai puv ntia lub qab ntuj no. Tsis muaj leejtwg yuav kho tau tej teeb meem hauv lub qab ntuj no li. Phau Vajlugkub qhia tias twb yuav txog Vajtswv ntsuj rog Amakedoo. Thaum ntawd Vajtswv yuav rhuav tshem lub qab ntuj limhiam no. Thaum lub qab ntuj no raug rhuav tshem lawm, yuav muaj dua ib lub qab ntuj tshiab uas ncaj ncees los hloov.​—Qhia Tshwm 16:14-16.

14. Vajtswv tau xaiv leejtwg los ua Tus Kav Nws lub Nceeg Vaj, thiab qhov ntawd twb muaj sau tseg hauv phau Vajlugkub ua ntej li cas lawm?

14 Vajtswv Yehauvas tau xaiv Yexus Khetos los ua tus Vajntxwv uas kav Nws lub Nceeg Vaj saum ntuj ceeb tsheej, lossis lub tseem fwv. Puag thaum ub, phau Vajlugkub tau hais tseg tias: “Muaj ib tug menyuam yug los rau peb, muaj ib tug tub pub rau peb. Yuav muab qhov uas kav tebchaws rau saum nws xubpwg, thiab nws lub npe yuav hu tias . . . vajntxwv leej tub uas coj kev thaj yeeb. Nws kev tswjhwm yuav dav zuj zus tuaj, thiab txojkev thaj yeeb yuav muaj tsis txawj kawg.” (Yaxaya 9:6, 7) Yexus tau qhia kom nws cov thwjtim thov txog lub tseem fwv no. Nws qhia lawv thov li no: “Thov cia koj lub tebchaws [“Nceeg Vaj,” NW] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej.” (Mathai 6:10) Hauv Tshooj 8 hauv phau ntawv no, peb tseem yuav kawm tias tsis ntev tom ntej no Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab tej tseem fwv hauv lub qab ntuj no tshem tawm, thiab Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav hloov tej tseem fwv ntawd chaw. (Nyeem Daniyee 2:44.) Ces Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kho lub ntiajteb no kom yog ib lub vaj kaj siab.

 LUB QAB NTUJ TSHIAB LOS ZE LAWM!

15. Lub “ntiajteb tshiab” yog piv txog dabtsi?

15 Phau Vajlugkub txhawb peb li no: “Raws li Vajtswv tej lus cog tseg peb tos rawv lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab uas txojkev ncaj ncees nyob hauv.” (2 Petus 3:13; Yaxaya 65:17) Lub ntiajteb tshiab ntawd yog dabtsi? Muaj tej lub sijhawm thaum phau Vajlugkub siv lo lus “ntiajteb,” lo lus ntawd yog hais txog cov tibneeg uas nyob hauv lub ntiajteb no xwb. Yog li ntawd, lub “ntiajteb tshiab” uas ncaj ncees yog piv txog ib tsoom neeg uas Vajtswv txaus siab rau.

16. Cov uas Vajtswv pom zoo yuav tau txais dabtsi, thiab peb yuav tsum ua dabtsi peb thiaj yuav tau qhov ntawd thiab?

16 Yexus cog lus tias cov uas Vajtswv pom zoo yuav tau txais “txojsia ib txhis tsis kawg” hauv lub qab ntuj tshiab tom hauv ntej no. (Malakau 10:30) Thov nthuav koj phau Vajlugkub mus rau Yauhas 3:16 thiab 17:3. Nyeem seb Yexus qhia kom peb yuav tsum ua dabtsi peb thiaj li yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg. Ua li cov neeg uas tau txais txojsia ib txhis tsis kawg hauv lub Vaj Kaj Siab, yuav muaj lub neej zoo li cas xwb? Cia peb kawm ntxiv hauv phau Vajlugkub seb Vajtswv yuav foom koob hmoov li cas rau lawv.

17, 18. Ua li cas peb thiaj paub tias yuav muaj kev thaj yeeb thiab tibneeg yuav nyob tso siab plhuav thoob plaws lub ntiajteb?

17 Yuav tsis muaj kev phem limhiam, kev tsov kev rog, kev yuam cai, thiab kev ua nruj ua tsiv li lawm. “Cov neeg limhiam yuav tsis muaj nyob lawm . . . tiamsis cov uas txo hwjchim yuav tau lub tebchaws [“ntiajteb,” NW] ua lawv teej lawv tug.” (Ntawv Nkauj 37:10, 11) Yuav muaj kev thaj yeeb rau qhov Vajtswv yuav “ua rau kev ua rog tiaj tus mus thoob qab ntuj kawg.” (Ntawv Nkauj 46:9; Yaxaya 2:4) Ces “txojkev ncaj ncees [yuav] vam meej tuaj thiab kev siab tus muaj nplua mias mus txog thaum lub hli tsis muaj lawm.” Qhov no yog txhais hais tias yuav muaj kev thaj yeeb mus ib txhis!​—Ntawv Nkauj 72:7.

 18 Cov neeg uas pe hawm Yehauvas yuav nyob tso siab plhuav. Yav thaum ub, thaum cov neeg Yixayee ua raws li Vajtswv hais, lawv yeej nyob tso siab plhuav. (Levi Tej Kevcai 25:18, 19) Hauv lub Vaj Kaj Siab tibneeg yuav nyob tso siab plhuav ib yam li ntawd thiab! Tej no zoo kawg li, puas yog?​—Nyeem Yaxaya 32:18; Mikha 4:4.

19. Ua li cas peb ho paub tias hauv Vajtswv lub qab ntuj tshiab yuav muaj noj muaj haus nplua mias?

19 Yuav tsis muaj kev tshaib kev nqhis li lawm. Tus uas sau nkauj tau hu nkauj li no: “Thov kom lub tebchaws ntawd muaj nplej ntsu nplua mias, thov kom muaj qoobloo puv nkaus saum tej pov roob.” (Ntawv Nkauj 72:16, TMZ) Vajtswv Yehauvas yuav foom koob hmoov rau nws cov tibneeg uas ncaj ncees, thiab “lub ntiajteb tau qoob loo lawm, thiab Vajtswv, peb tus Vajtswv, foom koob hmoov rau peb.”​—Ntawv Nkauj 67:6.

20. Ua li cas peb thiaj paub tseeb tias tag nrho lub ntiajteb no yuav yog ib lub vaj kaj siab?

20 Tag nrho lub ntiajteb no yuav yog ib lub vaj kaj siab. Yuav muaj vaj muaj tsev zoo nyob rau tej chaw uas niaj hnub no tibneeg ua puam tsuaj tas lawm. (Nyeem Yaxaya 65:21-24; Qhia Tshwm 11:18) Ntev mus tibneeg yuav muab tag nrho lub ntiajteb no kho kom zoo nkauj npaum li lub vaj Edee. Thiab Vajtswv yeej yuav ‘cev tes, thiab pub rau txhua yam uas ciaj sia tau noj npaum li uas lawv xav noj.’​—Ntawv Nkauj 145:16.

21. Dabtsi qhia tias tibneeg thiab tsiaj txhu yuav nyob sib haum xeeb?

21 Tibneeg thiab tsiaj txhu yuav nyob sib haum xeeb. Tej tsiaj nyeg tsiaj qus yuav nrhiav noj ua ke. Txawm tus menyuam yaus los yuav tsis tas ntshai tej tsiaj qus li lawm.​—Nyeem Yaxaya 11:6-9; 65:25.

22. Yuav ua li cas rau kev mob kev nkeeg?

22 Yuav tsis muaj kev mob kev nkeeg li lawm. Thaum Yexus los hauv ntiajteb no, nws kho tibneeg tej kev mob kev nkeeg  zoo. Tiamsis yav tom ntej nws yuav kho txhua leej txhua tus kom zoo mob huv tibsi. (Mathai 9:35; Malakau 1:40-42; Yauhas 5:5-9) Ces “tsis muaj ib tug uas nyob hauv lub tebchaws yuav hais tias ‘Kuv mob lawm.’”​—Yaxaya 33:24; 35:5, 6.

23. Thaum peb hnov tias Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv rov los, vim li cas ua rau peb zoo siab ua luaj li?

23 Cov tuag yuav sawv rov qab los muaj txojsia nyob. Cov uas mloog lus yuav tau nyob mus ib txhis. Vajtswv yuav tsa leejtwg ciaj sawv rov qab los? Vajtswv yuav tsa tag nrho cov neeg uas nws nco txog sawv rov qab los. Phau Vajlugkub tseem qhia ntxiv tias: “Cov ncaj ncees thiab cov tsis ncaj puavleej yuav sawv hauv qhov tuag rov los.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 24:15; nyeem Yauhas 5:28, 29.

24. Koj xav li cas txog lub neej hauv lub Vaj Kaj Siab?

24 Cov uas txiav txim siab kawm txog peb tus Tswv Tsim, uas yog Vajtswv Yehauvas, thiab ua nws tes haujlwm, yuav tau lub neej zoo kawg nkaus rau yav tom hauv ntej! Tiamsis ua ntej no, tseem ceeb kawg li rau peb kawm ntxiv txog Yexus Khetos. Tibneeg muaj peevxwm txais tej koob hmoov uas peb tau kawm tas los no vim muaj Yexus xwb.