• Puas yog Vajtswv tsim tej kev txom nyem hauv lub qab ntuj no?

  • Tau muaj teeb meem dabtsi hauv lub vaj Edee?

  • Vajtswv yuav kho tibneeg tej kev txom nyem li cas?

1, 2. Niaj hnub no, tibneeg raug kev txom nyem li cas, thiab tej no ua rau lawv nug txog dabtsi?

YAV TAS LOS muaj ib lub tebchaws uas muaj kev sib ntaus sib tua loj heev. Muaj tsheej pab pejxeem, pojniam menyuam raug tua tuag thiab muab log ua ib ke hauv tib lub qhov ntxa. Muaj ntoo khaub lig txhos puag ncig lub qhov ntxa ntawd, uas muaj cov npe ntawv sau hais tias: “Vim li cas ho muaj li no?” Tibneeg nug li no thaum lawv raug kev txom nyem. Tej zaum muaj kev tsov kev rog, kab mob kev nkeeg, lossis kev tub sab tub nyiag, ua rau cov neeg uas lawv hlub raug kev ploj kev tuag. Tej zaum kuj muaj cua daj cua dub ua rau lawv tej vaj tse puam tsuaj tas. Tibneeg xav paub tias vim li cas ho muaj tej xwm txheej phem li no los raug lawv.

2 Ua li cas Vajtswv ho cia muaj tej kev txom nyem no? Yog tias Vajtswv Yehauvas muaj hwjchim loj dua ntais, muaj kev hlub, muaj tswvyim, thiab muaj kev ncaj ncees, ua li cas lub ntiajteb no ho puv ntia tej kev sib ntxub thiab kev tsis ncaj ncees? Ua li, koj puas tau xav li no ib zaug li?

3, 4. (1) Puas txhaum rau peb nug tias ua li cas Vajtswv cia muaj kev txom nyem? (2) Yehauvas puas pom zoo muaj kev limhiam thiab kev txom nyem?

 3 Puas txhaum yog peb nug tias ua li cas Vajtswv cia muaj tej kev txom nyem? Ib txhia txhawj tias yog lawv nug li ntawd ces twb yog lawv tsis muaj kev ntseeg txaus, lossis lawv hais lus saib tsis taus Vajtswv. Tiamsis thaum koj nyeem phau Vajlugkub, koj yuav pom tias Vajtswv cov tub qhe ncaj ncees kuj tau nug ib yam li ntawd thiab. Zoo li tus cev Vajtswv lus hu ua Hanpaku tau nug Yehauvas li no: “Ua cas koj yuav cia kuv pom tej uas ua tsis ncaj thiab ntsia ntsoov tej kev ceeblaj? Txojkev puam tsuaj thiab kev ua limhiam . . . nyob ntawm kuv xubntiag, txojkev sib ceg thiab kev sib cam kuj tshwm tuaj.”​—Hanpaku 1:3.

Yehauvas yuav tshem tawm tag nrho tej kev txom nyem

4 Tom qab Hanpaku nug li no tas, Yehauvas puas cem nws? Yehauvas yeej tsis cem li. Tiamsis Yehauvas tseem cia Hanpaku sau tej lus ntawd rau hauv phau Vajlugkub thiab. Tsis tas li ntawd xwb, Vajtswv tseem pab kom Hanpaku to taub vim li cas ho muaj tej kev txom nyem ntawd, thiab txhawb kom Hanpaku hajyam muaj kev ntseeg ntxiv. Yehauvas xav pab koj ib yam li ntawd thiab. Koj yuav tsum nco ntsoov, phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv “mob siab” koj. (1 Petus 5:7) Yog tias tibneeg twb ntxub tej kev limhiam thiab kev txom nyem, ces Vajtswv hajyam ntxub tej ntawd thiab. (Yaxaya 55:8, 9) Yog tias Vajtswv ntxub tej ntawd, ces ua li cas ho muaj kev txom nyem ntau ua luaj li hauv qab ntuj no?

UA CAS MUAJ KEV TXOM NYEM UA LUAJ LI?

5. Tej thawj coj qhia li cas txog tibneeg tej kev txom nyem, tiamsis phau Vajlugkub ho qhia li cas?

5 Coob leej ntau tus, tsis hais cov uas coj txojkev ntseeg zoo li cas los xij, tau mus cuag lawv cov xibhwb thiab cov thawj coj tias, ua li cas ho muaj kev txom nyem ntau ua  luaj li. Ntau zaus, cov thawj coj ntawd qhia tias Vajtswv yeej pom zoo muaj kev txom nyem. Thiab lawv qhia tias Vajtswv twb npaj tseg ntev los lawm tias, yuav muaj tej xwm txheej zoo li cas, tsis hais zoo lossis phem. Tsis tas li ntawd xwb, tej thawj coj ntawd qhia tias tsis muaj leejtwg yuav paub Vajtswv tes haujlwm. Lawv qhia tias Vajtswv tseem ua rau tibneeg tuag, tsis hais tej metub menyuam, kom cov tuag ntawd tau mus nrog Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej. Tiamsis zoo li koj twb kawm lawm, Vajtswv Yehauvas yeej tsis yog tus uas tsim kev phem. Phau Vajlugkub hais tias: “Tsis muaj ib zaug Vajtswv yuav ua limhiam kiag li, thiab tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav ua txhaum.”​—Yauj 34:10.

6. Vim li cas tibneeg muab tej kev txom nyem hauv lub qab ntuj no liam tag nrho rau Vajtswv?

6 Koj puas paub vim li cas tibneeg muab tej kev txom nyem hauv lub qab ntuj no liam tag nrho rau Vajtswv? Ntau zaus lawv liam rau Vajtswv, vim lawv xav tias nws yog tus uas kav lub qab ntuj no. Lawv liam li no rau qhov lawv tsis paub tias tus uas kav lub qab ntuj no yog leejtwg tiag. Koj twb kawm txog qhov ntawd hauv Tshooj 3 lawm.  Phau Vajlugkub qhia tias tus uas kav lub qab ntuj no yog Xatas uas yog Ntxwg Nyoog.

7, 8. (1) Cov tibneeg hauv lub qab ntuj no coj tus cwj pwm zoo nkaus li Xatas li cas? (2) Vim tibneeg muaj kev txhaum thiab lawv “tsis paub yuav muaj xwm dabtsi rau tagkis,” lawv thiaj raug kev txom nyem li cas?

7 Phau Vajlugkub qhia meej tias: “Lub ntiajteb huvsi nyob hauv tus uas Phem qab hwjchim.” (1 Yauhas 5:19) Yeej muaj tseeb raws li nqe no hais, puas yog? Cov tibneeg hauv lub qab ntuj no coj tus cwj pwm zoo nkaus li Xatas. Xatas yog tus uas “dag ntxias neeg thoob ntiajteb.” (Qhia Tshwm 12:9) Xatas muaj lub siab limhiam ntxub ntxaug lwm tus, thiab nws txawj dag ntxias heev. Yog li ntawd, cov tibneeg hauv lub qab ntuj no thiaj muaj lub siab limhiam ntxub ntxaug lwm tus, thiab txawj dag ntxias ib yam li Xatas thiab. Twb yog vim li ntawd, thiaj muaj kev txom nyem loj ua luaj li.

8 Ib yam ntxiv uas ua rau tibneeg raug kev txom nyem loj ua luaj, yog dabtsi? Zoo li peb twb kawm hauv Tshooj 3 lawm, noob neej poob kev txhaum vim muaj kev fav xeeb rau Vajtswv hauv lub vaj Edee. Txij thaum ntawd los, tibneeg txhaum pheej sib txeeb ua tus hlob, thiaj muaj kev tsov kev rog, kev quab yuam caij tsuj, thiab kev txom nyem. (Laj Lim Tswvyim 4:1; 8:9) Tsis tas li ntawd xwb tibneeg raug kev txom nyem rau qhov lawv “tsis paub yuav muaj xwm dabtsi rau tagkis.” (Nyeem Yakaunpau 4:14, 15.) Hauv lub qab ntuj no, Yehauvas tsis yog tus kav thiab tiv thaiv ntshis tibneeg. Yog li ntawd, tej zaum tibneeg yuav ntsib teeb meem vim lawv mus tom thawj lub caij nyoog uas tsis zoo.

9. Ua li cas peb ho paub tseeb tias Yehauvas tsis yog lam cia muaj tej kev txom nyem no xwb?

9 Thaum peb paub tias Vajtswv tsis yog tus uas tsim kev txom nyem rau tibneeg, yeej ua rau peb kaj siab dua. Nws  tsis yog tus uas tsim kev tsov kev rog, kev tub sab tub nyiag, kev quab yuam lossis tej xwm txheej phem zoo li cua daj cua dub. Tiamsis tej zaum koj yuav xav tias, Yehauvas twb yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, nws kuj muaj hwjchim kho tau tej kev txom nyem no. Ua li cas Yehauvas ho tsis kho? Ua li cas Yehauvas ho cia muaj kev txom nyem? Vim li cas nws tsis muab tej ntawd tshem tawm? Peb paub tias Vajtswv yeej muaj kev hlub. Yog li ntawd, tsis yog nws lam cia muaj tej kev txom nyem no xwb. Cia peb kawm seb yog vim li cas.​—1 Yauhas 4:8.

MUAJ IB QHO TEEB MEEM LOJ

10. Xatas twv Yehauvas li cas?

10 Yuav kom peb to taub vim li cas Vajtswv cia muaj tej kev txom nyem, cia peb kawm seb thaum chiv keeb kev txom nyem tau pib li cas. Thaum Xatas ntxias kom Adas thiab Eva txhob mloog Yehauvas lus, Xatas tau twv Yehauvas li cas? Tsis yog Xatas twv tias Yehauvas tsis muaj hwjchim. Yehauvas yeej yog tus muaj hwjchim loj dua ntais, yog li ntawd, tsim nyog Yehauvas ua tus kav ib puas tsav yam. Tiamsis Xatas twv tias Yehauvas kav tsis zoo. Xatas kuj liam tias Yehauvas hais lus dag thiab txwv tsis pub tibneeg tau tej yam zoo. (Nyeem Chiv Keeb 3:2-5.) Tej no qhia tias Xatas xav li cas xwb? Xatas xav tias tibneeg tsis tas yuav Vajtswv ua tus kav lawv. Xatas txhob txwm tawm tsam Yehauvas lub hwjchim kav.

11. Ua li cas Yehauvas tsis rhuav tshem cov uas fav xeeb rau nws hauv lub vaj Edee tamsid?

11 Adas thiab Eva tau fav xeeb tawm tsam Yehauvas. Thaum nkawd ua li ntawd, nkawd xav li cas xwb? Nkawd xav tias: ‘Wb tsis tas yuav Yehauvas ua tus kav wb. Wb yeej txiav txim tau tias yam twg zoo, thiab yam twg phem.’ Yehauvas yuav tu qhov teeb meem no li cas? Yehauvas yuav ua li cas, txhua leej txhua tus thiaj yuav paub tias Yehauvas  txojkev kav yog txoj uas zoo tshaj? Tej zaum ib txhia yuav hais tias tsim nyog Vajtswv muab cov uas fav xeeb ntawd rhuav tshem, es mam tsim dua ib co tibneeg tshiab xwb. Tiamsis Yehauvas lub ntsiab yog kom Adas thiab Eva cov xeeb ntxwv nyob hauv lub vaj kaj siab hauv lub ntiajteb no. (Chiv Keeb 1:28) Yehauvas yeej ib txwm ua kom nws lub ntsiab muaj tiav. (Yaxaya 55:10, 11) Tsis tas li ntawd xwb, yog tias Yehauvas cia li muab cov uas fav xeeb rau nws rhuav tshem kiag tamsid, ces yuav teb tsis tau Xatas cov lus kom txog Yehauvas lub hwjchim kav.

12, 13. Vim li cas Yehauvas ho cia Xatas kav lub qab ntuj no, thiab vim li cas Yehauvas ho cia noob neej kav lawv tus kheej? Piav seb.

12 Cia peb muab ua piv txwv li no. Muaj ib tug xibhwb qhia ntawv rau ib co menyuam yaus. Muaj ib tug menyuam khav theeb kawg li. Nws hais tias tus xibhwb qhia tsis yog lawm. Nws khav tias nws tseem txawj qhia dua tus xibhwb thiab. Cov menyuam ib txhia txawm ntseeg nws. Lawv thiaj pib tawm tsam tus xibhwb thiab. Tus xibhwb yuav ua li cas xwb? Yog tias tus xibhwb cia li muab cov  menyuam uas tawm tsam nws ntiab tawm, lwm cov menyuam yuav xav li cas? Tej zaum lawv yuav xav tias cov menyuam uas tawm tsam tus xibhwb hais yog lawm, puas yog? Tej zaum lawv kuj yuav tsis hwm tus xibhwb lawm thiab, rau qhov lawv xav tias nws ntshai tsam cov menyuam uas tawv ncauj ntawd hais yog lawm. Yog li ntawd, tus xibhwb thiaj cia tus menyuam uas khav theeb ntawd nyob qhia nws zaj.

Tus menyuam kawm ntawv puas txawj qhia dua tus xibhwb?

13 Yehauvas tau ua ib yam li tus xibhwb ntawd thiab. Yehauvas tau ua li cas xwb? Nws puas muab cov uas fav xeeb rau nws rhuav tshem tamsid? Nws tsis rhuav. Yog vim li cas? Rau qhov muaj tsheej plhom tus tubtxib saum ntuj nyob puag ncig saib thiab. (Yauj 38:7; Daniyee 7:10) Tseem ceeb rau cov tubtxib saum ntuj paub seb tus twg yog tus uas hais yog, Yehauvas lossis Xatas. Tsis tas li ntawd xwb, cov tibneeg uas yug los tom qab Adas thiab Eva yuav tsum paub seb tus twg yog tus uas tsim nyog kav, Yehauvas lossis Xatas. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj txiav txim siab ua dabtsi? Yehauvas tau cia Xatas kav seb Xatas yuav kav noob neej li cas. Vajtswv kuj cia noob neej rov kav lawv tus kheej, hauv qab Xatas txojkev tswjhwm.

14. Qhov uas Yehauvas cia tibneeg rov kav lawv tus kheej yuav pab tau cov ncaj ncees pom li cas?

14 Hauv zaj lus piv txwv no, tus xibhwb yeej paub tias tus menyuam uas khav theeb ntawd thiab cov uas tuaj nws tog, hais tsis yog lawm. Tiamsis tus xibhwb cia cov menyuam ntawd qhia lawv zaj, kom sawvdaws paub tias leejtwg yog tus uas hais yog. Thaum cov menyuam uas khav theeb ntawd qhia tsis tau, ces cov menyuam uas coj zoo yuav pom tias tus xibhwb tib leeg xwb thiaj tsim nyog ua tus qhia lawv. Tom qab ntawd, thaum tus xibhwb muab cov menyuam uas khav theeb rho tawm, sawvdaws thiaj yuav tsis xav yuam kev. Ib yam li ntawd,  Yehauvas paub tias thaum cov neeg ncaj ncees thiab cov tubtxib saum ntuj pom tias Xatas thiab cov uas nrog nws fav xeeb, kav tsis tau tiag, ces sawvdaws yuav paub tias Yehauvas tib leeg xwb thiaj tsim nyog ua tus kav. Thaum ntawd cov ncaj ncees yuav pom ib yam li Yelemi tau hais: “Kuv paub tias neeg lub neej tsis yog nyob ntawm nws tus kheej, thiab paub tias tsis yog neeg coj tau neeg tshais kauj ruam.”​—Yelemi 10:23.

VIM LI CAS YUAV NCUA NTEV UA LUAJ?

15, 16. (1) Vim li cas Yehauvas cia muaj kev txom nyem ntev ua luaj li? (2) Ua li cas Yehauvas tsis txwv kom txhob muaj kev phem los raug tibneeg?

15 Vim li cas Yehauvas yuav cia muaj kev txom nyem ntev ua luaj li? Koj puas nco qab qhov lus piv txwv uas peb nyuam qhuav kawm txog? Tus xibhwb tsis txwv tus menyuam khav theeb ntawd, tiamsis tus xibhwb cia tus menyuam qhia nws zaj. Ib yam li ntawd, Yehauvas tsis txwv Xatas thiab cov uas tuaj Xatas tog, los qhia lawv zaj. Tseem ceeb rau Yehauvas ncua sijhawm ntev li no. Yehauvas cia tibneeg tsa ntau lub tseem fwv rov kav lawv tus kheej. Tau ntau txhiab xyoo, Yehauvas cia tibneeg sim ntau txojkev kav. Noob neej hajyam paub txujci tshaj li qub ntxiv lawm. Txawm li ntawd los tseem muaj neeg coj tsis ncaj, muaj kev txom nyem, thiab kev tub sab tub nyiag. Muaj kev tsov kev rog heev tshaj li qub lawm thiab. Yog li ntawd, tej no qhia tias noob neej rov kav tsis tau lawv tus kheej kiag li.

16 Ua li cas Yehauvas tsis txwv kom txhob muaj kev phem los raug tibneeg? Koj puas nco qab qhov lus piv txwv? Tus xibhwb tsis kam pab tus menyuam khav theeb qhia nws zaj. Ib yam li ntawd, Yehauvas tsis kam pab Xatas kav lub qab ntuj no thiab. Yog tias Vajtswv ho txwv tsis  pub muaj kev phem limhiam los raug tibneeg, ces kuj yog Vajtswv pab txhawb Xatas lawm thiab. Rau qhov tibneeg yuav xav tias, lawv muaj peevxwm rov kav tau lawv tus kheej, vim tsis muaj tej xwm txheej phem li. Tiamsis tsis muaj tseeb li ntawd. Yog tias Yehauvas pab txhawb lawv ces yuav zoo li Yehauvas rov dag tibneeg thiab. Peb paub tias Yehauvas yeej tsis ua li ntawd, rau qhov “Vajtswv tsis txawj dag.”​—Henplais 6:18.

17, 18. Vajtswv puas yuav kho tej teeb meem uas tau muaj tshwm sim rau lub sijhawm uas Xatas thiab tibneeg kav no?

17 Vajtswv puas yuav kho tej teeb meem uas tau muaj tshwm sim rau lub sijhawm uas Xatas thiab tibneeg tau fav xeeb rau Nws? Peb yuav tsum nco ntsoov tias Yehauvas yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus. Yog li ntawd, nws yeej yuav daws tej kev txom nyem uas tau los raug noob neej. Tibneeg tau muab lub ntiajteb no ua puam tsuaj tas. Tiamsis zoo li peb twb kawm lawm, Vajtswv yuav muab lub ntiajteb no kho ua ib lub Vaj Kaj Siab. Kev txhaum ua rau peb raug kev txom nyem, tiamsis tej kev txom nyem ntawd yuav raug tshem tawm, yog tias peb muaj kev ntseeg rau qhov uas Yexus tuag txhiv peb. Thiab kev ploj kev tuag ua rau peb nyuaj siab kawg li, tiamsis txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los, yuav daws tej kev nyuaj siab ntawd. Yog li ntawd, Vajtswv yuav hais kom Yexus “los rhuav dab Ntxwg Nyoog tes haujlwm.” (1 Yauhas 3:8) Yehauvas yuav ua kom tag nrho tej no muaj tiav raws nkaus  li nws tau teem tseg. Peb yuav tsum zoo siab tias Yehauvas tsis tau ua tej no sai. Vim nws ua siab ntev peb thiaj tau kawm qhov tseeb thiab tau los teev tiam nws. (Nyeem 2 Petus 3:9, 10.) Vajtswv nrhiav nrhw cov uas xav pe hawm nws tiag. Thiab nws kuj pab lawv nyiaj tej kev txom nyem uas raug lawv hauv lub qab ntuj phem no.​—Yauhas 4:23; 1 Khaulee 10:13.

18 Tej zaum ib txhia yuav xav tias, ‘Ua cas Vajtswv tsis tsim kom Adas thiab Eva txhob txawj fav xeeb rau Nws?’ Niaj hnub no yuav tsis muaj kev txom nyem yog tias nws ua li ntawd? Yuav kom teb tau qhov lus nug no, koj yuav tsum nco ntsoov qhov khoom pub zoo kawg nkaus uas Yehauvas tau muab rau koj.

KOJ YUAV SIV KOJ QHOV KHOOM PUB LI CAS?

Vajtswv yuav pab koj nyiaj dhau kev txom nyem

19. Vajtswv tau pub qhov khoom pub zoo li cas rau peb, thiab vim li cas peb yuav tsum saib qhov ntawd rau nqe?

19 Zoo li peb twb kawm hauv Tshooj 5, Vajtswv tsim tibneeg paub txiav txim rau lawv tus kheej tias lawv yuav ua yam zoo lossis ua yam phem. Koj puas paub qhov khoom pub ntawd muaj nqes npaum li cas tiag? Vajtswv tsim ntau hom tsiaj txhu. Tiamsis tej tsiaj ntawd tsis paub txiav txim rau lawv tus kheej li tibneeg. Zoo ib yam li tej tshuab uas tibneeg tau tsim. Tibneeg tsim lub tshuab txawj ua dabtsi, ces lub tshuab tsuas ua tau yam ntawd xwb. Yog tias Vajtswv tsim peb zoo li lub tshuab ntawd, koj puas nyiam? Koj yeej yuav tsis nyiam. Peb yeej nyiam qhov uas peb paub txiav txim rau peb tus kheej. Peb txiav txim tau tias peb yuav yog ib tug neeg zoo li cas, lossis peb yuav coj lub neej zoo li cas, thiab peb yuav ntaus phoojywg nrog cov tibneeg zoo li cas. Peb yeej nyiam qhov uas Vajtswv cia peb muaj kev ywj pheej li ntawd. Vajtswv los kuj xav kom peb tau kev ywj pheej li ntawd thiab.

20, 21. Peb yuav siv txojkev ywj pheej uas Vajtswv pub rau peb los txiav txim siab ua li cas, thiab vim li cas zoo rau peb ua li ntawd?

 20 Yehauvas tsis xav yuam kom peb ua nws tes haujlwm. (2 Khaulee 9:7) Muab ua piv txwv li no: Dabtsi yuav ua rau leej niam leej txiv zoo siab dua? Qhov uas nkawd yuam kom nkawd tus menyuam hlub nkawd lov? Lossis qhov uas nkawd tus menyuam hlub nkawd tawm hauv lub siab dawb paug tuaj? Yehauvas twb pub koj txiav txim siab rau koj tus kheej, ua li koj yuav txiav txim siab li cas xwb? Xatas, Adas thiab Eva tau txiav txim tsis zoo kiag li. Lawv txiav txim siab tso Yehauvas tseg. Koj ho yuav ua li cas?

21 Koj muaj peevxwm siv txojkev ywj pheej uas Vajtswv muab pub rau koj, los txiav txim siab tuaj Yehauvas tog. Twb muaj ntau plhom leej txiav txim siab ua li ntawd lawm. Lawv yog cov uas ua rau Yehauvas zoo siab heev rau qhov lawv tes haujlwm ua pov thawj tias Xatas yog tus uas dag, thiab Xatas kav tsis tau zoo kiag li. (Paj Lug 27:11) Koj yuav ua tau li ntawd thiab, yog tias koj txiav txim siab taug txojkev uas Vajtswv pom zoo. Peb tseem yuav kawm ntxiv txog qhov no nyob rau Tshooj 12.