PHAU Qhia Tshwm muaj lus piv txwv ntau heev. Tej lus piv txwv zoo li cas? Qhia Tshwm qhia txog ib tug poj muag cev uas muaj lub npe hu ua “Lub tuam ceeb Npanpiloo” sau ntawm nws hauv pliaj. Nws zaum saum “tej pab neeg coob” thiab “tej tebchaws.” (Qhia Tshwm 17:1, 5, 15) Puas muaj ib tug pojniam uas yuav ua tau li ntawd tiag? Yeej tsis muaj li. Yog li ntawd, tus pojniam hu ua lub Tuam Ceeb Npanpiloo ntawd yuav tsum yog lus piv txwv xwb. Nws piv txwv txog dabtsi?

Qhia Tshwm 17:18 qhia tias tus pojniam hu ua lub Tuam Ceeb Npanpiloo ntawd yog “lub tuam ceeb uas muaj hwjchim kav tej vajntxwv hauv ntiajteb.” Lo lus “tuam ceeb” yog dabtsi? Lo lus ntawd yog hais txog ib tsoom neeg uas koom siab ua ib teg haujlwm. Nws tswj “tej vajntxwv hauv ntiajteb.” Yog li ntawd, tus pojniam hu ua “lub tuam ceeb Npanpiloo” yuav tsum piv txwv txog ib tsoom neeg lossis ib lub koom haum uas muaj hwjchim tswj thoob plaws lub ntiajteb. Lub koom haum ntawd tsis yog tej nom tswv, lossis tej tub lag tub luam. Tiamsis lub koom haum ntawd yog tej kev ntseeg cuav. Ua li cas peb ho paub li ntawd? Rau qhov lwm nqe hauv phau Qhia Tshwm yuav pab peb pom li ntawd. Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.

Tus pojniam hu ua lub Tuam Ceeb Npanpiloo yeej tsis yog kev nom kev tswv, rau qhov Vajtswv Txojlus hais tias nws “yog tus uas tej vajntxwv hauv ntiajteb tau deev lawm.” Tej vajntxwv ntawd yog tej nom tswv hauv qab ntuj no. Qhov uas nws deev tej vajntxwv ntawd piv txwv txog dabtsi? Piv txwv txog qhov uas tus pojniam ntawd koom siab nrog tej nom tswv hauv ntiajteb no, thiab ua txhua yam nws ua tau los ntxias thiab kav lawv. Twb yog vim li ntawd, nws thiaj tau lub npe hu ua “tus poj muag cev loj.”​—Qhia Tshwm 17:1, 2; Yakaunpau 4:4.

Tus pojniam hu ua lub Tuam Ceeb Npanpiloo ntawd kuj tsis yog kev lag kev luam thiab, rau qhov “tej tub lag tub luam hauv ntiajteb” no yuav quaj ntsuag nws thaum nws raug rhuav tshem. Phau Vajlugkub qhia tias cov vajntxwv thiab cov tub  lag luam yuav “sawv deb deb” saib lub Tuam Ceeb Npanpiloo. (Qhia Tshwm 18:3, 9, 10, 15-17) Yog li ntawd, cov nqe no pab peb pom tias tus pojniam hu ua lub Tuam Ceeb Npanpiloo yeej tsis yog tej nom tswv, lossis tej tub lag tub luam, tiamsis yog tej kev ntseeg cuav.

Phau Vajlugkub qhia tias tus pojniam ntawd siv nws “tej khawv koob dag ntxias” lossis tej kev teev dab, los ntxias ib tsoom neeg yuam kev. (Qhia Tshwm 18:23) Qhov no qhia meej tias tus pojniam hu ua lub Tuam Ceeb Npanpiloo no yeej yog piv txwv txog kev ntseeg cuav. Tej kevcai teev dab, xws li khawv koob yees siv lossis tej kevcai dab qhuas, puavleej yog dab tshoov xwb. Twb yog vim li ntawd, phau Vajlugkub thiaj muab lub Tuam Ceeb Npanpiloo hu ua “lub chaw rau dab nyob.” (Qhia Tshwm 18:2; Kevcai 18:10-12) Phau Vajlugkub qhia tias tus pojniam hu ua lub Tuam Ceeb Npanpiloo ntawd pheej tawm tsam kev ntseeg tseeb tas zog, thiab tsim txom cov “cev Vajtswv lus” thiab cov dawb huv. (Qhia Tshwm 18:24) Nws ntxub txojkev ntseeg tseeb kawg nkaus li. Nws thiaj ua nruj ua tsiv tsim txom thiab muab “cov uas ua timkhawv txog Yexus” tua pov tseg. (Qhia Tshwm 17:6) Yog li ntawd, tus pojniam uas muaj lub npe hu ua lub Tuam Ceeb Npanpiloo, yeej yog piv txwv txog tag nrho tej kev ntseeg thoob plaws ntiajteb uas tawm tsam Vajtswv Yehauvas.