Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 COV LUS QHIA NTXIV

Puas Yog Yexus Yug Rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj?

Puas Yog Yexus Yug Rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj?

PHAU Vajlugkub tsis qhia rau peb tias Yexus yug rau hnub twg. Tiamsis tej yam uas phau Vajlugkub qhia txog, yuav pab peb pom tias Yexus tsis yog yug rau lub 12 Hlis Ntuj.

Yexus yug hauv lub moos Npelehee. Tej huab cua zoo li cas hauv Npelehee rau lub 12 Hlis? Cov Yudai lub hli Khile poob rau nruab nrab ntawm lub 11 Hlis thiab lub 12 Hlis. Lub caij no yog caij ntuj nag thiab no kawg li. Lub hli tom qab yog lub hli Thenpe uas poob rau nruab nrab ntawm lub 12 Hlis thiab  lub 1 Hlis. Txhua xyoo lub hli no yog lub caij uas no tshaj plaws. Tej xyoo, kuj los daus saum tej roob thiab. Cia peb kawm seb lub moos Npelehee zoo li cas rau lub caij ntawd.

Tus sau phau ntawv Exala qhia tias lub hli Khile, uas yog cov neeg Yudai lub 9 hlis, yeej yog lub caij ntuj no, thiab los nag kawg li tiag. Exala sau tias muaj ib pab tibneeg coob coob tuaj txoos ua ke rau hauv Yeluxalees, hnub ntawd “yog lub cuaj hlis [Khile] hnub tim nees nkaum.” Exala hais tias “lawv tshee hnyo rau . . . qhov uas nag los hlob heev.” Cov tibneeg uas tuaj txoos ua ke thiaj hais li no txog lub caij ntawd: “Yog lub caij nag los heev, peb nyob tsis taus ntawm tshav puam no.” (Exala 10:9, 13; Yelemi 36:22) Twb yog vim li ntawd, thaum lub 12 Hlis, cov neeg yug yaj uas nyob rau lub tebchaws ntawd, thiaj tsis zov yaj tom tshav zaub lawm!

Tiamsis, tus uas sau phau ntawv Luka qhia tias hmo uas yug Yexus, cov neeg yug yaj “zov yaj hmo ntuj tom tshav zaub” tsis deb ntawm Npelehee. (Luka 2:8-12) Raws li nqe no, Luka qhia tias lawv zov yaj tom tshav zaub, thaum hmo ntuj. Yog tias Yexus yug rau lub 12 Hlis tiag, cov neeg yug yaj puas zov yaj tom teb li ntawd? Lawv yeej yuav tsis zov, rau  qhov zoo li peb nyuam qhuav kawm tas no, lub 12 Hlis hauv Npelehee yog lub caij ntuj nag thiab no kawg li. Yog li ntawd, tej no qhia tias Yexus yeej tsis yog yug rau lub 12 Hlis.

Vajtswv Txojlus tsuas qhia mentsis txog thaum yug Yexus. Tiamsis phau Vajlugkub yeej qhia meej tias Yexus tuag rau thaum twg. Tej no ua rau peb xav txog Vajntxwv Xalaumoo cov lus no: “Lub koob meej zoo mas zoo dua tej roj tsw qab uas muaj nqes. Hnub uas tuag zoo dua hnub uas yug.” (Laj Lim Tswvyim 7:1) Twb yog vim li ntawd, phau Vajlugkub thiaj qhia ntau yam txog Yexus tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thiab nws txojkev tuag, tiamsis tsuas qhia mentsis txog thaum yug nws xwb.

Thaum yug Yexus, cov neeg yug yaj zov yaj hmo ntuj tom tshav zaub