Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 TSHOOJ 13

Saib Txojsia Muaj Nqes Li Vajtswv Saib

Saib Txojsia Muaj Nqes Li Vajtswv Saib
  • Vajtswv xav li cas txog txojsia?

  • Vajtswv xav li cas txog txojkev rho menyuam?

  • Peb yuav saib txojsia muaj nqes li cas?

1. Leejtwg yog tus tsim ib puas tsav yam uas muaj sia?

TUS cev Vajtswv lus hu ua Yelemi tau hais tias: “[Yehauvas] yog tus Vajtswv uas tseeb tiag, nws yog Vajtswv uas muaj txojsia nyob.” (Yelemi 10:10) Tsis tas li ntawd xwb, Vajtswv Yehauvas yog tus tsim ib puas tsav yam uas muaj sia. Cov tubtxib saum ntuj tau hais li no rau Vajtswv: “Vim koj tsim ib puas tsav yam, thiab ib puas tsav yam muaj nyob thiab raug tsim los raws li koj twb xav tseg.” (Qhia Tshwm 4:11) Vajntxwv Davi hu nkauj qhuas Vajtswv tias: “Txoj hauv paus siav nyob ntawm koj.” (Ntawv Nkauj 36:9) Yog li ntawd, txojsia yog ib qho khoom pub los ntawm Vajtswv.

2. Vajtswv saib xyuas thiab yug tibneeg txojsia li cas?

2 Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas saib xyuas thiab yug tibneeg txojsia. (Tubtxib Tes Haujlwm 17:28) Nws pub lub ntiajteb rau peb nyob. Thiab nws tsim txhua yam rau peb noj, thiab peb haus. (Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 14:15-17.) Yehauvas tau npaj tej no rau peb, kom peb thiaj txaus siab rau peb lub neej. Tiamsis yuav kom peb txaus siab rau peb lub neej tiag, peb yuav tsum kawm Vajtswv tej kevcai thiab ua raws li tej kevcai ntawd.​—Yaxaya 48:17, 18.

SAIB TXOJSIA MUAJ NQES

3. Vajtswv xav li cas txog qhov uas Khayee tua Anpee?

3 Vajtswv xav kom peb saib txojsia muaj nqes, tsis hais peb  txojsia lossis lwm tus txojsia. Ua li cas peb ho paub li ntawd? Peb paub li ntawd rau qhov thaum chiv keeb, Adas thiab Eva nkawd tus tub Khayee npau taws kawg li rau nws tus kwv Anpee. Yehauvas ceeb toom Khayee tias nws txojkev npau taws yuav coj nws mus ua txhaum loj. Tiamsis Khayee tsis quav ntsej tej lus uas Yehauvas hais. Nws ‘muab nws tus kwv Anpee ntaus tuag.’ (Chiv Keeb 4:3-8) Yehauvas rau txim rau Khayee, vim nws muab nws tus kwv ntaus tuag lawm.​—Chiv Keeb 4:9-11.

4. Mauxe Txoj Kevcai pab kom cov Yixayee pom tias Vajtswv xav li cas txog tibneeg txojsia?

4 Ntau txhiab xyoo tom qab ntawd, Yehauvas muab kevcai rau cov neeg Yixayee coj kom lawv paub teev tiam raws li nws lub siab nyiam. Yehauvas muab cov kevcai no rau tus cev Vajtswv lus hu ua Mauxe. Coob leej thiaj muab cov kevcai no hu ua Mauxe Txoj Kevcai. Muaj ib txoj cai ntawm Mauxe Txoj Kevcai hais li no: “Tsis txhob tua neeg.” (Kevcai 5:17) Txoj cai no pab kom cov Yixayee pom li cas? Pab kom lawv pom tias Vajtswv saib tibneeg txojsia muaj nqes heev. Tibneeg yuav tsum saib lwm tus txojsia muaj nqes thiab.

5. Peb yuav tsum xav li cas txog txojkev rho menyuam?

5 Ua li, ib tug menyuam nruab thiab txojsia puas muaj nqes? Raws li Mauxe Txoj Kevcai, yog tias leejtwg ua rau ib tug pojniam nchuav menyuam, qhov ntawd txhaum. Tus menyuam ntawd txojsia yeej muaj nqes heev rau Yehauvas. (Nyeem Khiav Dim 21:22, 23NW; * Ntawv Nkauj 127:3.) Yog li ntawd, qhov no qhia tias txojkev rho menyuam yog ib qho txhaum.

6. Vim li cas tsis zoo rau peb ntxub luag lwm tus?

6 Yog tias peb saib txojsia muaj nqes, peb yuav tsis ntxub  luag lwm tus. Phau Vajlugkub hais tias: “Txhua tus uas ntxub nws tus kwvtij kuj yog tus uas tua neeg, thiab nej paub tias tus uas tua neeg tsis muaj txojsia ib txhis tsis kawg nyob hauv nws.” (1 Yauhas 3:15) Yog tias peb xav tau txojsia ib txhis tsis kawg, ces nyob hauv peb nruab siab, peb yuav tsum tsis txhob muaj ib qho kev ntxub rau luag lwm tus kiag li. Vim li cas? Vim tias coob leej ua nruj ua tsiv rau qhov lawv ntxub ntxaug lwm tus. (1 Yauhas 3:11, 12) Tseem ceeb heev rau peb xyaum hlub lwm tus.

7. Yog tias peb saib peb txojsia muaj nqes, ces peb yuav zam tej yam twg?

7 Peb yuav tsum xav li cas txog peb txojsia? Tibneeg feem coob tsis xav tuag, tiamsis ib txhia nyiam ua tej yam uas qhia tias lawv saib txojsia tsis muaj nqes. Zoo li, coob leej ntau tus nyiam haus luam yeeb, ntsuas peeb lab lossis haus yeeb haus tshuaj ua si. Tej tshuaj ntawd ua mob rau tibneeg lub cev, thiab ntau zaus ua rau tus uas siv tej ntawd raug kev ploj kev tuag. Tus neeg uas xyaum haus tej tshuaj ntawd saib txojsia tsis muaj nqes. Vajtswv saib txojkev haus yeeb haus tshuaj qias heev. (Nyeem Loos 6:19; 12:1; 2 Khaulee 7:1.) Yuav kom peb teev tiam tau Vajtswv raws li nws lub siab nyiam, peb yuav tsum thum tej ntawd. Txawm tias tsis yoojyim los, Yehauvas yeej yuav pab kom peb thum tau, thiab nws yuav txaus siab heev rau peb yog tias peb saib txojsia zoo li ib qho khoom pub muaj nqes heev uas los ntawm nws los.

8. Vim li cas peb yuav tsum ua neeg xyuam xim?

8 Yog peb saib txojsia muaj nqes, peb yuav ua neeg xyuam xim. Peb yuav tsis lam phov siav mus ua tej kev lomzem kom zoo peb lub siab xwb. Peb yuav tsum zam tej yam twg? Peb yuav tsum ua tib zoo, tsis txhob lam tau lam tsav tsheb ua dog ua dig. Thiab thaum mus ua si, peb yuav tsis nrhiav tej yam uas ua rau peb raug mob lossis raug kev puas ntsoog. (Ntawv Nkauj 11:5, TMZ) Vajtswv tau sam hwm rau cov Yixayee thaum ub tias: “Thaum koj ua tsev tshiab, koj yuav tsum xov puag ncig txheej tsev las tshav saud mas yog muaj neeg poob saum lub tsev tuag lub tsev thiaj tsis ris tus uas tuag  ntawd lub txim.” (Kevcai 22:8) Raws li lub ntsiab ntawm txoj kevcai no, tseem ceeb rau peb kho vaj kho tsev, xws li kho tus taw rooj, kom luag lwm tus thiaj tsis dawm ntog thiab raug mob. Lossis yog tias koj muaj tsheb, koj yuav tsum kho kom zoo. Peb yuav tsum kho peb tej vaj tse thiab tej tsheb kom zoo, thiaj tsis ua rau peb thiab luag lwm tus raug mob.

9. Yog tias peb saib txojsia muaj nqes, peb yuav saib tej tsiaj txhu zoo li cas?

9 Ua li, tej tsiaj txhu txojsia puas tseem ceeb? Tej tsiaj txhu txojsia kuj dawb huv lossis tseem ceeb rau tus Tswv Tsim thiab. Vajtswv puas tso cai rau tibneeg tua tsiaj? Vajtswv cia tibneeg tua tsiaj los noj. Nws kuj cia tibneeg muab tawv tsiaj los ua tsoos tsho hnav. Thiab yog tias ib tug tsiaj yuav tom neeg, tsis txhaum rau peb tua tus tsiaj ntawd. (Chiv Keeb 3:21; 9:3; Khiav Dim 21:28) Tiamsis, peb yuav tsum tsis txhob lam tau lam tua tsiaj ua dog ua dig, lossis tsim txom tej tsiaj ua si. Yog tias peb ua phem li ntawd, ces peb tsis saib txojsia dawb huv lossis tseem ceeb.​—Paj Lug 12:10.

SAIB NTSHAV MUAJ NQES

10. Yehauvas qhia li cas tias txojsia nyob hauv cov ntshav?

10 Tom qab Khayee muab Anpee tua, Yehauvas hais rau Khayee tias: “Koj tus kwv cov ntshav quaj qw hauv cov av tuaj txog kuv lawm.” (Chiv Keeb 4:10) Qhov uas Vajtswv hais tias Anpee cov ntshav quaj qw, yog li cas tiag? Twb yog Yehauvas hais txog Anpee txojsia. Khayee tau muab Anpee txojsia txo lawm, zaum no Khayee yuav tsum raug txim. Qhov ntawd zoo ib yam li yog Anpee cov ntshav, lossis nws txojsia, quaj qw hu kom Yehauvas txiav txim rau Khayee. Yog li ntawd, tibneeg txojsia nyob hauv nws cov ntshav. Ua li, puas muaj dua lwm nqe Vajlugkub uas qhia li ntawd thiab? Yehauvas rov qab qhia li ntawd rau Nau-a, tom qab Dej Nyab ntiajteb. Ua ntej Dej Nyab ntiajteb, tibneeg tsuas noj txiv hmab txiv ntoo, thiab zaub xwb. Tiamsis tom qab Dej Nyab ntiajteb tas, Yehauvas hais rau Nau-a thiab Nau-a cov tub tias: “Txhua yam  ciaj sia uas nkag thiab ya yuav ua nej zaub noj.” Tiamsis Vajtswv txwv li no: “Tsis txhob noj cov nqaij nrog cov ntshav uas yog nws txojsia.” (Chiv Keeb 1:29; 9:3, 4) Yog li ntawd, tej no qhia meej tias Yehauvas saib ntshav muaj nqes, Yehauvas pom tias txojsia nyob hauv cov ntshav.

11. Txij Nau-a tiam los, Vajtswv txwv tibneeg li cas txog ntshav?

11 Yog tias peb saib ntshav muaj nqes, ces peb yuav tsis noj ntshav. Yehauvas tau sam hwm rau cov Yixayee tias: “Leejtwg mus tua tsiaj qus lossis nas noog uas noj tau mas yuav tsum muab cov ntshav nchuav pov tseg thiab muab hmoov av faus. . . . Kuv thiaj hais rau cov Yixayee tias, ‘Nej tsis txhob noj yam tsiaj twg tej ntshav kiag li.’” (Levi Tej Kevcai 17:13, 14) Yog li ntawd, txawm tias twb muaj 800 xyoo tom qab Nau-a tiam lawm los, Yehauvas tseem sam hwm kom nws haiv neeg txhob noj tej tsiaj txhu cov ntshav. Yehauvas tseem saib ntshav muaj nqes ib yam li thaum Nau-a tiam. Tej no qhia meej tias Yehauvas cov tub qhe yeej tua tau tsiaj los noj, tiamsis lawv noj tsis tau cov ntshav. Lawv yuav tsum muab cov ntshav nchuav pov tseg rau hauv av. Qhov ntawd piv txwv tias yus rov muab txojsia rau Vajtswv.

12. Nyob rau thawj 100 xyoo, Vajtswv lub hwj huam dawb huv tau pab kom cov tubtxib sam hwm li cas, thiab puas zoo rau peb coj raws li ntawd?

12 Muaj lus sam hwm zoo ib yam li ntawd rau cov Khixatia. Nyob rau thawj 100 xyoo, cov tubtxib thiab cov txwj laus uas saib xyuas Yexus cov thwjtim tau sab laj ua ke. Lawv tau txiav txim seb txhua lub koom txoos Khixatia yuav tsum tau coj cov lus sam hwm twg. Lawv tau txiav txim tias: “[Vajtswv lub hwj huam dawb huv] thiab peb pom zoo tsis txhob muab lub nra hnyav rau nej ris tsuas yog tej yam uas cheem tsum xwb, yog tseg tsis txhob noj tej uas xyeem rau dab mlom, tsis txhob noj ntshav, tsis txhob noj tej tsiaj uas zawm caj dab tuag [cov tsiaj tua tau uas tsis tau tso ntshav tawm] thiab tsis txhob ua nkauj ua nraug.” (Tubtxib Tes Haujlwm 15:28, 29; 21:25) Yog li ntawd, tseem ceeb heev rau peb ‘tseg  tsis txhob noj ntshav.’ Yehauvas suav tias txojkev noj ntshav phem npaum li kev teev mlom thiab kev nkauj kev nraug.

Yog tias koj tus kws kho mob txwv tsis pub koj haus cawv, koj puas yuav muab cawv txhab rau hauv koj lub cev?

13. Lo lus sam hwm kom tibneeg tsis txhob noj ntshav, puas txwv qhov uas txhab ntshav thiab? Muab ua piv txwv.

13 Lo lus sam hwm kom tsis txhob noj ntshav, puas txwv qhov uas tibneeg txhab ntshav thiab? Yeej txwv thiab. Muab ua piv txwv li no: Koj tus kws kho mob txwv kom koj tsis txhob haus cawv. Yog li ntawd, koj haus tsis tau cawv lawm. Tiamsis puas zoo rau koj txhab cawv rau hauv koj lub cev? Yeej tsis zoo li! Ib yam li ntawd, yog tias Vajtswv txwv tsis pub noj ntshav, ces peb kuj muab ntshav los txhab tsis tau ib yam thiab. Peb yuav tsum tsis txhob pub leejtwg txhab ntshav rau peb lub cev kiag li.

14, 15. Yog tias ib tug kws kho mob hais tias ib tug Khixatia yuav tsum txhab ntshav nws thiaj ciaj, tus Khixatia yuav ua li cas, thiab yog vim li cas?

14 Ua li, yog tias ib tug Khixatia raug mob sab heev lossis raug phais loj, es kws kho mob hais tias nws yuav tsum txhab ntshav nws thiaj tsis tuag, nws yuav ua li cas xwb? Tus Khixatia yeej tsis xav tuag. Nws yuav tsum nrhiav lwm yam tshuaj lossis lwm txojkev kho mob, uas tsis muaj ntshav txuam rau. Nws yuav tsum nrhiav kev los cawm txojsia uas Vajtswv pub rau nws.

15 Puas tsim nyog ib tug Khixatia hla Vajtswv txoj cai kom nws cawm tau nws txojsia los nyob ib nyuag ntu rau lub sim ceeb no? Yexus hais tias: “Tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav nrhiav tau txojsia.” (Mathai 16:25) Peb yeej tsis xav tuag. Tiamsis tsis zoo rau peb hla Vajtswv txoj kevcai los cawm peb txojsia tamsim no. Peb yeej tsis xav plam txojsia ib txhis tsis kawg tom hauv ntej, puas yog? Yog li ntawd, zoo rau peb ua raws li Vajtswv pom zoo, rau qhov Yehauvas txoj cai yeej ncaj ncees. Txawm yog peb tas sim neej lawm, los Tus Uas Pub Txojsia yuav nco ntsoov peb thaum nws tsa cov tuag ciaj sawv rov qab los.​—Yauhas 5:28, 29; Henplais 11:6.

16. Vajtswv cov tub qhe txiav txim siab li cas txog ntshav?

 16 Niaj hnub no, Vajtswv cov tub qhe ncaj ncees txiav txim siab ua raws li Vajtswv lo lus sam hwm txog ntshav. Lawv yeej tsis kam noj ntshav li. Lawv kuj tsis kam siv ntshav los ua tshuaj, thiab lawv tsis kam txhab ntshav hlo li. * Lawv paub tseeb tias Vajtswv yog tus tsim ntshav. Nws yeej paub tias yam twg zoo, thiab yam twg tsis zoo rau lawv. Koj puas ntseeg li ntawd thiab?

VAJTSWV TSUAS PUB SIV NTSHAV LI CAS XWB

17. Yehauvas tsuas pub haiv neeg Yixayee siv ntshav li cas xwb?

17 Mauxe Txoj Kevcai qhia tias tsuas muaj ib txojkev uas Vajtswv pub siv ntshav xwb. Yehauvas tau sam hwm rau haiv neeg Yixayee thaum ub tias, lawv yuav tsum pe hawm nws li no: “Txhua yam uas ciaj sia txojsia yog nyob hauv cov ntshav. Kuv pub cov ntshav rau nej siv saum lub thaj ua kevcai ntxuav nej tus kheej kev txhaum, rau qhov cov ntshav yog yam uas ntxuav tau kev txhaum.” (Levi Tej Kevcai 17:11) Thaum cov neeg Yixayee ua txhaum, yuav kom Vajtswv zam tau lawv lub txim, lawv yuav tsum muab tsiaj tua xyeem rau Yehauvas. Ib tug pov thawj mam li muab tus tsiaj ntawd cov ntshav nchos rau lub thaj ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. Tom qab no, thaum ua tau Vajtswv lub tuam tsev tiav lawm, cov tibneeg coj tsiaj tuaj  xyeem li no rau ntawm lub tuam tsev. Yog li ntawd, Vajtswv tsuas pub siv ntshav li no xwb.

18. Yexus cov ntshav qheb kev kom peb tau txais tej koob hmoov zoo li cas?

18 Cov tseem Khixatia tsis coj Mauxe Txoj Kevcai lawm. Yog li ntawd, lawv tsis tua tsiaj xyeem, thiab tsis muab ntshav tsiaj nchos rau ntawm ib lub thaj lawm. (Henplais 10:1) Yav thaum ub, qhov uas cov neeg Yixayee muab ntshav nchos rau ntawm lub thaj, piv txwv txog dabtsi? Twb yog piv txwv txog qhov uas Vajtswv tus Tub, Yexus Khetos los tuag txhiv noob neej. Zoo li peb twb kawm hauv Tshooj 5 lawm, Yexus tau muab nws cov ntshav los txhiv peb kom peb dim peb lub txim. Thaum nws mus saum ntuj nws “coj nws cov ntshav mus” pub rau Vajtswv. (Henplais 9:11, 12) Yexus cov ntshav qheb kev kom peb tau txais tej koob hmoov zoo li cas? Peb tau txais kev zam txim rau peb tej kev txhaum. Tsis  tas li ntawd xwb, qhov ntawd kuj qheb kev kom peb tau txais txojsia ib txhis tsis kawg. (Mathai 20:28; Yauhas 3:16) Yog li ntawd, qhov uas tau muab Yexus cov ntshav siv li ntawd tseem ceeb kawg nkaus li! (1 Petus 1:18, 19) Yuav kom peb tau kev cawm dim, peb yuav tsum muaj kev ntseeg rau qhov uas Yexus siv nws cov ntshav los txhiv peb.

Koj yuav saib txojsia thiab ntshav muaj nqes li cas?

19. Peb yuav tsum ua li cas peb thiaj ‘tsis ris sawvdaws tej ntshav’?

19 Vajtswv Yehauvas yog tus pub txojsia rau ib puas tsav yam. Koj puas nco nws txiaj ntsig? Yog tias peb nco Yehauvas txiaj ntsig, ces qhov ntawd yuav ua rau peb xav qhia lwm tus seb lawv yuav tsum ua li cas, lawv thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg los ntawm qhov uas muaj kev ntseeg rau tus nqe txhiv. Yog tias peb saib tibneeg txojsia muaj nqes ib yam li Vajtswv saib, ces peb yuav kub siab lug qhia lwm tus txog tej no. (Nyeem Exekhee 3:17-21.) Yog tias peb rau siab ntso qhia, ces peb yuav hais tau ib yam li tus tubtxib Povlauj, tau hais: “Kuv ua timkhawv rau nej tias kuv tsis txhaum, kuv yuav tsis ris nej sawvdaws tej ntshav lawm, rau qhov kuv tsis tseg qhov uas hais txhua yam uas Vajtswv xav tseg lawd rau nej mloog.” (Tubtxib Tes Haujlwm 20:26, 27) Thaum peb qhia lwm tus txog Vajtswv thiab Vajtswv lub ntsiab, qhov ntawd yuav qhia tau tias peb saib txojsia thiab ntshav muaj nqes kawg li.

^ nqe 5 Khiav Dim 21:22, 23 (NW): “Yog muaj 2 tug txivneej sib ntaus es ho ntaus raug ib tug pojniam uas suab menyuam es ua rau nws yug menyuam tsis txwm caij tiamsis tsis muaj li cas, yuav nplua tus uas ntaus ntawd npaum li tus pojniam tus txiv yuav nqe thiab yuav tsum yog tus nqe uas cov tu plaub pom zoo. Tiamsis yog puas xwm li cas ces yuav tsum muab siav pauj siav.”

^ nqe 16 Yog tias xav paub ntxiv txog lwm txojkev kho mob uas tsis txhab ntshav, mus saib phau ntawv uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm hu ua, How Can Blood Save Your Life?, nyob rau sab 13-17.