Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 COV LUS QHIA NTXIV

Tus Tswv Pluas Hmo

Tus Tswv Pluas Hmo

MUAJ lus sam hwm kom cov Khixatia ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag. Txoj kevcai no hu ua tus “Tswv rooj mov” lossis tus Tswv Pluas Hmo. (1 Khaulee 11:20) Ua cas txoj kevcai no ho tseem ceeb? Peb yuav ua kevcai nco txog Yexus li cas thiab thaum twg?

Yexus Khetos tsa txoj kevcai no rau hmo uas cov Yudai ua Kevcai Hla Dhau xyoo 33 T.Q.Y. Cov neeg Yudai ua Kevcai Hla Dhau ib xyoos ib zaug, rau thaum lub hli Nixa, tim 14. Lub hli Nixa pib tom qab thawj lub lim tiam ntawm lub 3 Hlis, thaum lawv xub pom lub hli xiab. Ces cov Yudai mam li ua Kevcai Hla Dhau 13 hnub tom qab ntawd, rau thaum hnub poob.

Yexus nrog nws cov tubtxib ua Kevcai Hla Dhau. Tom qab Yudas Ikhali-au mus lawm, Yexus tsa ib txoj kevcai tshiab uas yog tus Tswv Pluas Hmo. Yexus muab pluas hmo no hloov cov Yudai txoj Kevcai Hla Dhau lawm. Yog li ntawd, peb thiaj ua tus Tswv Pluas Hmo ib xyoos ib zaug xwb.

Mathai tau sau li no: “Yexus txawm muab ib lub ncuav los foom koob hmoov rau mas muab ntais cev rau cov thwjtim thiab hais tias, ‘Cia li txais mus noj, no yog kuv lub cev.’ Thiab nws muab ib lub khob los ua Vajtswv tsaug tag muab cev rau lawv hais tias, ‘Nej txhua tus cia li haus lub khob no. No yog kuv cov ntshav uas nias hom thawj rau tej lus cog tseg, uas raug muab nchuav daws neeg coob coob lub txim.’”​—Mathai 26:26-28.

Muaj ib txhia xav tias lub ncuav thiab khob cawv yog Yexus lub cev thiab cov ntshav tiag tiag. Tiamsis, Yexus cev nqaij tawv twb tsis ua li cas thaum nws muab lub ncuav rau cov tubtxib noj. Puas yog Yexus cov tubtxib noj nws cev nqaij thiab haus nws cov ntshav tiag tiag? Tsis yog.  Rau qhov Vajtswv txoj cai txwv tsis pub noj neeg. (Chiv Keeb 9:3, 4; Levi Tej Kevcai 17:10) Hauv Luka 22:20, Yexus tau hais li no: “Lub khob uas raug muab nchuav rau nej no yog lo lus cog tseg tshiab hauv kuv cov ntshav.” Puas yog lub khob ntawd txia ua lo “lus cog tseg tshiab” tiag tiag? Tsis yog, rau qhov lo lus cog tseg tsis yog ib yam khoom, tiamsis yog lus xwb.

Yog li ntawd, Yexus siv lub ncuav thiab khob cawv ua piv txwv xwb. Yexus muab ib lub ncuav seem uas lawv siv ua Kevcai Hla Dhau, los faib rau lawv noj. Lub ncuav ntawd tsis xyaw keeb. (Khiav Dim 12:8) Ntau zaus hauv phau Vajlugkub, keeb piv txwv txog kev txhaum. Yog li ntawd, lub ncuav ntawd piv txwv txog Yexus lub cev tsis muaj txim uas nws tau muab xyeem rau noob neej.​—Mathai 16:11, 12; 1 Khaulee 5:6, 7; 1 Petus 2:22; 1 Yauhas 2:1, 2.

Khob cawv txiv hmab liab piv txwv txog Yexus cov ntshav. Cov ntshav ntawd ua lub cim nias hom thawj rau lo lus cog tseg tshiab. Yexus hais tias nws cov ntshav tau nrog los “daws neeg coob coob lub txim.” Yog li ntawd, Vajtswv thiaj pom tias noob neej dawb huv thiab koom tau lo lus cog tseg tshiab nrog Yehauvas. (Henplais 9:14; 10:16, 17) Lo lus cog tseg no qheb kev rau 144,000 leej Khixatia mus saum ntuj ceeb tsheej. Lawv yuav ua vajntxwv thiab ua pov thawj saum ntuj kom noob neej tau txais koob hmoov.​—Chiv Keeb 22:18; Yelemi 31:31-33; 1 Petus 2:9; Qhia Tshwm 5:9, 10; 14:1-3.

Leejtwg yog cov uas yuav noj tau cov ncuav thiab haus tau cov cawv? Tsuas yog cov uas muaj feem nrog lo lus cog tseg tshiab, uas yuav tau mus saum ntuj, thiaj noj thiab haus tau xwb. Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab kom lawv paub tias Vajtswv tau xaiv lawv ua vajntxwv saum ntuj. (Loos 8:16) Yexus kuj cog lus tias lawv yuav muaj hwjchim kav, ib yam li nws txiv twb tsa kom nws muaj hwjchim kav.​—Luka 22:29.

Cov uas muaj txojkev cia siab nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no yuav tsum ua li cas? Lawv ua li Yexus sam hwm tseg thiab mus koom tus Tswv Pluas Hmo. Tiamsis lawv tuaj saib xwb. Lawv tsis noj lub ncuav thiab haus cov cawv. Ib xyoos ib zaug, thaum txog Nixa tim 14, tom qab hnub poob, Yehauvas  Cov Timkhawv ua nco txog tus Tswv Pluas Hmo. Txawm tias cov uas mus saum ntuj tsis tshuav coob lawm los, tseem ceeb rau txhua tus Khixatia tuaj koom. Txojkev sib txoos no pab kom sawvdaws nco txog Vajtswv Yehauvas thiab Yexus Khetos txojkev hlub.​—Yauhas 3:16.