Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 TSHOOJ 16

Tuav Rawv Txojkev Pe Hawm Tseeb

Tuav Rawv Txojkev Pe Hawm Tseeb
  • Phau Vajlugkub qhia li cas txog kev teev mlom?

  • Cov Khixatia puas koom kev ntseeg cuav tej kev lig kevcai?

  • Koj yuav piav koj txojkev ntseeg li cas thiaj tsis siab lwm tus?

1, 2. Tom qab koj khiav ntawm kev ntseeg cuav lawm, koj yuav tsum xav txog dabtsi, thiab vim li cas tseem ceeb rau peb ua li no?

YOG tias muaj neeg muab tshuaj lom cov dej ntawm thaj tsam koj nyob, es zaum no ua rau coob leej muaj mob lawm, koj yuav ua li cas xwb? Koj yeej yuav khiav mus nyob rau lwm thaj chaw. Tiamsis tom qab koj ua li ntawd lawm, tej zaum koj tseem txhawj tias, ‘Puas yog kuv haus tau cov tshuaj lom ntawd lawd?’

2 Kev ntseeg cuav zoo ib yam li qhov lus piv txwv no. Phau Vajlugkub qhia tias kev ntseeg cuav muaj tej lus qhuab qhia thiab tej kev lig kevcai uas qias tsis huv txuam rau lawm. (2 Khaulee 6:17) Twb yog vim li ntawd, thiaj tseem ceeb rau koj khiav tawm ntawm “lub tuam ceeb Npanpiloo,” uas yog txhua txojkev ntseeg thoob qab ntuj uas tawm tsam Vajtswv. (Qhia Tshwm 18:2, 4) Koj puas tau khiav tawm? Yog tias koj twb khiav ntawm kev ntseeg cuav lawm, ces zoo kawg li. Tiamsis tsis yog koj yuav tso kev ntseeg cuav tseg xwb. Tom qab koj tawm ntawm kev  ntseeg cuav lawm, koj yuav tsum xav li no, ‘Puas muaj tej yam hauv kuv lub neej uas tseem txuam nrog kev ntseeg cuav?’ Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.

TEJ MLOM THIAB KEV PE HAWM POJ KOOB YAWM TXWV

3. (1) Phau Vajlugkub qhia li cas txog txojkev pe mlom, thiab vim li cas tsis yoojyim rau ib txhia ua raws li Vajtswv hais? (2) Koj yuav tsum ua li cas rau tej yam koj muaj, uas txuam nrog kev ntseeg cuav?

3 Muaj ib txhia teeb mlom lossis teeb xwm kab thiab thaj neeb rau hauv lawv tej tsev. Ib txhia ua li ntawd tau ntau xyoo lawm. Yog tias koj twb ua li ntawd los lawm, tej zaum koj yuav xav tias yog peb tsis muaj tej yam zoo li ntawd, ces peb puas yuav thov tau Vajtswv? Tej zaum koj yuav saib tej ntawd muaj nqes heev. Tiamsis Vajtswv yog tus uas qhia seb peb yuav tsum pe hawm nws li cas. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv tsis xav kom peb siv tej mlom los pe hawm nws. (Nyeem Khiav Dim 20:4, 5; Ntawv  Nkauj 115:4-8; Yaxaya 42:8; 1 Yauhas 5:21) Yog tias koj xav coj raws li txojkev ntseeg tseeb, ces muab txhua yam koj muaj, uas txuam nrog kev ntseeg cuav pov tseg. Tej ntawd “yog yam uas qias vuab tsuab” rau Yehauvas. Cia li saib tej ntawd ib yam li Yehauvas saib thiab.​—Kevcai 27:15.

4. (1) Ua li cas peb ho paub tias tsis muaj qab hau rau peb pe hawm tej poj koob yawm txwv? (2) Vim li cas Yehauvas txwv tsis pub cov Yixayee koom nrog kev teev dab hlo li?

4 Coob leej ntau tus kuj pe hawm lawv tej poj koob yawm txwv. Ua ntej ib txhia los kawm tau qhov tseeb hauv phau Vajlugkub, lawv ntseeg tias cov neeg uas tuag lawm mus nyob rau sab yeeb ceeb, thiab lawv tseem pab tau lossis ua phem tau rau cov uas tseem ua neej nyob. Tej zaum yav tas los koj kuj tau ua ntau yam los pe hawm koj tej poj koob yawm txwv thiab. Tiamsis zoo li koj twb kawm hauv Tshooj 6 lawm, thaum ib tug neeg tuag tsis muaj ib yam dabtsi ciaj mus nyob rau ib qho chaw qhovtwg. Yog li ntawd, tsis muaj qab hau rau peb nrhiav kev los txuas lus nrog cov tuag. Yog tias zoo li cov tuag ho rov qab los txuas lus rau peb, tej lus ntawd tsuas yog los ntawm dab los xwb. Twb yog vim li ntawd, Yehauvas thiaj txwv tsis pub cov Yixayee txuas lus nrog cov tuag, thiab tsis pub lawv koom nrog ib txojkev teev dab hlo li.​—Nyeem Kevcai 18:10-12.

5. Yog tias yav tas los koj tau koom nrog kev pe mlom lossis txojkev pe hawm poj koob yawm txwv, koj yuav ua li cas?

5 Yog tias yav tas los koj twb yeej pe mlom lossis pe hawm poj koob yawm txwv, koj yuav ua li cas? Nyeem cov nqe Vajlugkub uas pab kom koj pom tias Vajtswv saib tej kev ntseeg ntawd zoo li cas. Thiab ua tib zoo xav txog cov nqe Vajlugkub ntawd. Thov Vajtswv txhua hnub txog qhov uas koj xav coj raws li txojkev ntseeg tseeb, thiab thov Yehauvas pab kom koj xav ib yam li nws xav.​—Yaxaya 55:9.

 COV KHIXATIA THAUM UB TSIS UA NCO TXOG YEXUS HNUB YUG

6, 7. (1) Txoj kevcai Christmas ua txuj ua nco txog dabtsi, thiab Yexus cov thwjtim thaum ub puas ua txoj kevcai ntawd? (2) Thawj 100 xyoo uas Yexus cov thwjtim nyob, cov neeg zoo li cas thiaj ua kevcai nco txog hnub yug?

6 Yog tias peb koom tej kev lig kevcai uas tibneeg niaj hnub ua, yuav ua rau peb txojkev pe hawm tsis huv thiab. Zoo li txoj kevcai Christmas. Tibneeg ua txuj hais tias txoj kevcai ntawd yog ua koob tsheej nco txog Yexus hnub yug. Yuav luag txhua txojkev ntseeg uas lees tias lawv yog Khixatia, koom ua txoj kevcai ntawd. Tiamsis twb tsis muaj ib qho pov thawj twg los qhia tias, Yexus cov thwjtim uas nyob thawj 100 xyoo koom ua txoj kevcai ntawd. Muaj ib phau ntawv Askiv hu ua Sacred Origins of Profound Things, tau hais tias: “Ob puas xyoo tom qab yug Yexus, tsis muaj leejtwg paub tias nws yug rau hnub twg, thiab tsawg tsawg tus thiaj xav paub xwb.”

7 Txawm yog Yexus cov thwjtim yuav paub tias Yexus yug rau hnub twg, los lawv yeej tsis ua kevcai nco txog nws hnub yug. Ua li cas thiaj hais li no? Rau qhov raws li phau ntawv Askiv, The World Book Encyclopedia qhia, cov Khixatia thaum ub xam pom tias tsuas yog cov neeg uas tsis yog Khixatia thiaj ua nco txog hnub yug xwb. Phau Vajlugkub tsuas qhia txog 2 tug neeg uas ua nco txog nkawd hnub yug xwb. Ob tug neeg ntawd tsis pe hawm Yehauvas. (Chiv Keeb 40:20; Malakau 6:21) Tibneeg kuj ua kevcai nco txog tej vajtswv cuav hnub yug thiab. Zoo li nyob rau lub 5 Hlis tim 24, cov neeg Loos ua kevcai nco txog hnub yug tus poj vajtswv hu ua Diana. Hnub tom qab ntawd, ces lawv ho ua kevcai nco txog hnub yug tus vajtswv uas lawv ntseeg tias kav lub hnub, hu ua Apollo. Yog li ntawd, cov neeg tsis pe hawm Vajtswv thiaj ua kevcai nco txog hnub yug xwb. Cov Khixatia tsis ua tej kevcai ntawd.

8. Txoj kevcai ua nco txog tibneeg hnub yug txuam nrog tej kev teev dab li cas?

 8 Tsis tas li ntawd xwb, cov Khixatia uas nyob thawj 100 xyoo tsis kam ua kevcai nco txog Yexus hnub yug, rau qhov txoj kevcai ntawd txuam nrog tej kev teev dab xwb. Yav thaum ub, cov Kili thiab cov Loos ntseeg tias txhua leej txhua tus muaj ib tug plig zov rawv lawv, txij hnub uas yug lawv los. Lawv ntseeg tias tus plig ntawd yuav tiv thaiv lawv tag lawv sim neej. Phau ntawv Askiv hu ua, The Lore of Birthdays, tau hais tias tus plig ntawd sib raug zoo nrog tus vajtswv cuav uas muaj tib lub hnub yug ib yam li tus neeg ntawd. Yehauvas yeej tsis pom zoo qhov uas tibneeg siv Yexus lub npe los ua tej kevcai cuav no. (Yaxaya 65:11, 12) Tiamsis ua li cas tibneeg coob ua luaj li ho ua koob tsheej nco txog Yexus hnub yug?

CHRISTMAS PIB LI CAS

9. Vim li cas tibneeg ho muab Yexus hnub yug teem rau lub 12 Hlis tim 25?

9 Ntau pua xyoo tom qab Yexus los hauv ntiajteb no, tibneeg mam li pib ua nco txog hnub yug Yexus rau lub 12 Hlis tim 25. Tiamsis hnub ntawd yeej tsis yog hnub yug Yexus. * Vim li cas tibneeg ho muab teem rau hnub ntawd? Yuav tsum yog vim cov uas ua txuj lees tias lawv yog Khixatia, “xav kom hnub ntawd poob rau tib hnub uas cov neeg Loos ua koob tsheej nco txog” hnub uas yug lub hnub. (The New Encyclopædia Britannica) Thaum lub caij ntuj no, lub hnub tsis muaj zog. Cov neeg uas tsis yog Khixatia thiaj ua koob tsheej kom lub hnub rov qab ci thiab sov tuaj li qub. Lawv nqua hu kom lub hnub rov qab los. Lawv ntseeg tias lub hnub yuav pib rov qab los rau lub 12 Hlis tim 25. Cov Khixatia tej thawj coj xav kom cov neeg no hloov los ua Khixatia, lawv thiaj koom nrog tej kev lig  kevcai cuav no. Lawv ua li ntawd kom lub koob tsheej no zoo li tej kevcai Khixatia. *

10. Yav thaum ub, vim li cas ib txhia tsis kam ua kevcai nco txog Yexus hnub yug?

10 Tibneeg twb paub ntev los lawm tias txoj kevcai ua koob tsheej nco txog Yexus hnub yug, ncau los ntawm tej kev ntseeg cuav xwb. Ua li cas peb ho paub li no? Rau qhov muaj li 400 xyoo dhau los no, hauv Askiv tebchaws, luag tsis pub ua kevcai nco txog Yexus hnub yug vim txoj kevcai ntawd tsis muaj nyob hauv phau Vajlugkub. Ib txhia tau txwv li ntawd hauv Amelikas tebchaws thiab. Cov neeg uas so haujlwm rau hnub ntawd raug nplua. Tiamsis tom qab no, tibneeg rov qab coj txoj kevcai ntawd li qub lawm. Lawv kuj muab tej kevcai tshiab los txuam rau thiab. Niaj hnub no los ntau lub tebchaws tseem coj txoj kevcai nco txog Yexus hnub yug. Tiamsis cov uas xav ua haum Vajtswv siab yuav tsum nco ntsoov tias txoj kevcai ntawd txuam los ntawm kev ntseeg cuav xwb. Yog li ntawd, lawv yuav tsum tsis txhob koom txoj kevcai ntawd, thiab lwm yam kevcai uas ncau los ntawm kev pe hawm cuav. *

PUAS TSEEM CEEB RAU PEB PAUB TIAS TEJ KEV LIG KEVCAI PIB LI CAS?

11. Vim li cas ib txhia ho koom nrog tej kev lig kevcai tsis zoo, thiab qhov tseem ceeb tshaj rau peb yog dabtsi?

11 Ib txhia ntseeg tias, txawm yog tej kevcai zoo li ua nco  txog Yexus hnub yug, los ntawm kev ntseeg cuav, los yeej tsis txhaum rau lawv ua tej ntawd. Lawv xav tias feem coob twb tsis paub txog tej kevcai cuav ntawd. Lawv tsuas ua tej kevcai ntawd kom lawv tsev neeg tau sib sau ua ke xwb. Ua li koj puas xav li ntawd thiab? Yog tias koj xav li ntawd, ces tej zaum yuav tsis yoojyim rau koj tso tej kevcai ntawd tseg, rau qhov koj xav nrog koj tsev neeg ua ke. Tiamsis nco ntsoov tias Vajtswv Yehauvas yeej xav kom koj muaj kev sib raug zoo nrog koj tsev neeg thiab koj cov kwvtij neej tsa, rau qhov Yehauvas yog tus tsim lub cuab lub yig. (Efexau 3:14, 15) Yeej muaj lwm txojkev rau koj nrog koj tsev neeg sib raug zoo, uas raws li Vajtswv pom zoo. Tus tubtxib Povlauj tau sau txog yam uas tseem ceeb tshaj rau tibneeg. Nws sau tias: “Cia li tshawb nrhiav saib yam twg [haum] Vajtswv lub siab.”​—Efexau 5:10.

Koj puas khaws qhov khoom qab zib uas lo av lawm los noj?

12. Vim li cas tsis zoo rau peb koom tej kev lig kevcai uas los ntawm tej yam tsis huv los? Siv lus piv txwv.

12 Tej zaum koj yuav xav tias tej kev lig kevcai uas tibneeg ua niaj hnub no txawv lawm, tsis zoo li thaum xub pib. Puas tseem ceeb rau peb nrhiav seb tej kevcai ntawd pib li cas? Tseem ceeb kawg li! Muab ua piv txwv li no: Koj pom ib qho khoom qab zib poob hauv av lawm. Koj puas yuav khaws los noj? Koj yeej tsis khaws li! Vim tias qhov khoom qab zib ntawd tsis huv lawm. Ib yam li ntawd, tibneeg tej kev lig kevcai ntxim qab zib kawg li, tiamsis tej kevcai ntawd yog khaws los ntawm qhov chaw tsis huv los. Yog li ntawd, yog tias peb xav  tuav rawv txojkev ntseeg tseeb, peb yuav tsum xav ib yam li Yaxaya, tus uas cev Vajtswv lus. Nws tau hais li no rau cov ntseeg tseeb: “Tsis txhob kov tej uas qias tsis huv.”​—Yaxaya 52:11.

PAUB COJ NROG LUAG LWM TUS

13. Thaum koj txiav txim siab tso tej kevcai uas tibneeg ua tseg, tej zaum yuav muaj li cas?

13 Tej zaum yuav tsis yoojyim rau koj, thaum koj txiav txim siab tso tseg tej kev lig kevcai uas tibneeg ua. Tej zaum cov neeg uas koj nrog ua haujlwm ua ke yuav xav tsis thoob thaum koj tsis nrog lawv ua tej ntawd lawm. Koj yuav ua li cas yog tias lwm tus muab khoom pub rau koj? Puas txhaum yog tias koj txais yam khoom ntawd? Ua li, koj yuav ua li cas yog tias koj tus txwj nkawm tsis ntseeg li koj ntseeg? Thiab koj yuav pab koj cov menyuam li cas kom lawv thiaj tsis tu siab rau qhov koj tsev neeg tsis ua tej kevcai ntawd lawm?

14, 15. Yog tias lwm tus hais lus fim koj, lossis muab khoom pub rau koj, koj yuav ua li cas?

14 Thaum koj ntsib tej yam zoo li ntawd, koj yuav tsum ua tib zoo txiav txim seb yuav ua li cas thiaj tsim nyog. Nyob rau tej lub tebchaws, thaum txog caij rau tibneeg ua lawv tej kevcai, lawv nyiam sib fim xws li no: “Nyob zoo hnub Christmas.” Yog tias lwm tus ho hais li no rau koj, koj xav ua lawv tsaug los tau. Tiamsis yog tias cov neeg uas koj niaj hnub ua haujlwm nrog ho hais li no rau koj, ces tej zaum yuav zoo rau koj piav rau lawv tias koj tsis ua tej kevcai ntawd. Txawm li cas los, ua tib zoo xaiv koj cov lus. Phau Vajlugkub ntuas li no: “Cia li hais tej lus muaj kev hlub thiab qab ntsev, xwv nej thiaj paub tias tsim nyog teb txhua tus li cas.” (Khaulauxi 4:6) Ua tib zoo hais lus, tsis txhob hais siab lwm tus. Tiamsis piav kom  lawv to taub tias koj ntseeg li cas. Qhia meej rau lawv tias tsis yog koj txwv kev muab khoom pub, lossis kev sib sau ua ke. Tiamsis tsuas yog koj tsis koom ua tej kevcai ntawd xwb.

15 Koj yuav ua li cas yog tias lwm tus xav muab ib qho khoom pub rau koj? Nyob ntawm seb lub sijhawm ntawd zoo li cas. Tej zaum tus neeg uas pub qhov khoom ntawd yuav hais li no rau koj: “Kuv paub tias koj tsis ua txoj kevcai no. Tiamsis kuv xav kom koj txais qhov khoom pub no.” Tej zaum thaum muaj li ntawd, koj pom tias tsis txhaum rau koj txais qhov khoom pub ntawd, rau qhov koj tsis tau koom tes ua kiag lawv tej kevcai. Yog tias tus neeg ntawd ho tsis paub txog koj txojkev ntseeg, ces yuav zoo rau koj qhia nws tias koj tsis ua tej kevcai ntawd. Thaum koj qhia li ntawd, ces nws yuav tsis xav yuam kev yog koj ho txais nws qhov khoom pub, tiamsis tsis npaj ib qho tuaj rau nws. Tiamsis yog tias lwm tus ho muab khoom pub los sim koj, seb koj puas coj raws li koj txojkev ntseeg, lossis koj puas yuav hla Vajtswv txoj cai kom tau yam khoom ntawd xwb, ces tsis zoo rau koj txais qhov khoom pub ntawd.

YOG TIAS KOJ TSEV NEEG TSIS NTSEEG LI KOJ

16. Koj yuav ua tib zoo coj li cas yog tias koj tsev neeg tsis ntseeg li koj?

16 Koj yuav ua li cas yog tias koj tsev neeg tsis ntseeg li koj? Zoo li tau hais lawm, koj yuav tsum hais lus zoo rau lawv. Tsis txhob txwv txhua txoj kevcai uas koj cov kwvtij coj. Tiamsis yuav tsum saib taus lawv, ib yam li koj xav kom lawv saib taus koj. Lawv muaj cai txiav txim tias lawv yuav coj thiab ntseeg li cas. (Nyeem Mathai 7:12.) Tsis txhob ua ib yam dabtsi los mus koom tes nrog tej kev lig kevcai ntawd. Thiab ua neeg paub xav. Muab ua piv txwv  li no: Tus txiv tsev tsis ntseeg Yehauvas, tiamsis nws tus pojniam yog ib tug ntseeg. Tej zaum tus txiv yuav hais kom nws tus pojniam ua tej yam uas tsis yog koom tes kiag nrog tej kevcai uas tibneeg nyiam ua. Tus pojniam yuav tsum ua tib zoo xav txog qhov ntawd ua ntej nws txiav txim siab. Tej zaum nws kuj yuav ua li nws tus txiv hais thiab. Nyias txawv nyias, tiamsis txawm koj yuav xav li cas, los tsis txhob ua tej yam uas ua rau koj ntxhov siab.​—Nyeem 1 Timaute 1:18, 19.

17. Thaum koj cov menyuam pom lwm tus ua tej kevcai uas tibneeg nyiam ua, koj yuav pab lawv li cas kom lawv thiaj tsis tu siab?

17 Koj yuav pab koj cov menyuam li cas kom lawv thiaj tsis tu siab rau qhov koj tsev neeg tsis ua tej kevcai uas hla Vajtswv txoj cai lawm? Koj yuav tsum npaj kev ua si rau lwm lub caij. Muaj ib txhia niam txiv teem lwm lub sijhawm los muab khoom pub rau lawv cov menyuam. Yam zoo tshaj uas koj pub rau koj cov menyuam yog koj lub sijhawm thiab qhov uas koj hlub thiab nrog lawv ua ke.

PE HAWM VAJTSWV RAWS LI NWS SIAB NYIAM

Thaum koj pe hawm Vajtswv raws li nws lub siab nyiam koj muaj kev zoo siab tiag tiag

18. Qhov uas koj mus koom tej kev sib txoos nrog cov Khixatia, yuav pab tau koj tuav rawv kev ntseeg tseeb li cas?

18 Yuav kom peb ua haum Vajtswv siab, peb yuav tsum txav deb ntawm kev pe hawm cuav thiab tuav rawv txojkev ntseeg tseeb. Qhov ntawd yog li cas tiag? Phau Vajlugkub qhia li no: “Peb cia li ua tib zoo saib yuav ua li cas ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog kom sib hlub thiab ua haujlwm zoo, thiab tsis txhob tseg qhov uas tuaj txoos ua ke yam li qee leej txeev tseg, tiamsis ib leeg yuav tsum txhawb ib leeg lub siab, thiab yimhuab yuav tsum ua tej no vim nej paub tias hnub uas teem cia los ze lawm.” (Henplais 10:24, 25) Cov Khixatia tej kev sib txoos yuav pab koj pe hawm Vajtswv raws li nws lub siab nyiam.  (Ntawv Nkauj 22:22; 122:1) Tej kev sib txoos ntawd yog lub caij uas cov Khixatia “ib leeg yuav txhawb ib leeg lub zog.”​—Loos 1:12.

19. Vim li cas tseem ceeb rau koj qhia lwm tus txog tej uas nyob hauv phau Vajlugkub?

19 Koj yuav coj raws li txojkev ntseeg tseeb rau txoj ke twg thiab? Zoo rau koj qhia lwm tus txog tej yam uas koj tau kawm hauv phau Vajlugkub, los ntawm Yehauvas Cov Timkhawv. Niaj hnub no coob leej ntau tus nyuaj siab ntxhov plawv txog tej kev limhiam uas muaj thoob qab ntuj. Tej zaum koj paub ib txhia uas nyuaj siab li ntawd. Zoo rau koj qhia lawv txog txojkev cia siab rau yav tom ntej uas muaj nyob hauv phau Vajlugkub. Thaum koj nrog cov Khixatia tseeb sib raug zoo, thiab qhia lwm tus txog tej yam zoo kawg nkaus hauv phau Vajlugkub, ces ntev mus koj yuav tsis muaj lub siab ntshaw koom tej kev lig kevcai cuav lawm. Yog tias koj tuav rawv txojkev ntseeg tseeb, koj yeej yuav muaj kev zoo siab, thiab koj yuav txais ntau yam koob hmoov.​—Malakhi 3:10.

^ nqe 9 Mus saib zaj hu ua “Puas Yog Yexus Yug Rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj?” hauv Cov Lus Qhia Ntxiv.

^ nqe 9 Cov neeg no kuj muab Yexus hnub yug teem rau lub 12 Hlis tim 25, vim lawv nyiam ua koob tsheej Saturnalia. Txoj kevcai ntawd yog ua rau cov neeg Loos tus vajtswv uas saib xyuas tej qoob loo. Lawv ua kevcai hawm tus vajtswv ntawd rau lub 12 Hlis tim 17 txog 24. Thaum lawv ua txoj kevcai Saturnalia, lawv ua noj ua haus, ua nqaj ua nqug, thiab muab khoom sib pub.

^ nqe 10 Yog tias xav paub ntxiv seb cov Khixatia tseeb ho xav li cas txog tej kev lig kevcai uas tibneeg nyiam ua, mus saib zaj hu ua “Peb Puas Koom Tibneeg Tej Kev Lig Kevcai?” hauv Cov Lus Qhia Ntxiv.