Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 COV LUS QHIA NTXIV

Tus Thawj Tubtxib Saum Ntuj Mikha-ee

Tus Thawj Tubtxib Saum Ntuj Mikha-ee

PHAU Vajlugkub tsis qhia ntau txog tus tubtxib Mikha-ee. Tiamsis cov nqe uas hais txog Mikha-ee, qhia txog tej yam zoo uas Mikha-ee ua. Zoo li phau ntawv Daniyee qhia txog thaum Mikha-ee sib tawm tsam nrog dab. Tsab ntawv Yuda qhia txog thaum Mikha-ee nrog Xatas sib cav. Thiab phau ntawv Qhia Tshwm qhia txog thaum Mikha-ee ntaus rog nrog Ntxwg Nyoog thiab cov dab. Lub ntsiab ntawm Mikha-ee lub npe txhais tias: “Leejtwg Yuav Zoo Li Vajtswv?” Mikha-ee yeej coj tau raws li lub ntsiab ntawm nws lub npe vim nws txhawb nqa Yehauvas txojkev kav, thiab tawm tsam Vajtswv cov yeeb ncuab. Ua li, Mikha-ee ho yog leejtwg?

Ib txhia tibneeg muaj ob peb lub npe. Zoo li Yakhauj, muaj lub npe hu ua Yixayee. Tus tubtxib Petus kuj muaj lub npe hu  ua Ximoos. (Chiv Keeb 49:1, 2; Mathai 10:2) Ib yam li ntawd, phau Vajlugkub qhia tias Yexus Khetos kuj muaj dua lwm lub npe hu ua Mikha-ee thiab. Yexus muaj lub npe ntawd ua ntej nws los hauv ntiajteb no, thiab tom qab nws sawv hauv qhov tuag rov los. Ua cas peb ho paub li ntawd? Cia peb kawm seb phau Vajlugkub qhia li cas.

Tus Thawj Tubtxib Saum Ntuj. Vajtswv Txojlus qhia txog Mikha-ee uas yog tus “thawj tubtxib saum ntuj.” (Yuda 9) Muaj pes tsawg tus thawj tubtxib saum ntuj? Thaum phau Vajlugkub qhia txog tus “thawj tubtxib saum ntuj,” phau Vajlugkub tsis yog siv lo lus “cov.” Yog li ntawd, tsuas muaj ib tug tubtxib ua tus thawj xwb. Tsis muaj ib nqes uas qhia tias muaj ob peb tug tubtxib tuav txoj haujlwm ntawd. Puas muaj lwm nqe uas qhia tias Yexus yog tus thawj tubtxib ntawd? Ib Thexalaunika 4:16, tau qhia li no txog Yexus tom qab nws sawv rov los: “Rau qhov tus Tswv yuav nqes saum ntuj los muaj lub suab hu nrov, yog tus thawj tubtxib saum ntuj lub suab hu.” Nqe no qhia tias Yexus muaj tus thawj tubtxib saum ntuj lub suab hu. Yog li ntawd, Yexus yeej yog tus thawj tubtxib saum ntuj ntawd ntag.

Tus Thawj Tub Rog. Phau Vajlugkub qhia tias: “Mikha-ee thiab nws cov tubtxib saum ntuj ua rog rau tus zaj . . . thiab [tus zaj] cov tubtxib saum ntuj.” (Qhia Tshwm 12:7) Nqe no pab peb pom tias Mikha-ee yog ib tug Thawj ntawm ib pab tub rog. Pab tub rog ntawd yog cov tubtxib ncaj ncees saum ntuj. Phau Qhia Tshwm qhia tias Yexus kuj yog ib tug Thawj ntawm ib pab tub rog thiab. (Qhia Tshwm 19:14-16) Tus tubtxib Povlauj los kuj qhia meej txog “Tswv Yexus” thiab “nws cov tubtxib uas muaj hwjchim.” (2 Thexalaunika 1:7) Yog li ntawd, phau Vajlugkub qhia txog Mikha-ee thiab “nws cov tubtxib saum ntuj,” thiab Yexus thiab “nws cov tubtxib saum ntuj.” (Mathai 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petus 3:22) Ua li puas yog muaj 2 pab tub rog saum ntuj? Tsis yog. Tsis muaj ib nqes hauv Vajtswv Txojlus uas hais tias muaj 2 pab tub rog saum ntuj li ntawd, es Mikha-ee coj ib pab tiamsis Yexus ho coj ib pab. Yog li ntawd, Mikha-ee yuav tsum yog Yexus lub npe thaum nws nyob saum ntuj ceeb tsheej.