Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 TSHOOJ 15

Txojkev Pe Hawm Uas Vajtswv Pom Zoo

Txojkev Pe Hawm Uas Vajtswv Pom Zoo
  • Vajtswv puas pom zoo txhua txojkev ntseeg?

  • Txojkev ntseeg tseeb coj li cas?

  • Niaj hnub no leejtwg yog cov uas pe hawm Vajtswv tiag?

1. Yog tias peb paub pe hawm Vajtswv, yuav pab tau peb li cas?

VAJTSWV YEHAUVAS hlub peb kawg li. Nws xav kom nws tej lus cob qhia pab tau peb lub neej. Yog tias peb paub pe hawm nws, peb yuav muaj kev zoo siab thiab yuav zam dhau ntau yam teeb meem hauv lub neej no. Tsis tas li ntawd xwb, Vajtswv yuav foom koob hmoov rau peb thiab pab peb. (Yaxaya 48:17) Niaj hnub no muaj ntau pua txojkev ntseeg uas lees tias lawv qhia qhov tseeb txog Vajtswv. Tiamsis tej kev ntseeg ntawd, nyias qhia nyias lawm ib yam txog Vajtswv thiab txog tej yam uas Vajtswv xav kom peb ua.

2. Peb yuav ua li cas peb thiaj paub pe hawm Yehauvas, thiab zaj lus piv txwv twg pab kom peb to taub qhov ntawd?

2 Koj yuav ua li cas koj thiaj paub pe hawm Yehauvas? Tsis tas koj yuav kawm txhua txojkev ntseeg, thiab muab los sib piv es koj mam li paub qhov tseeb. Yog tias koj kawm seb phau Vajlugkub qhia li cas tiag txog txojkev pe hawm tseeb, ces tsis tas koj yuav mus kawm lwm txojkev ntseeg lawm. Muab ua piv txwv li no: Nyob rau ntau lub tebchaws, tibneeg pheej nyiag luam nyiaj cuav. Yog tias koj tau ua txoj haujlwm ntsuam xyuas nyiaj, koj yuav ua li cas koj thiaj paub tias daim twg yog tseem nyiaj thiab daim twg yog nyiaj cuav? Tsis tas koj yuav cim txhua daim nyiaj  cuav huvsi es koj mam li paub. Koj yuav tsum siv sijhawm los kawm seb daim tseem nyiaj zoo li cas. Tom qab uas koj paub tias daim tseem nyiaj zoo li cas lawm, ces koj yeej yuav paub tias daim nyiaj twg cuav. Ib yam li ntawd, thaum peb kawm tau txojkev ntseeg tseeb lawm, peb mam li paub tias txojkev ntseeg twg yog txoj cuav.

3. Raws li Yexus hais, peb yuav tsum ua dabtsi yog tias peb xav kom Vajtswv txais yuav peb txojkev pe hawm?

3 Tseem ceeb heev rau peb pe hawm Yehauvas raws li nws pom zoo. Coob leej ntau tus ntseeg tias Vajtswv yeej txais yuav txhua txojkev ntseeg huvsi. Tiamsis phau Vajlugkub tsis qhia li ntawd. Qhov uas peb hais tias peb yog ib tug Khixatia xwb, zoo tsis txaus. Yexus hais tias: “Tsis yog txhua tus uas hu kuv tias, ‘Tus Tswv, tus Tswv,’ yuav tau nkag rau hauv ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus uas ua raws li kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj lub siab nyiam thiaj nkag tau xwb.” Yog li ntawd, yuav kom Vajtswv txais yuav peb txojkev pe hawm, peb yuav tsum kawm tej uas Vajtswv xav kom peb ua thiab ua raws li ntawd. Yexus muab cov uas tsis ua raws li Vajtswv lub siab nyiam hu ua “cov niag neeg ua phem [tsis coj cai].” (Mathai 7:21-23) Ib yam li tej nyiaj cuav, kev ntseeg cuav tsis muaj nqes hlo li. Tsis tas li ntawd xwb, kev ntseeg cuav tseem phem tshaj ntawd thiab, rau qhov kev ntseeg cuav ua rau tibneeg raug ntau yam kev txom nyem ceeblaj.

4. Ob txojkev uas Yexus qhia txog piv txwv txog dabtsi, thiab 2 txojkev ntawd yuav coj mus txog qhovtwg?

4 Yehauvas qheb kev rau txhua leej txhua tus hauv ntiajteb no, los txais txojsia nyob mus ib txhis. Yuav kom peb tau txojsia mus ib txhis hauv lub Vaj Kaj Siab, peb yuav tsum pe hawm Yehauvas raws li nws lub siab nyiam thiab coj raws li nws pom zoo tam sim no. Tu siab heev uas coob leej tsis kam ua li ntawd. Twb yog vim li ntawd, Yexus thiaj hais tias: “Nej yuav tsum nkag lub qhov rooj nqaim mus, rau qhov lub qhov rooj dav thiab txoj niag kev loj  coj mus txog kev puam tsuaj, mas cov uas nkag lub qhov rooj ntawd muaj coob coob. Lub qhov rooj nqaim thiab txojkev me uas coj mus txog txojsia, mas cov uas nrhiav tau kuj muaj tsawg heev.” (Mathai 7:13, 14) Kev ntseeg tseeb yuav coj tibneeg mus txog txojsia ib txhis tsis kawg. Kev ntseeg cuav yuav coj tibneeg mus raug kev puam tsuaj. Yehauvas tsis xav kom ib tug twg raug kev puam tsuaj hlo li. Twb yog vim li ntawd, Yehauvas thiaj qheb kev rau txhua leej txhua tus los kawm txog nws. (2 Petus 3:9) Yog li ntawd, yog tias peb pe hawm raws li nws lub siab nyiam ces peb yuav tau txojsia. Tiamsis yog peb tsis ua li ntawd, thaum kawg peb yuav raug kev ploj kev tuag.

TXOJKEV NTSEEG TSEEB COJ LI CAS?

5. Peb yuav ua li cas peb thiaj paub cov uas coj txojkev ntseeg tseeb?

5 Peb yuav ua li cas thiaj nrhiav tau ‘txojkev uas coj mus txog txojsia’? Yexus qhia tias thaum peb pom txojkev ntseeg tseeb cov txiv, ces peb yuav paub, rau qhov “txhua tsob ntoo zoo yeej txi txiv zoo.” (Mathai 7:16, 17) Yexus cov lus txhais li cas? Txhais tias cov uas coj txojkev ntseeg tseeb yuav tsum “txi txiv zoo,” uas yog ntseeg raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab coj tus cwj pwm zoo. Puas yog lawv yuav tsis txawj ua txhaum li? Tsis yog. Lawv kuj yog neeg txhaum thiab txawj ua yuam kev. Tiamsis lawv sawvdaws koom siab ua ke, nrhiav kev los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Cia peb kawm txog 6 yam uas yuav pab peb pom tias cov neeg uas muaj txojkev ntseeg tseeb coj li cas.

6, 7. Vajtswv cov tub qhe xav li cas txog phau Vajlugkub, thiab Yexus tseg tus qauv zoo li cas?

6 Vajtswv cov tub qhe qhia raws li phau Vajlugkub qhia xwb. Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los thiab siv tau qhuab qhia, qhuab ntuas, qhia tus uas txhaum rov ua zoo, thiab cob qhia ua ncaj ua ncees, kom Vajtswv cov neeg thiaj li npaj txhij zog ua tau txhua yam haujlwm zoo.”  (2 Timaute 3:16, 17) Tus tubtxib Povlauj tau sau li no rau cov Khixatia: “Thaum nej tau txais Vajtswv txojlus uas nej tau hnov ntawm peb, nej tsis tau txais yuav yam li yog neeg tej lus tiamsis txais yuav raws li qhov tseeb yog Vajtswv txojlus.” (1 Thexalaunika 2:13) Yog li ntawd, txojkev ntseeg tseeb tsis coj tej kevcai uas los ntawm tibneeg lub tswvyim, lossis tibneeg tej kev lig kevcai los. Tej kevcai ntawm txojkev ntseeg tseeb, yog rho los ntawm Vajtswv Txojlus.

7 Yexus Khetos tseg tus qauv zoo li cas rau peb xyaum? Nws qhia raws li Vajtswv Txojlus xwb. Thaum Yexus thov nws Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej, nws hais tias: “Koj tej lus yeej yog txojkev tseeb.” (Yauhas 17:17) Yexus yeej ntseeg Vajtswv Txojlus txhua lo, thiab nws yeej qhia txhua yam raws nkaus li Vajtswv Txojlus. Ua li cas peb ho paub li no? Rau qhov ntau zaus thaum Yexus muab Vajtswv Txojlus los hais, nws hais tias: “Twb muaj lus sau cia tias.” (Mathai 4:4, 7, 10) Ib yam li ntawd, niaj hnub no Vajtswv cov tibneeg tsis qhia raws li lawv lub tswvyim. Lawv ntseeg tias phau Vajlugkub yog Vajtswv Txojlus. Yog li ntawd, lawv tsuas qhia raws nkaus li phau Vajlugkub xwb.

8. Kev pe hawm Vajtswv yog li cas tiag?

8 Cov uas coj txojkev ntseeg tseeb tsuas pe hawm Yehauvas tib leeg xwb thiab lawv tshaj tawm nws lub npe. Yexus hais tias: “Koj yuav tsum pe hawm [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv thiab ua koom tu nws ib leeg xwb.” (Mathai 4:10) Yog li ntawd, Vajtswv cov tub qhe thiaj pe hawm Yehauvas ib leeg xwb. Rau qhov lawv pe hawm Yehauvas lawv thiaj li mus qhia kom tibneeg paub txog tus tseem Vajtswv lub npe, thiab qhia tias nws yog tus Vajtswv zoo li cas. Vajtswv tau hais li no txog nws lub npe Yehauvas tias: “No yog kuv lub npe mus ib txhis, mas txhua tiam neeg yuav tsum nco hu li no mus.” (Khiav Dim 3:14, 15, hauv qab taw qhia) Yexus tso tau ib tug qauv zoo heev rau peb, rau qhov nws  pab kom lwm tus los paub Vajtswv. Yexus twb thov Vajtswv tias: “Kuv qhia koj lub npe rau cov neeg uas koj pub rau kuv hauv lub ntiajteb paub.” (Yauhas 17:6) Ib yam li ntawd, cov uas coj txojkev ntseeg tseeb niaj hnub no, yuav qhia lwm tus txog Vajtswv lub npe, nws lub ntsiab, thiab nws tej yeeb yam zoo.

9, 10. Cov tseem Khixatia txawj sib hlub li cas?

9 Vajtswv cov tibneeg txawj sib hlub tiag tiag. Yexus hais tias: “Qhov uas nej sib hlub no yuav ua rau sawvdaws paub tias nej yog kuv li thwjtim.” (Yauhas 13:35) Cov Khixatia thaum ub ib leeg txawj hlub ib leeg tiag tiag li ntawd. Txojkev hlub uas Vajtswv xav kom peb muaj yuav daws tau txojkev xaiv ntsej xaiv muag, kom peb paub hlub lwm haiv neeg, thiab muaj kev sib haum xeeb nrog txhua tus, tsis hais cov muaj cov pluag, cov muaj meej lossis cov txom nyem. Txojkev hlub ntawd coj tau tibneeg sawvdaws los sib com ua kwvtij kwvluag tiag tiag. (Nyeem Khaulauxi 3:14.) Cov uas koom nrog tej kev ntseeg cuav tsis txawj sib hlub li no. Ua li cas peb ho paub li ntawd? Lawv ib leeg tua ib leeg pov tseg vim lawv lub tebchaws lossis lawv haiv neeg tsis muaj kev sib haum xeeb. Cov tseem Khixatia yeej tsis kam tua lawv cov kwvtij Khixatia thiab lwm leej lwm tus li ntawd. Phau Vajlugkub hais tias: “Raws li no thiaj pom tseeb tias leejtwg yog Vajtswv li menyuam leejtwg yog dab Ntxwg Nyoog li. Txhua tus uas tsis ua ncaj thiab tsis hlub nws li kwvtij kuj tsis yog los ntawm Vajtswv los. . . . Peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg, tsis txhob zoo li Khayee uas los ntawm tus uas Phem los thiab muab nws tus kwv tua pov tseg.”​—1 Yauhas 3:10-12; 4:20, 21.

10 Yog tias peb muaj kev hlub tiag tiag, tsis yog peb yuav zam txojkev sib ntaus sib tua xwb. Tiamsis cov tseem Khixatia yuav zoo siab hlo siv lawv lub sijhawm, siv lawv lub dag lub zog, thiab siv lawv tej qhov txhia chaw los sib pab sib txhawb. Tsis yog lawv xam pom lawv tus kheej xwb.  (Henplais 10:24, 25) Lawv ib leeg pab ib leeg rau lub caij uas muaj kev ntxhov siab, thiab lawv coj ncaj rau txhua leej txhua tus. Lawv coj raws li nqe Vajlugkub uas hais tias, “peb cia li ua zoo rau txhua tus.”​—Kalatia 6:10.

11. Ua li cas ho tseem ceeb rau peb ntseeg tias Yexus Khetos yog tus uas Vajtswv txib los cawm noob neej?

11 Cov tseem Khixatia ntseeg tias Yexus Khetos yog tus uas Vajtswv txib los cawm noob neej. Phau Vajlugkub hais tias: “Hauv lwm tus yeej tsis muaj kev dim kiag li, rau qhov thoob plaws hauv qab ntuj no tsis muaj dua ib lub npe uas pub rau neeg siv cawm peb dim.” (Tubtxib Tes Haujlwm 4:12) Zoo li peb twb kawm hauv Tshooj 5 lawm, Yexus tau muab nws txojsia los txhiv cov tibneeg mloog lus. (Mathai 20:28) Tsis tas li ntawd xwb, Yexus yog tus Vajntxwv uas Vajtswv tsa kav lub Nceeg Vaj saum ntuj ceeb tsheej uas yuav kav tag nrho lub ntiajteb no. Vajtswv xav kom peb mloog Yexus lus thiab coj raws li nws tej lus qhuab qhia yog tias peb xav tau txojsia ib txhis tsis kawg. Twb yog vim li ntawd phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Tus uas tso siab rau leej Tub, tus ntawd tau txojsia ib txhis tsis kawg, tus uas tsis mloog leej Tub lus kuj yuav tsis pom txojsia.”​—Yauhas 3:36.

12. Qhov uas peb tsis muaj feem nrog lub ntiajteb no yog li cas?

12 Cov uas coj txojkev ntseeg tseeb tsis muaj feem nrog lub qab ntuj no. Thaum luag coj Yexus mus hais plaub rau ntawm Loos tus tswv xeev hu ua Philaj, Yexus hais tias: “Kuv lub tebchaws [Nceeg Vaj] tsis yog nyob hauv lub ntiajteb no.” (Yauhas 18:36) Cov uas raws Yexus qab tiag tiag yeej zwm rau lub Nceeg Vaj saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, txawm tias lawv yuav nyob lub tebchaws twg los xij, lawv yeej yuav tsis koom nrog lub ntiajteb no tej kev nom kev tswv. Thaum tebchaws muaj kev kub ntxhov, lawv tsis tuaj leejtwg tog hlo li. Yog tias lwm tus yuav xaiv nom xaiv tswv lossis sib tw ua nom ua tswv, Yehauvas cov  tibneeg puas yuav txwv lawv? Tsis txwv. Ua li, Yehauvas cov tibneeg puas saib taus nom tswv tej kevcai? Lawv yeej saib taus. Vim li cas? Rau qhov Vajtswv Txojlus sam hwm tias: “Sawvdaws yuav tsum mloog nomtswv lus.” (Loos 13:1, TMZ) Thaum tej nom tswv hais kom peb ua tej yam uas yuav hla Vajtswv txoj kevcai, cov ntseeg tseeb yuav tsum xyaum raws li cov tubtxib yav thaum ub. Lawv tau hais tias: “Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 5:29; Malakau 12:17.

13. Cov uas raws Yexus qab xav li cas txog Vajtswv lub Nceeg Vaj, thiab qhov ntawd ua rau lawv coj li cas?

13 Cov raws Yexus qab tiag tiag tshaj tawm tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yog tib txojkev cia siab rau noob neej. Yexus twb hais tseg lawm tias: “Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj] yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws, mas thaum ntawd lub sijhawm kawg yuav los txog.” (Mathai 24:14) Cov raws Yexus Khetos qab tsis txhawb kom tibneeg cia siab rau tej nom tswv los mus kho lawv tej teeb meem. Tiamsis lawv tshaj tawm tias noob neej tsuas cia siab tau rau Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb. (Ntawv Nkauj 146:3) Yexus tau qhia kom peb thov txog lub tseem fwv uas zoo kawg nkaus ntawd. Nws hais kom peb thov Vajtswv li no: “Thov cia koj lub tebchaws [Nceeg Vaj] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej.” (Mathai 6:10) Vajtswv Txojlus hais tseg tias lub Nceeg Vaj saum ntuj ceeb tsheej ntawd “yuav ua rau tej tebchaws tawg ntsoog ntxaws ua tej dwb daim yaj tag, thiab lub tebchaws [Nceeg Vaj] ntawd yuav nyob ruaj khov mus ib txhis.”​—Daniyee 2:44; Qhia Tshwm 16:14; 19:19-21.

14. Raws li koj pom, txojkev ntseeg twg thiaj coj raws li Vajtswv pom zoo?

14 Raws li peb nyuam qhuav kawm tas los no, koj sim xav seb: ‘Txojkev ntseeg twg qhia raws li phau Vajlugkub  thiab qhia Yehauvas lub npe rau sawvdaws paub? Pab twg thiaj muaj txojkev hlub uas Vajtswv xav kom peb muaj? Pab twg muaj kev ntseeg rau Yexus thiab tsis kam koom nrog lub qab ntuj no? Thiab pab twg thiaj tshaj tawm tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yog tib txojkev cia siab rau noob neej xwb? Thaum koj xav txog tej kev ntseeg hauv lub qab ntuj no tag nrho, txojkev ntseeg twg thiaj ua raws li hais no?’ Muaj pov thawj qhia meej tias tsuas yog Yehauvas  Cov Timkhawv thiaj coj tau raws li tej no tag nrho xwb.​—Nyeem Yaxaya 43:10-12.

KOJ YUAV UA LI CAS?

15. Qhov uas peb ntseeg tias muaj Vajtswv xwb tsis txaus. Vajtswv xav kom peb ua li cas ntxiv?

15 Qhov uas peb ntseeg tias muaj Vajtswv xwb tsis txaus. Phau Vajlugkub qhia tias dab los kuj ntseeg tias muaj Vajtswv thiab. (Yakaunpau 2:19) Txawm yog dab ntseeg tias muaj Vajtswv, los Vajtswv tsis pom zoo rau lawv vim lawv tsis ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yuav kom Vajtswv pom zoo rau peb, tsis yog peb ntseeg tias muaj Vajtswv xwb, tiamsis peb yuav tsum ua raws li nws lub siab nyiam thiab. Peb yuav tsum txais yuav kev pe hawm tseeb tiag tiag thiab txiav tu nrho kev ntseeg cuav.

16. Puas tsim nyog cov tseem Khixatia muaj feem nrog kev ntseeg cuav?

16 Tus tubtxib Povlauj qhia tias peb yuav tsum tsis txhob mus koom nrog kev ntseeg cuav hlo li. Nws sau tias: “Cais ntawm lawv cov nyob rau ib cag, tus Tswv [Yehauvas] hais li no. Thiab tsis txhob kov tej uas qias tsis huv, kuv thiaj li txais yuav nej.” (2 Khaulee 6:17; Yaxaya 52:11) Yog li ntawd, cov tseem Khixatia yuav tsum zam txhua yam uas muaj feem nrog kev ntseeg cuav.

17, 18. “Lub tuam ceeb Npanpiloo” piv txwv txog dabtsi, thiab vim li cas tseem ceeb heev rau peb “cia li tawm hauv lub nroog ntawd tamsim no”?

17 Phau Vajlugkub qhia tias txhua txojkev ntseeg cuav muaj feem nrog “lub tuam ceeb Npanpiloo.” * (Qhia Tshwm 17:5) Lub npe ntawd ua rau peb nco txog lub nroog Npanpiloo nyob puag thaum ub. Tom qab Dej Nyab ntiajteb rau Nau-a tiam, kev ntseeg cuav pib huam vam  hauv lub nroog ntawd tuaj. Tej kev lig kevcai uas muaj niaj hnub no hauv tej kev ntseeg cuav, xub pib hauv Npanpiloo los ntag. Zoo li yav thaum ub, cov Npanpiloo pe hawm tej vaj 3 leeg, lossis tej vajtswv uas muaj 3 leeg koom ib lub cev. Niaj hnub no, Vaj Peb Leeg yog lub hauv paus ntawm ntau txojkev ntseeg. Tiamsis phau Vajlugkub yeej qhia meej tias tsuas muaj tib tug tseem Vajtswv xwb, uas yog Yehauvas. Thiab Yexus Khetos yog nws tus Tub. (Yauhas 17:3) Cov neeg Npanpiloo kuj ntseeg tias tibneeg muaj ib tug ntsuj plig uas ciaj nyob tom qab lub cev tuag lawm. Lawv ntseeg tias yog tus neeg phem ces tom qab nws tuag, nws tus ntsuj plig yuav raug tsim txom rau lwm qhov. Niaj hnub no, ntau txojkev ntseeg, los kuj ntseeg ib yam li ntawd thiab. Lawv qhia tias tibneeg muaj ib tug ntsuj plig uas ciaj nyob tom qab tus neeg tuag lawm. Lawv kuj ntseeg tias yog tus neeg phem, ces tom qab nws tuag, nws tus ntsuj plig yuav raug tsim txom rau hauv ntuj tawg.

18 Tej kev ntseeg uas pib los ntawm lub nroog Npanpiloo los, twb ncau mus thoob plaws lub ntiajteb no lawm. Yog li ntawd, niaj hnub no lub Tuam Ceeb Npanpiloo piv txwv txog dabtsi? Lub nroog ntawd piv txwv txog tag nrho tej kev ntseeg thoob plaws ntiajteb no uas tawm tsam Vajtswv Yehauvas. Vajtswv tau hais tseg lawm tias tag nrho tej kev ntseeg cuav yuav raug rhuav tshem. Yog li ntawd, tseem ceeb heev rau koj khiav deb ntawm txhua txojkev lig kevcai uas txuam nrog lub Tuam Ceeb Npanpiloo no, puas yog? Vajtswv Yehauvas xav kom koj “cia li tawm hauv lub nroog ntawd” mus sai sai, thaum tseem muaj caij rau koj.​—Nyeem Qhia Tshwm 18:4, 8.

Yog tias koj teev tiam Yehauvas nrog nws cov tibneeg, koj yuav tau txais ntau tshaj li koj tau tso tseg

19. Yog tias koj pe hawm Yehauvas, koj yuav tau txais dabtsi?

19 Thaum koj txiav txim siab tawm ntawm kev ntseeg cuav lawm, tej zaum ib txhia yuav tsis nrog koj ua phoojywg lawm. Tiamsis, thaum koj teev tiam Yehauvas nrog  nws cov tibneeg, koj yuav tau txais ntau tshaj li tej uas koj tau tso tseg. Koj yuav muaj kwvtij nkauj muam coob heev ntawm sab kev ntseeg, ib yam li Yexus cov thwjtim thaum ub uas tau tso tseg ntau yam los raws Yexus qab. Koj yuav muaj feem nrog ib tse neeg uas hlub koj tiag tiag li. Tsev neeg ntawd coob kawg li, muaj ntau plhom leej nyob thoob plaws ntiajteb. Tsis tas li ntawd xwb, koj yuav muaj txojkev cia siab nyob mus ib txhis rau “tiam tom ntej.” (Nyeem Malakau 10:28-30.) Tej zaum yav tom ntej, cov uas tso koj tseg vim koj ntseeg Yehauvas, kuj yuav pib kawm txog tej uas phau Vajlugkub qhia thiab. Tej zaum lawv yuav hloov los pe hawm Yehauvas thiab.

20. Cov uas koom nrog txojkev ntseeg tseeb yuav tau txais dabtsi yav tom hauv ntej?

20 Phau Vajlugkub qhia tias tsis ntev tom ntej no Vajtswv yuav rhuav tshem lub sim ceeb limhiam no. Nws yuav muab lub sim ceeb ntawd hloov ua ib lub qab ntuj tshiab uas ncaj ncees. Nws lub Nceeg Vaj yuav kav lub qab ntuj ntawd. (2 Petus 3:9, 13) Lub qab ntuj ntawd yuav zoo tshaj plaws li! Hauv lub sim ceeb tshiab ntawd, tsuas muaj tib txojkev los pe hawm Yehauvas lawm xwb. Yog li ntawd, yuav zoo kawg li rau koj siv sijhawm tamsim no, los mus koom nrog cov uas pe hawm tseeb, puas yog?

^ nqe 17 Yog tias xav paub ntxiv seb vim li cas lub Tuam Ceeb Npanpiloo ho piv txwv txog tag nrho tej kev ntseeg uas tawm tsam Vajtswv, mus nyeem zaj hu ua “‘Lub Tuam Ceeb Npanpiloo’ Yog Dabtsi?” hauv Cov Lus Qhia Ntxiv.