Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 TSHOOJ 5

Tus Nqe Txhiv Yog Vajtswv Qhov Khoom Pub Muaj Nqes Tshaj Plaws

Tus Nqe Txhiv Yog Vajtswv Qhov Khoom Pub Muaj Nqes Tshaj Plaws
  • Tus nqe txhiv yog dabtsi?

  • Vajtswv npaj tus nqe txhiv li cas?

  • Tus nqe txhiv pab tau koj li cas?

  • Koj yuav saib tus nqe txhiv rau nqe li cas?

1, 2. (1) Qhov khoom pub twg thiaj li muaj nqes tiag rau koj? (2) Vim li cas thiaj hais tau tias tus nqe txhiv yog qhov khoom pub zoo tshaj plaws uas koj tau txais?

QHOV khoom pub muaj nqes tshaj uas koj tau txais yog dabtsi? Tsis yog tej khoom pub uas kim kim thiaj muaj nqes xwb. Tiamsis yuav kom ib qho khoom pub muaj nqes rau koj, qhov khoom ntawd yuav tsum ua rau koj zoo siab thiab pab tau koj lub neej tiag tiag.

2 Hauv koj lub neej tej zaum koj tau txais ntau yam khoom pub. Yehauvas twb pub ntau yam rau peb lawm thiab. Tiamsis qhov muaj nqes tshaj plaws yog qhov uas Yehauvas tau muab nws tus Tub Yexus Khetos los tuag txhiv noob neej. (Nyeem Mathai 20:28.) Hauv tshooj no peb yuav kawm tias tus nqe txhiv ntawd yeej yog qhov khoom pub muaj nqes tshaj plaws rau koj. Tus nqe txhiv ntawd yuav pab tau koj lub neej, thiab yuav pab kom koj muaj kev zoo siab tiag tiag. Qhov uas Yehauvas muab tus nqe txhiv rau koj qhia tau tias nws hlub koj kawg li.

TUS NQE TXHIV YOG DABTSI?

3. Tus nqe txhiv yog dabtsi, thiab yuav kom peb to taub tias tus nqe txhiv muaj nqes npaum li cas, peb yuav tsum kawm txog dabtsi?

3 Muab hais kom yoojyim, tus nqe txhiv yog txojkev  uas Yehauvas siv los cawm noob neej ntawm kev txhaum thiab kev tuag. (Efexau 1:7) Yuav kom peb to taub txog tus nqe txhiv no, peb yuav tsum kawm seb tau muaj dabtsi tshwm sim hauv lub vaj Edee, thiab kawm txog yam uas Adas tau muab ua plam lawd, peb thiaj yuav to taub vim li cas tus nqe txhiv ho muaj nqes ua luaj rau peb.

4. Lub neej zoo kawg nkaus uas Vajtswv pub rau Adas zoo li cas xwb?

4 Thaum Yehauvas tsim Adas, Nws pub ib yam muaj nqes heev rau Adas. Nws tsim Adas muaj lub neej zoo kawg nkaus, tsis muaj txim. Adas zoo li cas xwb? Vajtswv tsim nws muaj lub cev thiab lub hlwb zoo kawg nkaus, nws tsis txawj mob, tsis txawj laus, thiab tsis txawj tuag. Rau qhov Adas tsis muaj txim, nws kuj muaj kev sib raug zoo heev nrog Yehauvas. Phau Vajlugkub qhia tias Adas yog Vajtswv ib tug “tub.” (Luka 3:38) Yog li ntawd, Adas sib raug zoo nrog Yehauvas, zoo li ob txiv tub sib raug zoo. Yehauvas yeej txuas lus nrog nws tus tub Adas hauv ntiajteb no. Nws muab haujlwm zoo rau Adas ua, thiab qhia rau Adas tias nws yuav tsum coj li cas thiaj haum Yehauvas siab.​—Chiv Keeb 1:28-30; 2:16, 17.

5. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv tsim Adas “raws li Vajtswv tus yam ntxwv.” Qhov ntawd txhais li cas tiag?

5 Vajtswv tsim Adas “raws li Vajtswv tus yam ntxwv.” (Chiv Keeb 1:27) Qhov ntawd tsis yog Adas muaj lub cev zoo li Vajtswv lub. Rau qhov zoo li peb tau kawm hauv Tshooj 1 hauv phau ntawv no, Yehauvas yog ib tug Plig uas peb qhov muag pom tsis tau. (Yauhas 1:18) Yog li ntawd, Yehauvas tsis muaj lub cev nqaij tawv uas muaj roj ntsha. Adas ho muaj yam ntxwv zoo li Yehauvas li cas? Twb yog Yehauvas tsim Adas muaj kev hlub, muaj tswvyim, muaj kev ncaj ncees, thiab muaj hwjchim. Adas muaj yam ntxwv zoo li Vajtswv li cas ntxiv thiab? Adas tsis zoo li tej tshuab uas tibneeg tsim. Tibneeg tsim lub tshuab ua haujlwm dabtsi, ces lub tshuab tsuas ua tau yam ntawd  xwb. Tiamsis Adas tsis zoo li ntawd. Adas txiav txim tau rau nws tus kheej tias nws yuav ua yam zoo lossis yam phem. Yog tias Adas txiav txim siab mloog Vajtswv lus, ces nws yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub Vaj Kaj Siab.

6. Thaum Adas tsis mloog Vajtswv lus, nws muab dabtsi ua plam lawm, thiab qhov ntawd los raug nws cov xeeb ntxwv li cas?

6 Thaum Adas tsis mloog Vajtswv lus nws thiaj raug txim tuag. Nws them tus nqe uas hnyav kawg nkaus. Nws txojkev txhaum ua rau nws plam txojsia ntev dhawv mus ib txhis thiab tej koob hmoov huv tibsi. (Chiv Keeb 3:17-19) Tu siab heev, tsis yog Adas plam txojsia ntev dhawv mus ib txhis xwb, tiamsis nws kuj ua rau nws cov xeeb ntxwv plam txojsia thiab. Vajtswv Txojlus hais tias: “Lub txim tshwm los rau hauv lub ntiajteb yog tim [Adas] tib leeg, thiab txojkev tuag tshwm los yog tim lub txim ntawd, thiab txojkev tuag kis mus rau ib tsoom neeg txhua tus vim yog neeg txhua tus ua txhaum muaj txim.” (Loos 5:12) Muaj tseeb li no, peb txhua tus tau txais kev txhaum los ntawm Adas. Twb yog vim li ntawd, phau Vajlugkub thiaj hais tias Adas muab nws tus kheej thiab nws cov xeeb ntxwv “muag” ua kev txhaum thiab kev tuag qhev. (Loos 7:14) Tsis muaj kev cia siab rau Adas thiab Eva rau qhov nkawd txhob txwm tsis mloog Vajtswv lus. Tiamsis puas muaj kev cia siab rau nkawd cov xeeb ntxwv? Puas muaj kev cia siab rau peb?

7, 8. Tus nqe txhiv uas Vajtswv pub, ua tau kom 2 yam dabtsi muaj tiav?

7 Yehauvas pub tus nqe txhiv los cawm noob neej. Ua li qhov khoom pub no ua rau 2 yam dabtsi muaj tiav? (1) Qhov uas Vajtswv pub ntawd them tau tus nqe uas tso peb dim lossis muas peb rov qab. Qhov uas Vajtswv pub ntawd zoo li peev nyiaj uas muab txhiv ib tug tub rog uas raug ntes mus kaw lawm rov los. (2) Qhov uas Vajtswv pub ntawd npog tau, lossis hnyav sib luag zos rau yam uas  tau muab ua plam lawm. Nws zoo li tus nqe uas yus them thaum yus ua rau lwm tus raug mob. Muab ua piv txwv li no: Yog tias ib tug neeg ua tsheb sib nraus, nws nrau lawv lub tsheb piam li cas, nws yuav tsum them tus nqe kom txwm nkaus qhov uas nws ua piam ntawd.

8 Zoo li peb tau kawm tas los no, Adas tau muab yam uas tseem ceeb kawg nkaus ua plam lawm. Ua li dabtsi thiaj yuav npog tau yam uas Adas tau muab ua plam lawm? Thiab dabtsi thiaj yuav tso tau peb txhua tus dim ntawm kev txhaum thiab kev tuag? Cia peb kawm txog tus nqe txhiv uas Yehauvas tau npaj, thiab kawm seb tus nqe txhiv yuav pab tau koj li cas.

YEHAUVAS TAU NPAJ TUS NQE TXHIV LI CAS

9. Yuav tsum tau tus nqe txhiv zoo li cas thiaj yuav txhiv tau txojsia rov qab?

9 Vim ib tug neeg zoo kawg nkaus uas tsis muaj txhaum ua rau txojsia plam lawm, tsis muaj ib tug neeg txhaum yuav txhiv tau txojsia ntawd rov qab los. (Ntawv Nkauj 49:7, 8) Yuav tsum tau tus nqe txhiv uas hnyav sib npaug zos thiaj yuav txhiv tau txojsia ntawd rov los. Yuav kom ncaj raws li Vajtswv txoj cai, phau Vajlugkub hais tias: “Siav pauj siav.” (Kevcai 19:21) Yog li ntawd, dabtsi thiaj yuav txhiv tau txojsia zoo kawg nkaus tsis muaj txhaum, uas Adas ua plam lawm rov qab? Yuav tsum muaj dua ib tug neeg tsis muaj txhaum muab nws txojsia los ua “tus nqe txhiv” kom hnyav sib npaug zos thiaj txhiv tau.​—1 Timaute 2:6.

10. Yehauvas tau npaj tus nqe txhiv li cas?

10 Yehauvas tau npaj tus nqe txhiv li cas? Yehauvas txib nws ib tug tubtxib saum ntuj uas tsis muaj txhaum los rau hauv ntiajteb. Puas yog Yehauvas lam tau lam txib nws ib tug tubtxib xwb? Tsis yog. Yehauvas txib nws tib leeg Tub uas nws hlub tshaj plaws. (Nyeem 1 Yauhas 4:9, 10.)  Yehauvas tus Tub no zoo siab hlo tso nws lub neej saum ntuj ceeb tsheej tseg los rau hauv ntiajteb. (Filipi 2:7) Zoo li peb twb kawm ua ntej hauv phau ntawv no lawm, Yehauvas siv nws lub hwj huam dawb huv ua ib qho txujci. Nws muab Yexus txojsia los xeeb rau hauv Maivliag lub tsev menyuam. Twb yog vim li no Yexus thiaj yug los tsis muaj txim thiab txojkev txhaum yuam tsis tau nws.​—Luka 1:35, NW.

Yehauvas pub nws tib leeg Tub los tuag txhiv peb

11. Ua li cas tib tug txivneej ho txhiv tau tsheej plhom tus tibneeg?

11 Ua li cas tib tug txivneej ho txhiv tau tsheej plhom tus tibneeg? Koj puas nco qab lawm tias thaum xub thawj ua li cas peb txhua tus ho muaj kev txhaum? Thaum Adas poob rau kev txhaum, nws tau muab txojsia uas zoo kawg nkaus ua plam lawm. Yog li ntawd, Adas pub tsis tau txojsia uas zoo kawg nkaus rau nws cov xeeb ntxwv. Tiamsis nws tsuas pub tau kev txhaum thiab kev tuag rau lawv xwb. Phau Vajlugkub muab Yexus hu ua “tus Adas uas los tom kawg.” Yexus muaj txojsia uas zoo kawg nkaus, thiab nws yeej tsis tau ua txhaum li. (1 Khaulee 15:45) Ces thiaj zoo li Yexus nyob Adas qhov chaw kom cawm tau peb. Rau qhov Yexus mloog Vajtswv lus rau txhua txoj ke thiab Yexus tsis tau ua ib qho txhaum li, tsis tsim nyog Yexus tuag. Tiamsis Yexus zoo siab hlo muab nws txojsia zoo kawg nkaus los txhiv txojsia uas Adas muab ua plam lawm. Yexus thiaj qheb tau txojkev cia siab rau Adas cov xeeb ntxwv.​—Loos 5:19; 1 Khaulee 15:21, 22.

12. Qhov uas Yexus raug tsim txom qhia tau li cas?

12 Phau Vajlugkub qhia ib qho zuj zus txog tej kev tsim txom Yexus tau thev ua ntej nws tuag. Yexus raug nplawm sab kawg li, luag muab nws ntsia rau saum tus ncej ntoo mob kawg nkaus, thiab tuag txom nyem ntsuav rau saum tus ncej. (Yauhas 19:1, 16-18, 30; Tubtxib Tes Haujlwm 5:30; Cov Lus Qhia Ntxiv, zaj hu ua “Cov Tseem Khixatia Tsis Siv Tus Khaub Lig”) Ua li cas Yexus yuav tsum raug tej kev tsim txom hnyav ua luaj? Yuav kom  peb to taub, zoo rau peb paub txog Xatas tej lus twv Yehauvas. Xatas tau twv tias thaum ib tug neeg twg raug tsim txom, nws yeej yuav tso Yehauvas tseg. Peb yuav kawm ntxiv txog qhov no rau lwm tshooj hauv phau ntawv no. Qhov uas Yexus thev taus tej kev txom nyem ntawd, qhia tau tias ib tug neeg zoo kawg nkaus uas tsis muaj txhaum, yeej muab siab npuab tau rau Yehauvas, txawm tias Ntxwg Nyoog yuav ua nyuaj npaum li cas rau nws los xij. Peb yeej paub tias Yehauvas yuav tsum zoo siab kawg nkaus rau qhov nws tus Tub tau muab siab npuab nws.​—Paj Lug 27:11.

13. Muab tus nqe txhiv ntawd them li cas?

13 Muab tus nqe txhiv ntawd them li cas? Vajtswv cia nws tus Tub uas tsis muaj ib qho txhaum li raug tua rau hnub tim 14, lub hli Yudai hu ua Nixa, xyoo 33 T.Q.Y. Yog li ntawd, Yexus tsuas muab nws txojsia zoo kawg nkaus uas tsis muaj txim “xyeem tib zaug xwb kuj txaus lawm.” (Henplais 10:10) Tom qab Yexus tuag lawm, Yehauvas tau tsa Yexus ciaj sawv rov qab los ua ib tug plig. Thaum Yexus txog saum ntuj ceeb tsheej, Yexus tau muab nws txoj siav tibneeg zoo kawg nkaus uas tsis muaj txim, txhiv Adas cov xeeb ntxwv. (Henplais 9:24) Yehauvas pom zoo txais tus nqe txhiv ntawd los cawm kom noob neej dim ntawm txojkev ua kev txhaum thiab kev tuag qhev.​—Nyeem Loos 3:23, 24.

TUS NQE TXHIV NTAWD PAB TAU KOJ LI CAS

14, 15. Yuav kom peb tau txais kev zam txim, peb yuav tsum ua dabtsi?

14 Txawm tias peb yog neeg txhaum los vim muaj tus nqe txhiv, peb tau txais tej koob hmoov zoo kawg nkaus. Cia peb kawm seb qhov khoom pub uas muaj nqes tshaj plaws no pab tau peb li cas tamsim no, thiab yav tom hauv ntej.

 15 Kev daws txim. Peb tau txais kev txhaum los ntawm Adas, thiaj tsis yoojyim rau peb ua qhov zoo. Peb hais lus yuam kev thiab ua tau tej yam tsis zoo. Tiamsis peb tau txais kev daws txim, vim muaj Yexus tus nqe txhiv. (Khaulauxi 1:13, 14) Yuav kom Vajtswv zam peb lub txim, peb yuav tsum lees kev txhaum tiag tiag thiab tig rov los ua zoo. Peb yuav tsum txo hwjchim thov Yehauvas, thiab muaj kev ntseeg tias Vajtswv yuav zam peb lub txim vim muaj nws leej Tub tus nqe txhiv.​—Nyeem 1 Yauhas 1:8, 9.

16. Ua li cas peb ho paub tias Vajtswv yuav txais yuav peb txojkev pe hawm, thiab qhov no yuav pab tau peb li cas?

16 Vajtswv txais yuav peb. Yog tias peb pheej xav tias Vajtswv tsis txais yuav peb, ces yuav ua rau peb tsis muaj chaw vam khom thiab peb yuav xav tias peb tsis muaj nqes rau Vajtswv li. Tiamsis vim muaj tus nqe txhiv peb, txawm tias peb yog neeg txhaum los peb paub tias Vajtswv yeej yuav txais peb txojkev pe hawm. (Henplais 9:13, 14) Vim muaj tus nqe txhiv peb thiaj thov tau Yehauvas, peb tsis txhawj tsis ntshai tias Vajtswv yuav tsis hnov peb tej lus thov. (Henplais 4:14-16) Qhov uas peb muaj kev sib raug zoo nrog Yehauvas yuav pab kom peb muaj lub siab tus, saib peb tus kheej rau nqe, thiab pab kom peb muaj kev zoo siab.

17. Vim Yexus tau tuag txhiv peb lawm, peb yuav tau txais tej koob hmoov twg?

17 Muaj kev cia siab rau txojsia ntev mus ib txhis hauv lub vaj kaj siab. Loos 6:23 hais tias: “Rau qhov lub txim li nqe yog txojkev tuag tiamsis yam uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ib txhis tsis kawg hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv.” Hauv Tshooj 3, peb twb kawm txog tej koob hmoov uas yuav muaj hauv lub Vaj Kaj Siab yav tom ntej lawm. (Qhia Tshwm 21:3, 4) Peb yuav tau txais tej koob hmoov ntawd, thiab tau txais txojsia ib txhis tsis kawg uas tsis muaj mob muaj nkeeg, rau qhov Yexus twb tuag rau peb lawm. Yuav kom peb tau txais tej koob hmoov ntawd, peb lub neej yuav tsum qhia tias peb saib tus nqe txhiv ntawd muaj nqes.

KOJ YUAV SAIB TUS NQE TXHIV RAU NQE LI CAS?

18. Vim li cas peb yuav tsum nco Yehauvas txiaj ntsig rau tus nqe txhiv?

 18 Vim li cas peb yuav tsum nco Yehauvas txiaj ntsig rau tus nqe txhiv? Thaum ib tug neeg twg lauj sijhawm, siv dag zog, thiab siv nyiaj txiag los nrhiav ib qho khoom pub rau peb, peb yeej yuav saib qhov khoom pub ntawd rau nqe heev. Thiab ua rau peb zoo siab kawg, thaum peb paub tias tus neeg ntawd hlub peb tiag tiag li, nws thiaj muab qhov khoom pub ntawd rau peb. Ib yam li ntawd, tus nqe txhiv yog qhov khoom pub uas muaj nqes tshaj plaws. Yog vim li cas? Rau qhov Yehauvas pub nws tib leeg Tub los txhiv peb. Yauhas 3:16 hais tias: “Vajtswv hlub ntiajteb kawg li nws thiaj pub nws tib leej Tub los.” Tus nqe txhiv ua pov thawj tias Yehauvas hlub peb kawg li. Tsis tas li ntawd xwb, tus nqe txhiv ua pov thawj tias Yexus hlub peb thiab, rau qhov nws zoo siab hlo tuag txhiv peb. (Nyeem Yauhas 15:13.) Vim Yehauvas muab tus nqe txhiv ntawd pub rau peb, peb  yuav tsum ntseeg tias Yehauvas thiab nws tus Tub yeej hlub peb txhua leej txhua tus.​—Kalatia 2:20.

Thaum peb kawm ntxiv txog Yehauvas, peb qhia tias peb saib tus nqe txhiv rau nqe

19, 20. Koj yuav ua li cas qhia tias koj nco Yehauvas txiaj ntsig rau tus nqe txhiv?

19 Koj yuav ua li cas qhia tias koj nco Yehauvas txiaj ntsig rau tus nqe txhiv? Koj yuav tsum xub los paub Yehauvas, tus uas pub tus nqe txhiv. (Yauhas 17:3) Yog tias koj kawm phau Vajlugkub thiab phau ntawv no ua ke, ces koj yuav yimhuab paub Yehauvas zoo ntxiv. Thaum koj paub Yehauvas zoo zuj zus, koj yuav hajyam muaj kev hlub rau nws. Ces txojkev hlub ntawd yuav ua rau koj xav ua raws li Yehauvas lub siab nyiam.​—1 Yauhas 5:3.

20 Koj lub neej yuav tsum qhia tias koj muaj kev ntseeg rau Yexus tus nqe txhiv. Phau Vajlugkub tau hais li no txog Yexus: “Tus uas tso siab rau leej Tub, tus ntawd tau txojsia ib txhis tsis kawg.” (Yauhas 3:36) Peb yuav tso siab lossis muaj kev ntseeg rau Yexus tus nqe txhiv li cas? Kev ntseeg tseeb tsis yog ntseeg ntawm lub ncauj xwb. Yakaunpau 2:26 hais tias: “Txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum kuj tuag ib yam li ntawd.” Yog li ntawd, yog tias peb muaj kev ntseeg tiag, peb tes haujlwm lossis “kev xyaum” yuav tsum qhia li ntawd. Ib txojkev uas qhia tau tias peb muaj kev ntseeg rau Yexus yog los ntawm qhov uas peb xyaum coj li Yexus, tsis yog peb lam hais xwb.​—Yauhas 13:15.

21, 22. (1) Vim li cas peb yuav tsum mus koom tus Tswv Pluas Hmo? (2) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv Tshooj 6 thiab 7?

21 Mus koom ua kevcai nco txog tus Tswv Pluas Hmo txhua xyoo. Hmo Nixa 14, xyoo 33 T.Q.Y., Yexus tau pib ib txoj kevcai tshiab uas phau Vajlugkub muab hu ua “tus Tswv rooj mov,” lossis tus Tswv Pluas Hmo. (1 Khaulee 11:20; Mathai 26:26-28) Kuj muab tus Tswv Pluas Hmo hu ua txoj kevcai nco txog Yexus txojkev tuag thiab. Yexus tsa txoj kevcai tshiab no los pab nws cov tubtxib, thiab pab tag nrho cov tseem Khixatia nco ntsoov tias nws tau  pub nws txojsia uas zoo kawg nkaus los txhiv noob neej. Yexus tau sam hwm li no txog txoj kevcai ntawd: “Cia li ua li no thiaj nco ntsoov kuv.” (Luka 22:19) Thaum peb mus koom ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag, ces qhov no yuav pab peb nco ntsoov Yehauvas thiab Yexus txojkev hlub los ntawm tus nqe txhiv. Yog tias peb mus koom ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag txhua xyoo, ces yuav qhia tias peb saib tus nqe txhiv muaj nqes tiag. *

22 Tus nqe txhiv uas Yehauvas pub yog ib yam muaj nqes kawg nkaus li. (2 Khaulee 9:14, 15) Qhov khoom pub muaj nqes no kuj yuav pab tau cov uas tuag lawm thiab. Tshooj 6 thiab 7 yuav piav ntxiv txog qhov no.

^ nqe 21 Yog tias xav kawm ntxiv txog tus Tswv Pluas Hmo, mus nyeem zaj hu ua “Tus Tswv Pluas Hmo” hauv Cov Lus Qhia Ntxiv.