Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 TSHOOJ 17

Kev Thov Vajtswv Yuav Pab Peb Txav Ze Rau Nws

Kev Thov Vajtswv Yuav Pab Peb Txav Ze Rau Nws
  • Vim li cas peb yuav tsum thov Vajtswv?

  • Peb yuav tsum ua li cas Vajtswv thiaj hnov peb tej lus thov?

  • Vajtswv teb peb tej lus thov li cas?

Tus “uas tsim lub ntuj lub teb” xav mloog peb tej lus thov

1, 2. Ua li cas txojkev thov Vajtswv yog ib qho koob hmoov zoo kawg li, thiab ua li cas ho tseem ceeb rau peb to taub seb phau Vajlugkub qhia li cas txog qhov no?

THAUM muab lub ntiajteb no piv rau qas txhiab qas vam lub hnub qub saum nruab ntug, lub ntiajteb no me kawg nkaus li. Yehauvas tus “uas tsim lub ntuj lub teb,” pom tias ib tsoom tebchaws zoo li ib teev dej hauv lub thoob xwb. (Ntawv Nkauj 115:15; Yaxaya 40:15) Txawm li ntawd los, phau Vajlugkub hais tias: “[Yehauvas] nyob ze txhua tus uas thov hu nws, yog txhua tus uas muaj siab thov tiag. Nws pub rau txhua tus uas hwm thiab paub ntshai nws raws li lawv lub siab xav, thiab nws mloog lawv lub suab quaj thov.” (Ntawv Nkauj 145:18, 19) Nqe no pab tau peb li cas? Pab peb pom tias tus Tswv Tsim nyob tsis deb ntawm peb thiab nws yeej hnov peb tej lus thov yog tias peb “muaj siab thov tiag.” Qhov uas peb thov tau Vajtswv yog ib qho koob hmoov zoo kawg li, puas yog?

2 Tiamsis yog tias peb xav kom Yehauvas mloog peb tej lus thov, peb yuav tsum thov raws li nws pom zoo. Yuav kom peb ua tau li no, peb yuav tsum to taub seb phau Vajlugkub qhia li cas txog txojkev thov Vajtswv. Tseem ceeb  heev rau peb paub txog qhov no, rau qhov txojkev thov Vajtswv yuav pab peb txav ze rau Yehauvas.

VIM LI CAS PEB HO THOV YEHAUVAS?

3. Vim li cas tseem ceeb rau peb thov Yehauvas?

3 Tseem ceeb rau peb thov Yehauvas rau qhov nws caw kom peb ua li ntawd. Nws Txojlus txhawb peb li no: “Tsis txhob txhawj rau ib yam dabtsi, tiamsis cia li taij thiab thov thiab ua Vajtswv tsaug qhia txhua yam uas koj cheem tsum rau nws paub. Mas Vajtswv txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau yuav tsom kwm nej lub siab thiab nej tej kev xav cia rau hauv Yexus Khetos.” (Filipi 4:6, 7) Yog li ntawd, peb yuav tsum saib txojkev thov Vajtswv, rau nqe, puas yog?

4. Yog tias peb thov Vajtswv tsis tu ncua, yuav pab peb muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li cas?

4 Tsis tas li ntawd xwb, tseem ceeb rau peb thov Vajtswv tsis tu ncua li, rau qhov kev thov Vajtswv yuav txhawb peb txojkev sib raug zoo nrog nws. Tej phoojywg kwvluag zoo, tsis yog tuaj xyuas yus thaum xav tau kev pab xwb. Tiamsis lawv yeej sib qhia siab thiab sib nug moo tsis tseg tsis tu.  Qhov uas lawv ua li ntawd, pab tau kom lawv hajyam muaj kev sib raug zoo ntxiv. Peb txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv Yehauvas los kuj zoo li ntawd thiab. Hauv phau ntawv no, koj twb kawm ntau yam txog Yehauvas, nws tus cwj pwm thiab nws lub ntsiab lawm. Tsis tas li ntawd xwb, koj kawm tias peb yeej muaj tau kev sib raug zoo nrog Vajtswv tiag. Thaum koj thov Vajtswv, koj qhia tau tej uas koj xav tseg hauv nruab siab rau koj Leej Txiv Yehauvas. Thaum koj ua li ntawd, ces koj yuav hajyam txav ze lossis paub Yehauvas zoo dua.​—Yakaunpau 4:8.

PEB YUAV TSUM UA DABTSI?

5. Ua li cas peb ho paub tias Yehauvas tsis mloog txhua tus tej lus thov?

5 Yehauvas puas mloog txhua leej txhua tus tej lus thov? Lub sijhawm uas Yaxaya nyob, Yehauvas tau hais li no rau haiv neeg Yixayee uas tsis mloog lus: “Txawm yog nej yuav thov ntau ntau, kuv yuav tsis mloog. Nej txhais tes lo ntshav tag.” (Yaxaya 1:15) Yog li ntawd, yog tias peb ua tej yam tsis zoo ces Vajtswv yuav tsis mloog peb tej lus thov. Yuav kom Vajtswv hnov peb tej lus thov, muaj tej yam uas peb yuav tsum tau ua.

6. Yuav kom Vajtswv mloog peb tej lus thov, peb yuav tsum muaj dabtsi, thiab qhov ntawd yog li cas tiag?

6 Yog tias peb xav kom Vajtswv hnov peb tej lus thov, peb yuav tsum muaj kev ntseeg rau nws. (Nyeem Malakau 11:24.) Tus tubtxib Povlauj sau tias: “Yog tsis muaj kev ntseeg yeej ua tsis tau [haum] Vajtswv siab li. Rau qhov tus uas yuav los cuag Vajtswv yuav tsum ntseeg tias muaj Vajtswv tiag thiab nws pub nqe zog rau cov uas nrhiav nws.” (Henplais 11:6) Qhov uas peb muaj kev ntseeg tiag tiag rau Vajtswv yog li cas? Tsis yog peb paub tias muaj Vajtswv, thiab paub tias nws hnov thiab teb tibneeg tej lus thov xwb. Peb lub neej thiab peb tes haujlwm yuav tsum ua pov thawj tias peb muaj kev ntseeg tiag.​—Yakaunpau 2:26.

7. (1) Thaum peb thov Yehauvas, ua li cas peb yuav tsum hais lus saib taus nws? (2) Thaum peb thov Vajtswv, peb yuav txo hwjchim li cas, thiab peb yuav thov tawm hauv lub siab dawb paug tuaj li cas?

 7 Thaum peb thov Yehauvas, nws xav kom peb txo hwjchim thiab thov tawm hauv lub siab dawb paug tuaj. Yeej tsim nyog peb txo hwjchim thaum peb thov Yehauvas. Thaum tibneeg nrog tej vajntxwv lossis tej nom tswv tham, lawv yeej ua tib zoo hais lus saib taus tus nom ntawd lub meej mom. Yog li ntawd, peb yimhuab yuav tsum hais lus saib taus Yehauvas thaum peb thov nws! (Ntawv Nkauj 138:6) Nws yog “Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.” (Chiv Keeb 17:1) Thaum peb thov Vajtswv, peb yuav tsum xam pom tias Yehauvas yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab peb tsuas yog tibneeg xwb. Thaum peb ua li ntawd qhia tias peb txo hwjchim. Qhov uas peb txo hwjchim yuav pab kom peb thov Vajtswv tawm hauv lub siab dawb paug tuaj, thiab peb yuav tsis lam tau lam thov, lossis hais rov hais rais tib lo lus qub.​—Mathai 6:7, 8.

8. Peb yuav ua raws li peb tej lus thov li cas?

8 Yuav kom Vajtswv hnov peb tej lus thov, peb yuav tsum ua raws li tej uas peb tau thov. Yehauvas xav kom peb siv zog ua raws li peb tej lus thov. Zoo li, yog peb thov kom Vajtswv pub “zaub mov . . . rau peb,” peb yuav tsum siv zog ua haujlwm kom peb tau noj tau haus, tsis hais txoj haujlwm dabtsi los xij. (Mathai 6:11; 2 Thexalaunika 3:10) Yog tias peb thov Vajtswv pab kom peb txhob muaj lub siab ntshaw tej yam ntawm cev nqaij daim tawv, xws li kev ua nkauj ua nraug, peb yuav tsum ua raws li peb thov thiab. Peb yuav tsum zam tej yam uas yuav ntxias peb, lossis coj tau peb mus ua txhaum. (Khaulauxi 3:5) Tej uas peb nyuam qhuav kawm tas los no yog tej yam uas Yehauvas xav kom peb ua. Tiamsis tseem muaj dua lwm cov lus nug tseem ceeb ntsig txog kev thov Vajtswv, uas peb yuav tsum tau kawm txog thiab.

 TEJ LUS NUG NTSIG TXOG KEV THOV VAJTSWV

9. Peb yuav tsum thov leejtwg, thiab tuav leejtwg lub npe thov?

9 Peb yuav tsum thov leejtwg? Yexus qhia kom nws cov thwjtim thov “peb leej Txiv uas nyob saum ntuj.” (Mathai 6:9) Yog li ntawd, peb yuav tsum thov Vajtswv Yehauvas nkaus xwb. Tiamsis Yehauvas xav kom peb tuav nws tib leeg Tub Yexus Khetos lub npe thov. Yog vim li cas? Zoo li peb twb kawm hauv Tshooj 5 lawm, Vajtswv txib Yexus los hauv ntiajteb no los txhiv peb dim ntawm kev txhaum thiab kev tuag. (Yauhas 3:16; Loos 5:12) Yexus yog tus Pov Thawj Hlob thiab yog Tus Txiav Txim. (Yauhas 5:22; Henplais 6:20) Twb yog vim li ntawd, phau Vajlugkub thiaj hais kom peb thov Vajtswv los ntawm Yexus. Yexus tus kheej tau hais li no: “Kuv yog txojkev ntawd, yog qhov tseeb thiab yog txojsia. Tsis muaj leejtwg mus cuag tau leej Txiv tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb.” (Yauhas 14:6) Yuav kom Vajtswv hnov peb tej lus thov, peb yuav tsum thov Yehauvas tib leeg xwb los ntawm nws tus Tub.

10. Thaum peb thov Vajtswv, qhov tseem ceeb tshaj yog dabtsi?

10 Thaum peb thov Vajtswv peb yuav tsum nyob li cas? Puas yog peb yuav tsum txhos caug thov xwb? Tsis yog. Yehauvas tsis tau sam hwm kom peb txhos caug lossis tsa tes thov nws. Phau Vajlugkub qhia tias thaum peb thov Vajtswv peb yuav txhos caug, yuav nyo hau, yuav zaum, lossis yuav sawv los yeej tau. (1 Vaj Keeb Kwm 17:16; Nehemi 8:6; Daniyee 6:10; Malakau 11:25) Qhov tseem ceeb tshaj yog dabtsi? Tsis yog qhov uas peb yuav nyob li cas thov, tiamsis yog qhov uas peb muaj lub siab zoo li cas. Tsis hais peb yuav ua ib yam twg, los peb yeej thov tau Vajtswv twjywm hauv nruab siab. Thaum peb ntsib teeb meem lossis kev kub ntxhov, peb kuj thov tau Vajtswv hauv nruab siab thiab. Txawm tias tsis muaj neeg yuav paub, los Yehauvas yeej hnov tej lus uas peb thov ntawd.​—Nehemi 2:1-6.

11. Peb thov tau Vajtswv txog tej yam twg?

 11 Peb yuav thov txog dabtsi? Phau Vajlugkub qhia tias: “Yog peb thov yam twg raws li Vajtswv lub siab nyiam, nws [Yehauvas] kuj mloog.” (1 Yauhas 5:14) Yog li ntawd, yog tias peb thov raws li Vajtswv lub siab nyiam, nws yeej yuav hnov. Vajtswv puas pom zoo rau peb thov txog peb tej kev nyuaj siab? Nws yeej pom zoo! Thaum peb thov Yehauvas, peb yeej ‘qhia tau tej yam hauv peb lub siab’ rau nws, rau qhov nws zoo li ib tug phoojywg zoo. (Ntawv Nkauj 62:8) Yeej zoo rau peb thov kom Yehauvas pub nws lub hwj huam dawb huv rau peb, rau qhov lub hwj huam dawb huv yuav pab peb ua qhov ncaj. (Luka 11:13) Peb kuj thov tau kom Vajtswv pab peb muaj tswvyim txiav txim ua qhov zoo thiab kom peb muaj lub zog nyiaj dhau peb tej kev nyuaj siab. (Yakaunpau 1:5) Thaum peb ua txhaum, peb yuav tsum thov kom Vajtswv zam txim rau peb los ntawm qhov uas Yexus tuag txhiv peb. (Efexau 1:3, 7) Tiamsis tsis yog peb yuav thov Vajtswv rau peb tus kheej xwb. Peb yuav tsum thov rau lwm leej lwm tus thiab, xws li peb tsev neeg thiab lwm cov Khixatia.​—Tubtxib Tes Haujlwm 12:5; Khaulauxi 4:12.

12. Thaum peb thov Vajtswv, peb yuav xub thov txog Vajtswv Yehauvas li cas?

12 Tseem ceeb rau peb xub thov txog Vajtswv Yehauvas. Peb yuav thov txog dabtsi? Yeej tsim nyog peb qhuas thiab ua Yehauvas tsaug rau qhov nws zoo kawg nkaus. (1 Vaj Keeb Kwm 29:10-13) Nyob rau hauv Mathai 6:9-13, Yexus tau qhia seb peb yuav thov Vajtswv li cas. (Nyeem.) Yexus qhia tias peb yuav tsum thov kom sawvdaws hwm Vajtswv lub npe kom dawb huv. Tsis tas li ntawd xwb, Yexus thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los thiab kom muaj raws li Vajtswv lub siab nyiam hauv ntiajteb ib yam li saum ntuj ceeb tsheej. Tom qab uas Yexus thov txog tej yam tseem ceeb ntawd tas lawm, Yexus mam li thov txog tej yam  uas tibneeg cheem tsum tau. Yog tias peb xyaum li Yexus es xub thov txog Vajtswv Yehauvas, ces qhov uas peb ua li ntawd yuav qhia tias, tsis yog peb txhawj txog peb tus kheej xwb.

13. Raws li phau Vajlugkub qhia, peb yuav thov Vajtswv ntev npaum li cas thiaj zoo?

13 Peb yuav tsum thov Vajtswv ntev npaum li cas? Thaum peb nyob ib leeg thov Vajtswv xwb lossis thaum peb nyob ua ib pab thov, phau Vajlugkub tsis qhia tias peb yuav thov ntev npaum li cas thiaj zoo. Tej zaum thaum peb yuav noj mov, peb tsuas thov ib pliag xwb. Tiamsis thaum peb nyob ib leeg thiab thov txog peb tej kev nyuaj siab, tej zaum peb yuav thov ntev loo. (1 Xamuyee 1:12, 15) Yexus cem cov neeg uas khav tias lawv ncaj ncees, rau qhov lawv txhob txwm thov Vajtswv ntev ntev rau luag tej pom. (Luka 20:46, 47) Yehauvas tsis txaus siab rau tej lus thov zoo li ntawd. Qhov tseem ceeb yog qhov uas peb thov Vajtswv tawm hauv lub siab dawb paug tuaj. Yog li ntawd, txawm koj thov ntev thov luv los nyob ntawm seb koj thov txog dabtsi xwb.

Yehauvas yeej yuav hnov koj tej lus thov rau txhua lub sijhawm

14. Nqe Vajlugkub uas qhia kom peb “thov Vajtswv tsis tseg” txhais li cas, thiab qhov no txhawb peb lub zog li cas?

14 Peb yuav tsum thov Vajtswv ntau npaum li cas? Phau Vajlugkub txhawb kom peb “thov Vajtswv tsis tseg.” (Luka 18:1) Nqe no tsis yog qhia kom peb thov Vajtswv rau txhua lub sijhawm. Tiamsis, phau Vajlugkub txhawb kom peb thov Vajtswv tsis tu ncua, thiab ua Yehauvas tsaug rau qhov nws ua zoo kawg li rau peb. (Loos 12:12; 1 Thexalaunika 5:17) Phau Vajlugkub txhawb tias peb yuav tsum rau siab ntso thov kom Vajtswv coj peb txoj hau kev, kom nws nplig peb lub siab, thiab kom nws pub dag zog rau peb. Qhov uas Vajtswv cia peb thov nws tsis tu ncua, yeej zoo kawg li, puas yog? Yog tias peb saib txojkev thov Vajtswv rau nqe, ces peb yuav nrhiav sijhawm los thov peb Leej Txiv Yehauvas.

15. Thaum peb xaus peb cov lus thov, vim li cas peb ho hais lo lus “Amee”?

 15 Thaum peb xaus peb cov lus thov, vim li cas peb ho hais lo lus “Amee”? Lo lus “Amee” txhais tau tias “thov kom muaj li ntawd.” Phau Vajlugkub pab tau peb pom tias yeej zoo rau peb hais lo lus “Amee” thaum xaus peb cov lus thov, tsis hais thaum peb nyob ib leeg thov xwb, lossis thaum peb nyob ua ib pab thov. (1 Vaj Keeb Kwm 16:36; Ntawv Nkauj 41:13) Yog tias peb hais lo lus “Amee” thaum peb xaus peb tej lus, peb qhia tias peb yeej thov los ntawm  lub siab dawb paug. Thiab thaum ib tug thov Vajtswv tas, es peb hais lo lus “Amee,” txawm peb yuav hais nrov lossis hais hauv nruab siab xwb los, qhov ntawd qhia tias peb pom zoo li tus neeg ntawd tau thov.​—1 Khaulee 14:16.

VAJTSWV TEB PEB COV LUS THOV LI CAS

16. Thaum peb thov Vajtswv peb tso siab tau li cas?

16 Yehauvas puas teb tibneeg tej lus thov tiag? Nws yeej teb! Yehauvas yog “tus uas mloog tej lus thov.” Nws twb teb coob leej ntau tus tej lus thov los lawm, rau qhov lawv tau thov tawm hauv lawv lub siab dawb paug tuaj. (Ntawv Nkauj 65:2) Yehauvas siv ntau txojkev los teb peb tej lus thov.

17. Ua li cas peb ho paub tias Vajtswv siv nws cov tubtxib saum ntuj thiab nws cov tub qhe los teb peb tej lus thov?

17 Yehauvas siv nws cov tubtxib saum ntuj thiab nws cov tub qhe hauv ntiajteb no los pab teb tibneeg tej lus thov. (Henplais 1:13, 14) Muaj coob leej ntau tus tau thov kom Vajtswv pab lawv to taub phau Vajlugkub. Ces tsis ntev tom qab ntawd, Yehauvas ib tug Timkhawv txawm tuaj ntsib lawv. Tej no ua pov thawj qhia tias cov tubtxib saum ntuj pab coj txoj haujlwm tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj. (Qhia Tshwm 14:6) Thaum peb thov Vajtswv vim peb cheem tsum tau kev pab, tej zaum Yehauvas yuav siv ib  tug Khixatia los pab peb.​—Paj Lug 12:25; Yakaunpau 2:16.

Yehauvas siv tau ib tug Khixatia los pab teb koj tej lus thov

18. Yehauvas yuav siv nws lub hwj huam dawb huv thiab nws Txojlus los pab teb nws cov tub qhe tej lus thov li cas?

18 Vajtswv Yehauvas kuj siv nws lub hwj huam dawb huv thiab nws Txojlus los teb peb tej lus thov. Thaum peb thov Yehauvas vim peb muaj kev nyuaj siab, tej zaum Yehauvas yuav siv nws lub hwj huam dawb huv los pab coj peb txoj hauv kev thiab pub dag zog rau peb. (2 Khaulee 4:7) Yehauvas siv phau Vajlugkub los pab kom peb paub txiav txim zoo. Nws ua li ntawd li cas? Thaum peb kawm Vajlugkub rau peb tus kheej, thiab thaum peb nyeem tej ntaub ntawv zoo li phau ntawv no, tej zaum peb yuav nrhiav tau tej nqe Vajlugkub uas teb tau peb tej lus thov. Tsis tas li ntawd xwb, thaum peb mus koom cov Khixatia tej kev sib txoos, tej zaum peb yuav hnov tej nqe Vajlugkub uas pab tau peb thiab. Lossis tej zaum yuav muaj ib tug txwj laus uas txhawj txog peb, ho hais tau tej nqe uas teb tau peb tej lus thov.​—Kalatia 6:1.

19. Yog tias zoo li Yehauvas tsis teb peb tej lus thov, peb yuav tsum nco ntsoov li cas?

19 Yog tias zoo li Yehauvas tsis teb peb tej lus thov, peb yuav tsum tsis txhob xav tias nws tsis muaj peevxwm teb tau peb. Tiamsis, peb yuav tsum nco ntsoov tias Yehauvas teb tibneeg tej lus thov raws li nws pom zoo thiab raws li nws lub sijhawm. Yehauvas paub peb zoo tshaj li peb paub peb tus kheej. Vim li ntawd, nws thiaj pab tau txhua yam uas peb cheem tsum tau. Vajtswv Txojlus qhia peb li no: “Cia li thov mas yuav muab rau nej, cia li nrhiav nej thiaj ntsib, cia li khob mas yuav qheb rau nej.” (Luka 11:5-10)  Yog tias peb mob siab thov li ntawd, ces Vajtswv yuav pom tias peb yeej xav tau yam uas peb thov ntawd, thiab peb muaj kev ntseeg tiag. Tsis tas li ntawd xwb, tej zaum Yehauvas yuav tsis teb peb raws li peb xav. Muab ua piv txwv li no: Tej zaum peb thov Yehauvas txog peb tej kev nyuaj siab. Thaum Yehauvas teb peb tej lus thov, nws tsis muab qhov kev nyuaj siab ntawd tshem tawm li peb xav. Tiamsis tej zaum nws yuav muab lub zog rau peb nyiaj dhau tej kev nyuaj siab ntawd.​—Nyeem Filipi 4:13.

20. Ua li cas ho zoo rau peb thov Yehauvas tsis tu ncua?

20 Tus uas tsim ib puas tsav yam nyob ze rau cov uas thov nws. Qhov ntawd yeej ua rau peb nco Yehauvas txiaj ntsig kawg li, puas yog? (Nyeem Ntawv Nkauj 145:18.) Cia peb txais yuav qhov koob hmoov no, es thov Yehauvas tsis tu ncua. Yog peb ua li ntawd, ces peb yuav txav ze rau Yehauvas, tus uas mloog peb tej lus thov.