Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 COV LUS QHIA NTXIV

Tibneeg Puas Muaj Ib Tug Ntsuj Plig?

Tibneeg Puas Muaj Ib Tug Ntsuj Plig?

MUAJ coob leej ntau tus ntseeg tias tom qab ib tug neeg tuag, nws tseem muaj ib tug ntsuj plig uas ciaj mus nyob rau lwm qhov. Lawv ntseeg tias tus ntsuj plig tsis txawj tuag. Tiamsis thaum lawv kawm tau tias phau Vajlugkub tsis qhia li ntawd, lawv xav tsis thoob li. Yog li ntawd, phau Vajlugkub qhia li cas tiag?

LO LUS “NEʹPHESH” THIAB “PSY·KHEʹ” HAUV PHAU VAJLUGKUB

Yuav kom peb to taub txog tej uas phau Vajlugkub qhia, peb yuav tsum nco ntsoov tias thaum xub sau phau Vajlugkub, yog sau ua lus Henplais thiab lus Kili. Phau Vajlugkub siv lo lus Henplais neʹphesh thiab lo lus Kili psy·kheʹ tshaj li 800 zaus. Thaum peb ua tib zoo kawm phau Vajlugkub, peb yuav pom tias 2 lo lus ntawd yog hais txog (1) tibneeg, (2) tsiaj txhu, thiab (3) txojsia uas tibneeg thiab tsiaj txhu muaj. Ob lo lus no, tsis yog siv los mus hais txog ib yam uas ciaj sia tom qab tibneeg tuag. Vim li cas peb ho paub li no? Cia peb kawm ntxiv txog 2 lo lus no.

Tibneeg. Muaj ib txhia Vajlugkub tau muab Ntawv Nkauj 23:3, txhais li no: “[Yehauvas] txhawb kuv tus ntsuj plig [neʹphesh] rov muaj zog, nws coj kuv taug txojkev ncaj ncees vim yog saib rau nws lub npe.” Nqe no txhais li cas tiag? Puas yog Yehauvas txhawb ib tug ntsuj plig uas tibneeg qhov muag pom tsis tau? Tsis yog li ntawd. Nqe no qhia tias Yehauvas txhawb tus tibneeg xwb. Twb yog vim li ntawd, nyob rau lwm  nqe Vajlugkub thiaj muab neʹphesh thiab psy·kheʹ txhais meej tias yog tibneeg, tsis yog txhais tias ntsuj plig. Zoo li hauv 1 Petus 3:20, phau Vajlugkub hais tias: “Hauv lub nkoj ntawd neeg tsawg tsawg yog yim leej [psy·kheʹ] dim hauv cov dej.” Hauv nqe no peb pom tseeb tias lo lus psy·kheʹ yog hais txog Nau-a, nws tus pojniam, nws 3 tug tub, thiab nws 3 tug nyab. Muaj dua lwm nqe uas pab peb pom tias phau Vajlugkub muab lo lus neʹphesh thiab psy·kheʹ txhais tias tibneeg, nyob rau hauv Chiv Keeb 46:18; Khiav Dim 16:16; Yausua 11:11; Tubtxib Tes Haujlwm 27:37; thiab Loos 13:1.

Tsiaj Txhu. Lo lus neʹphesh thiab psy·kheʹ kuj hais rau tsiaj txhu thiab. Thaum phau Vajlugkub siv neʹphesh thiab psy·kheʹ rau tsiaj txhu, ces cov Vajlugkub Hmoob muab 2 lo lus ntawd txhais hlo tias yog tsiaj txhu. Zoo li thaum Vajtswv tsim ib puas tsav yam, phau Vajlugkub tau hais li no: “Vajtswv hais tias, ‘Cia nruab deg tshwm tej tsiaj [neʹphesh] ciaj sia coob kawg, thiab cia nas noog ya saum lub ntiajteb rau saum nruab ntug.’ Vajtswv hais tias, ‘Cia lub ntiajteb tshwm tej tsiaj [neʹphesh] ciaj sia nyias muaj raws li nyias yam, yog tej tsiaj nyeg tej tsiaj nkag hauv av thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias yam.’” (Chiv Keeb 1:20, 24) Nqe no muab lo lus neʹphesh txhais meej tias yog tsiaj txhu. Peb pom tias neʹphesh thiab psy·kheʹ tsis yog hais txog ib tug ntsuj plig uas nyob hauv tus tsiaj ntawd. Muaj dua lwm nqe uas muab neʹphesh txhais ua tsiaj txhu thiab, nyob rau Chiv Keeb 9:10; Levi Tej Kevcai 11:46; thiab Xwm Txheej Taug Kev 31:28.

Txojsia. Lo lus neʹphesh thiab psy·kheʹ kuj txhais tau tias tibneeg txojsia. Tiamsis thaum 2 lo lus no hais txog txojsia, muaj ib txhia Vajlugkub muab 2 lo lus ntawd txhais tias ntsuj plig lawm. Zoo li ntawm 1 Vajntxwv 17:22, muaj ib txhia Vajlugkub Hmoob hais tias: “[Yehauvas] mloog Eliya tej lus thov, mas tus menyuam tus ntsuj plig [neʹphesh] thiaj rov los rau hauv nws, nws thiaj rov ciaj sia.” (1 Vajntxwv 17:17-23) Thaum tibneeg nyeem nqe no, lawv xav tias muaj ib tug ntsuj plig uas tseem ciaj nyob tom qab tibneeg tuag. Tiamsis, qhov tseeb tiag nqe Vajlugkub no tsis yog txhais li ntawd. Ua li cas peb ho paub li ntawd? Rau qhov lwm  nqe Vajlugkub tsis muab neʹphesh thiab psy·kheʹ txhais ua ntsuj plig, tiamsis lawv txhais 2 lo lus ntawd ua tibneeg txojsia. Zoo li ntawm Khiav Dim 4:19, nqe no kuj siv lo lus neʹphesh thiab. Hauv nqe no Yehauvas hais li no rau Mauxe: “Cia li rov mus nram Iyi tebchaws, rau qhov cov neeg uas nrhiav txov koj txojsia [neʹphesh] sawvdaws twb tuag tag lawm.” Peb pom tias nqe no tau muab lo lus neʹphesh txhais tias txojsia. Tsis tas li ntawd xwb, thaum Lachee yug nws tus tub Npeeyamee, phau Vajlugkub hais li no txog Lachee: “Nws yuav tu siav [neʹphesh], yuav tuag.” (Chiv Keeb 35:16-19) Lub sijhawm ntawd, Lachee tuag lawm, nws txojsia, lossis neʹphesh, tu lawm. Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no, nws kuj hais tias: “Kuv yog tus tswv yug yaj uas zoo. Tus tswv yug yaj uas zoo yeej tso nws txojsia [psy·kheʹ] this cov yaj.” (Yauhas 10:11) Yog li ntawd, Yexus pub nws txojsia, lossis psy·kheʹ, rau noob neej. Hauv cov nqe Vajlugkub no, peb pom tseeb tias lo lus neʹphesh thiab psy·kheʹ yog hais txog tibneeg txojsia xwb, tsis yog hais txog ib yam uas ciaj nyob tom qab tibneeg tuag. Koj yuav pom tias muaj dua lwm nqe Vajlugkub uas muab lo lus neʹphesh thiab psy·kheʹ txhais ua txojsia, nyob rau Mathai 10:39; Yauhas 15:13; thiab Tubtxib Tes Haujlwm 20:10.

Yog tias koj kawm ntxiv txog Vajtswv Txojlus, koj yuav pom tias tsis muaj ib nqes Vajlugkub uas qhia tias neʹphesh thiab psy·kheʹ yog ib yam uas ciaj nyob tom qab tibneeg tuag lawm. Phau Vajlugkub qhia tias neʹphesh txawj tuag. (Exekhee 18:4, 20) Yog li ntawd, phau Vajlugkub thiaj muab cov tuag hu ua ib tug neʹphesh uas tuag lawm, lossis ib tug tibneeg uas tuag lawm.​—Levi Tej Kevcai 21:11.

LO LUS “RUʹACH” THIAB “PNEUʹMA” HAUV PHAU VAJLUGKUB

Muaj ib txhia Vajlugkub kuj muab lo lus Henplais ruʹach thiab lo lus Kili pneuʹma txhais ua ntsuj plig. Qhov uas lawv txhais li ntawd, kuj tsis raug lawm thiab. Tiag tiag, cov neeg uas sau phau Vajlugkub muab lo lus ruʹach thiab pneuʹma hais rau txoj siav txoj zog uas pab kom lub cev ciaj sia ua pa. Lawv tsis yog hais txog ib tug ntsuj plig. Zoo li ib txhia  Vajlugkub tau muab Yakaunpau 2:26 txhais li no: “Lub cev uas tsis muaj ntsuj plig [pneuʹma] lawd tuag li cas, txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum kuj tuag ib yam li ntawd.” Thaum tibneeg nyeem nqe no, lawv xav tias tibneeg muaj ib tug ntsuj plig. Tiamsis tiag tiag, nqe Vajlugkub no txhais tias: “Lub cev uas tsis muaj sia tuag lawm.” Muaj dua lwm nqe Vajlugkub, uas tau muab lo lus ruʹach thiab pneuʹma txhais ua txoj siav thiab. Zoo li thaum hais txog lub sijhawm Dej Nyab rau Nau-a tiam, Chiv Keeb 6:17 hais tias: “Txhua yam uas ciaj sia [ruʹach] ua pa puam tsuaj tag nrho huvsi hauv lub qab ntuj.” (Chiv Keeb 7:15, 22) Yog li ntawd, ruʹach thiab pneuʹma txhais tias txoj siav txoj zog, uas ua rau tibneeg thiab tsiaj txhu ciaj sia ua pa.

Ib yam li lub xov tooj cua yuav tsum muaj fai fab, lossis hluavtaws xob, thiaj ua haujlwm, lub cev los yuav tsum muaj txoj siav txoj zog thiaj ciaj ua haujlwm thiab. Muab lub xov tooj cua ua piv txwv li no: Thaum koj muab lub xov tooj cua ntsia fai fab, ces fai fab tuaj, lub xov tooj cua thiaj ua haujlwm. Ib yam li ntawd, txoj siav txoj zog ua rau lub cev ciaj sia ua haujlwm. Tsis tas li ntawd xwb, fai fab tsis txawj xav thiab tsis muaj tswvyim. Ib yam li ntawd, txoj siav txoj zog tsis txawj xav thiab tsis muaj tswvyim. Yog peb tsis muaj txoj siav txoj zog, ces peb lub cev yuav “tuag thiab rov mus ua hmoov av.”​—Ntawv Nkauj 104:29.

Phau Vajlugkub Hmoob tau muab Laj Lim Tswvyim 12:7 txhais li no: “Ua ntej uas hmoov av rov mus ua av li qub thiab ntsuj plig [ruʹach] rov mus cuag Vajtswv uas pub nws tuaj.” Zoo li peb tau kawm, qhov uas ib txhia Vajlugkub siv lo lus ntsuj plig, tsis raug lawm. Hauv nqe no, lo lus Henplais ruʹach txhais tias txoj siav  txoj zog uas ua rau tibneeg ciaj sia ua pa. Tiamsis ua li cas nqe no, ho hais tias txoj siav rov mus cuag Vajtswv? Qhov ntawd tsis yog txhais tias tom qab neeg tuag, lawv txoj siav yuav rov mus cuag Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tiag tiag. Tiamsis qhov no yog lus piv txwv xwb. Qhov no txhais tias thaum ib tug neeg tuag lawm, nyob ntawm seb Vajtswv puas yuav tsa los tsis tsa, nws ciaj sawv rov qab los. Vajtswv tib leeg xwb thiaj yuav muaj hwjchim tsa tau nws sawv rov qab los muaj sia dua.​—Ntawv Nkauj 36:9.

Thaum peb paub lawm tias, Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv hauv “qhov ntxa” rov qab los, yeej txhawb peb zog kawg li! (Yauhas 5:28, 29) Thaum Yehauvas tsa tibneeg ciaj sawv rov los, nws yuav tsim ib lub cev tshiab rau cov uas tuag lawm. Nws yuav pub txoj siav txoj zog rau tus neeg ntawd kom ciaj rov los. Hnub ntawd yuav muaj kev xyiv fab tshaj plaws li!

Yog koj xav paub ntxiv tias puas muaj ib yam ciaj sia tom qab tibneeg tuag, mus nyeem phau ntawv uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm hu ua: Cov Tuag Tej PligLawv Puas Pab Tau Koj Lossis Ua Phem rau Koj? Puas Muaj Tej Plig Ntawd Tiag Tiag?