Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 TSHOOJ 19

Nyob Ruaj Hauv Vajtswv Txojkev Hlub

Nyob Ruaj Hauv Vajtswv Txojkev Hlub
  • Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li cas tiag?

  • Peb yuav nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub li cas?

  • Yehauvas yuav pub nqe zog li cas rau cov uas nyob hauv nws txojkev hlub?

Lub caij tsaus ntuj nti no, koj puas muab Vajtswv ua koj qhov chaw nkaum?

1, 2. Niaj hnub no, peb yuav nrhiav chaw nkaum qhovtwg?

MUAJ ib hnub thaum koj tabtom taug kev, txawm muaj cua nplawm ntws los. Ntuj tsaus dub nciab, xob laim liab vog, xob nroo tej niag rhev, nag cia los hlob heev. Koj maj nroos mus nrhiav chaw nkaum. Koj txawm pom ib qho chaw ruaj khov thiab qhuav qhawv, zoo nraim nag nyob ntawm ntug kev. Koj yeej yuav mus nkaum twjywm rau qhov chaw ntawd!

2 Ib yam li ntawd, peb nyob rau lub caij tsaus ntuj nti. Lub qab ntuj no tsuas phem zuj zus lawm xwb. Tiamsis muaj ib qho chaw rau peb nkaum uas yuav tiv thaiv tau peb ntawm tej kev kub ntxhov niaj hnub no. Qhov chaw nkaum ntawd yog dabtsi? Phau Vajlugkub qhia li no txog Yehauvas: “Koj yog kuv lub chaw cawm siav thiab yog kuv lub chaw ruaj khov, yog kuv tus Vajtswv uas kuv tso siab plhuav.”​—Ntawv Nkauj 91:2.

3. Peb yuav muab Yehauvas ua peb qhov chaw nkaum li cas?

 3 Yehauvas, uas yog tus Tswv Tsim thiab tus kav ib puas tsav yam huvsi, yog peb qhov chaw nkaum. Nws tsom kwm peb zoo heev, rau qhov nws muaj hwjchim tshaj txhua leej txhua tus. Txawm muaj kev phem los raug peb li cas los, Yehauvas yeej muaj peevxwm tshem tau tej kev phem ntawd. Peb yuav muab Yehauvas ua peb qhov chaw nkaum li cas? Peb yuav tsum tso siab plhuav rau nws. Thiab Vajtswv Txojlus txhawb peb tias: “Nyob hauv Vajtswv txojkev hlub.” (Yuda 21) Yog li ntawd, peb yuav tsum nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, es muaj kev sib raug zoo nrog peb Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Yog peb ua li ntawd, ces peb yuav tso siab tau tias, nws yog peb qhov chaw nkaum tiag. Tiamsis yuav ua li cas peb thiaj muaj kev sib raug zoo nrog nws?

NCO TXIAJ NTSIG RAU VAJTSWV TXOJKEV HLUB

4, 5. Yehauvas tau npaj dabtsi rau peb, kom peb paub tias nws hlub peb tiag?

4 Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum nco Vajtswv txiaj ntsig. Phau ntawv no tau pab koj kawm ntau yam hauv phau Vajlugkub. Muab tej ntawd coj los xav. Peb tau kawm tias Yehauvas yog tus Tswv Tsim. Nws tau muab lub ntiajteb no pub rau peb nyob. Thiab hauv lub ntiajteb no nws tsim muaj qoob loo nplua mias, muaj tsiaj txhu ntau yam, thiab tej toj roob hauv pes uas zoo nkauj heev. Vajtswv yog tus tshoov kom neeg sau phau Vajlugkub. Hauv phau Vajlugkub nws qhia nws lub npe thiab nws tej yeeb yam zoo rau peb. Tsis tas li ntawd xwb, nws Txojlus qhia rau peb tias nws tau txib nws tus Tub uas nws hlub kawg li los hauv ntiajteb no. Nws cia Yexus raug kev txom nyem thiab tuag rau peb. (Yauhas 3:16) Qhov uas Vajtswv npaj tseg no pab tau peb li cas? Pab kom peb muaj ib txojkev cia siab zoo kawg nkaus rau yav tom hauv ntej.

 5 Tsis tas li ntawd xwb, peb muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej rau qhov Vajtswv tau tsa muaj ib lub tseem fwv saum ntuj ceeb tsheej, uas yog tus Mexiyas lub Nceeg Vaj. Tsis ntev tom ntej no lub Nceeg Vaj ntawd yuav muab kev txom nyem tshem tawm thiab yuav muab lub ntiajteb no kho ua ib lub vaj kaj siab. Xav txog qhov ntawd seb! Peb yuav tau nyob hauv lub vaj kaj siab ntawd. Peb yuav muaj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab mus ib txhis li. (Ntawv Nkauj 37:29) Tiamsis ua ntej lub vaj kaj siab ntawd, Vajtswv yuav niaj hnub cob qhia kom peb paub coj lub neej zoo tamsim no. Nws kuj qheb kev rau peb thov tau nws, thiab nrog nws sib txuas lus. Tej no yog tej yam uas Yehauvas tau npaj rau peb, kom peb paub tias nws yeej hlub tag nrho noob neej thiab hlub peb txhua leej txhua tus.

6. Rau qhov Yehauvas hlub koj, koj yuav ua li cas xwb?

6 Tseem ceeb heev rau koj xav txog lo lus nug no: Rau qhov Yehauvas hlub kuv, kuv yuav ua li cas xwb? Coob leej yuav teb tias, “Kuv yuav tsum hlub Yehauvas thiab.” Koj puas xav li ntawd thiab? Yexus hais tias lo lus sam hwm uas tseem ceeb tshaj yog li no: “Koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg koj lub tswvyim.” (Mathai 22:37) Yeej tsim nyog peb hlub Yehauvas. Peb yuav hlub Yehauvas kawg siab kawg ntsws, thiab kawg peb lub tswvyim li cas?

7. Qhov uas peb muaj kev hlub rau Vajtswv yuav pab kom peb ua li cas? Piav seb.

7 Raws li phau Vajlugkub qhia, kev hlub rau Vajtswv tseem ceeb heev. Ua li kev hlub rau Vajtswv yuav pab kom peb ua dabtsi? Muab ua piv txwv li no: Yog koj xav noj ib lub txiv, tiamsis muaj neeg muab ib lub noob rau koj xwb, puas txaus koj siab? Yeej tsis txaus li! Lub noob ntawd tsuas yog  lub hauv paus chiv tsob ntoo uas txi lub txiv ntawd xwb. Ib yam li lub noob ntawd, kev hlub rau Vajtswv yog lub hauv paus chiv xwb. Phau Vajlugkub qhia tias: “Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no, yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus nkaw. Nws tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb.” (1 Yauhas 5:3) Yog li ntawd, yog tias peb muaj kev hlub rau Vajtswv tiag, peb txojkev hlub yuav tsum hlob tuaj thiab txi tau txiv zoo. Peb tes haujlwm yuav tsum qhia tias peb hlub Vajtswv tiag.​—Nyeem Mathai 7:16-20.

8, 9. Peb yuav ua li cas qhia tias peb hlub Yehauvas thiab nco nws txiaj ntsig?

8 Yog tias peb hlub Vajtswv ces peb yuav ua raws li nws tej lus sam hwm. Yeej tsis yog ib lub nra hnyav rau peb ua li Vajtswv hais. Yehauvas tej kevcai yuav pab peb coj lub neej zoo, muaj kev zoo siab, thiab pab peb txaus siab rau peb lub neej. (Yaxaya 48:17, 18) Qhov uas peb coj raws li Yehauvas tej lus cob qhia, qhia tias peb nco Yehauvas txiaj ntsig tiag tiag li. Tu siab kawg uas niaj hnub no, coob leej ntau tus tsis ris Yehauvas txiaj ntsig. Peb tsis  xav coj zoo li cov neeg uas nyob rau Yexus lub caij. Thaum Yexus kho 10 tus neeg mob ruas zoo, tsuas muaj 1 tug rov los ua nws tsaug xwb. (Luka 17:12-17) Cia peb tsis txhob ua li 9 tug uas tsis ris Yexus txiaj ntsig, tiamsis cia peb coj zoo li tus uas ua Yexus tsaug!

9 Peb yuav tsum ua raws li Yehauvas tej lus sam hwm twg? Phau ntawv no tau qhia txog ntau txoj kevcai uas Yehauvas xav kom peb coj. Cia peb rov qab kawm dua cov kevcai ntawd ib txhia. Qhov uas peb coj raws li Vajtswv tej lus sam hwm, yuav pab peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub.

TXAV KOM ZE RAU YEHAUVAS

10. Vim li cas ho tseem ceeb rau peb rau siab ntso kawm, kom peb paub txog Vajtswv Yehauvas?

10 Yog tias peb hajyam xav txav ze rau Yehauvas, tseem ceeb heev rau peb rau siab ntso kawm txog nws. Peb yuav tsum kawm txog nws tsis tu ncua li. Muab ua piv txwv li no: Yog koj nyob nraum zoov nte hluavtaws es no heev, koj puas yuav cia lub cub tawg tuag li? Koj yeej tsis cia. Koj yeej yuav tsij taws ntxiv kom lub cub tawg cig hlob. Tej zaum qhov uas koj ua li no yuav cawm tau koj txojsia! Ib yam li cov taws uas ua rau cub hluavtaws cig hlob, qhov uas peb “paub txog Vajtswv” yuav ua rau peb txojkev hlub rau Yehauvas loj hlob tuaj.​—Paj Lug 2:1-5.

Zoo li cub hluavtaws, peb yuav tsum cuam taws ntxiv kom peb txojkev hlub rau Yehauvas loj hlob tuaj

11. Tej uas Yexus qhia, ua rau nws cov thwjtim xav li cas xwb?

11 Yexus xav kom nws cov thwjtim muaj kev hlub ruaj khov rau Yehauvas thiab Nws Txojlus tseeb. Tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, nws qhia 2 tug thwjtim txog tej lus faj lem hauv Cov Nqe Lus Henplais uas muaj tiav rau Yexus. Thaum Yexus tabtom piav tej no, nkawd xav li cas xwb? Nkawd hais tias: “Wb ob leeg lub siab kub qas lug rau thaum nws nrog wb tham taug kev thiab thaum nws txhais Vajtswv txojlus rau wb mloog los tsis yog?”​—Luka 24:32.

12, 13. (1) Raws li Yexus qhia, tibneeg feem coob yuav xav li cas txog Vajtswv thiab phau Vajlugkub? (2) Peb yuav ua li cas peb txojkev hlub thiaj tsis txias?

 12 Thaum koj xub kawm qhov tseeb hauv phau Vajlugkub, yeej ua rau koj lub siab kub lug thiab ua rau koj muaj kev hlub rau Vajtswv, puas yog? Coob leej kuj xav ib yam li ntawd thiab. Yuav tsis yoojyim rau peb muaj lub siab kub lug li ntawd mus li. Tiamsis cia peb tsis txhob coj li lub qab ntuj no. Yexus hais tias: “Tej neeg coob coob txojkev hlub yuav txias zuj zus mus.” (Mathai 24:12) Koj yuav ua li cas koj txojkev hlub rau Yehauvas thiab qhov tseeb thiaj tsis txias?

13 Rau siab ntso kawm txog Vajtswv Yehauvas thiab Yexus Khetos. (Yauhas 17:3) Ua tib zoo xav txog tej uas koj kawm hauv Vajtswv Txojlus. Nug koj tus kheej li no: ‘Tej no qhia li cas txog Vajtswv Yehauvas? Vim li cas ho tsim nyog rau kuv hajyam hlub Yehauvas kom kawg siab kawg ntsws thiab kawg kuv lub tswvyim?’ (Nyeem Ntawv Nkauj 77:12.) Yog tias peb ua tib zoo xav txog tej uas peb kawm, peb txojkev hlub rau Yehauvas yuav loj hlob tuaj.

14. Kev thov Vajtswv yuav pab peb nyob hauv Vajtswv txojkev hlub li cas?

14 Ib yam ntxiv uas yuav pab kom peb muaj kev hlub ruaj khov rau Yehauvas, yog qhov uas peb thov Yehauvas tsis tu ncua. (1 Thexalaunika 5:17) Nyob hauv Tshooj 17 hauv phau ntawv no, peb twb kawm lawm tias kev thov Vajtswv yog ib qho khoom pub los ntawm Vajtswv. Tibneeg yuav tsum sib txuas lus lawv thiaj muaj kev sib raug zoo. Ib yam li ntawd, yuav kom peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas loj hlob tuaj, peb yuav tsum thov nws tsis tu ncua. Thaum peb thov Vajtswv, tseem ceeb heev rau peb tsis txhob lam thov cov lus qub uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis. Peb yuav tsum thov Yehauvas ib yam li ib tug menyuam nrog nws txiv tham. Thaum peb thov peb yuav tsum hwm thiab saib taus nws, thiab thov tawm hauv lub siab dawb  paug. (Ntawv Nkauj 62:8) Tseem ceeb heev rau peb kawm Vajlugkub thiab thov Vajtswv tsis tu ncua, rau qhov 2 yam no muaj feem nrog peb txojkev pe hawm, thiab yuav pab kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub.

ZOO SIAB PE HAWM VAJTSWV

15, 16. Vim li cas tsim nyog peb saib txoj haujlwm tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj muaj nqes?

15 Kev kawm Vajlugkub thiab kev thov Vajtswv muaj feem nrog peb txojkev pe hawm. Tiamsis kev pe hawm Yehauvas kuj yog qhov uas peb qhia lwm tus txog peb txojkev ntseeg thiab. Zaum no cia peb kawm txog qhov ntawd. Koj puas tau qhia Vajlugkub rau lwm tus? Yog tias koj twb qhia lawm, koj yeej pom tias yog ib qho koob hmoov zoo kawg li. Thaum peb qhia qhov tseeb txog Vajtswv Yehauvas rau lwm tus, twb yog peb koom tes ua ib txoj haujlwm tseem ceeb heev. Vajtswv tau pub tes haujlwm uas tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj rau cov tseem Khixatia.​—Nyeem Mathai 24:14; 28:19, 20.

16 Tus tubtxib Povlauj suav tias txoj haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo muaj nqes kawg li. (2 Khaulee 4:7) Tsis muaj ib txoj haujlwm zoo tshaj qhov uas koj qhia lwm tus txog Vajtswv Yehauvas thiab nws lub ntsiab. Tes haujlwm no yog ua rau tus Lospav uas zoo tshaj plaws, thiab tsis muaj leejtwg yuav pub nqe zog zoo npaum li Nws. Thaum koj ua tes haujlwm no, koj yuav pab tau cov tibneeg uas muaj lub siab ncaj txav ze rau peb Leej Txiv, thiab pab lawv taug txojkev mus tau txojsia ib txhis tsis kawg! Tsis muaj ib teg haujlwm yuav zoo tshaj no, puas yog? Tsis tas li ntawd xwb, qhov uas peb ua timkhawv txog Yehauvas thiab qhia nws Txojlus, yuav pab peb muaj kev ntseeg thiab txhawb peb txojkev hlub rau nws. Yehauvas yeej saib koj tes haujlwm rau nqe. (Henplais 6:10) Thaum peb rau siab ntso ua tes haujlwm no, peb yuav nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub.​—Nyeem 1 Khaulee 15:58.

17. Vim li cas niaj hnub no peb yuav tsum kub siab tshaj tawm txoj xov zoo?

 17 Tseem ceeb rau peb kub siab lug tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj. Phau Vajlugkub hais tias: “Cia li tshaj tawm Vajtswv txojlus, thiab kub siab qhia.” (2 Timaute 4:2) Vim li cas niaj hnub no peb yuav tsum kub siab ua txoj haujlwm no? Vajtswv Txojlus qhia peb tias: “[Yehauvas] hnub tseem ceeb los ze lawm, los ze zuj zus los sai kawg li.” (Xefaniya 1:14) Yog li ntawd, hnub kawg rau lub sim ceeb no los sai kawg li lawm. Peb yuav tsum ceeb toom tibneeg! Lawv yuav tsum paub tias tamsim no yog lub caij rau lawv txiav txim siab los tuaj Yehauvas tog. Hnub kawg ntawd “yuav tsis sej cia ntev.”​—Hanpaku 2:3.

18. Vim li cas zoo rau peb mus koom cov Khixatia tej kev sib txoos?

18 Yehauvas xav kom peb nrog cov tseem Khixatia pe hawm nws ua ke. Twb yog vim li ntawd, nws Txojlus thiaj hais tias: “Peb cia li ua tib zoo saib yuav ua li cas ib  leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog kom sib hlub thiab ua haujlwm zoo, thiab tsis txhob tseg qhov uas tuaj txoos ua ke yam li qee leej txeev tseg, tiamsis ib leeg yuav tsum txhawb ib leeg lub siab, thiab yimhuab yuav tsum ua tej no vim nej paub tias hnub uas teem cia los ze lawm.” (Henplais 10:24, 25) Cov Khixatia tej kev sib txoos yog lub caij rau peb mus qhuas thiab pe hawm Vajtswv. Thaum peb mus sib txoos ua ke, peb ib leeg txhawb tau ib leeg lub zog.

19. Peb yuav pab txhawb kom lub koom txoos Khixatia muaj kev hlub li cas?

19 Thaum peb nrog cov uas pe hawm Yehauvas ua ke, lub koom txoos yuav hajyam muaj kev hlub thiab kev sib raug zoo. Tseem ceeb rau peb pom tej yam zoo uas lwm tus tau ua, ib yam li Yehauvas pom tej yam zoo uas peb tau ua. Tsis txhob xav tias cov uas nrog koj pe hawm Yehauvas yuav ua tau txhua yam zoo tiav log. Nco ntsoov tias peb txhua tus yeej siv zog kawg li kom peb muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, tiamsis txhua tus nyias loj hlob txawv nyias ntawm sab kev ntseeg. Thiab nco ntsoov tias peb  txhua tus puavleej yog neeg txhaum. (Nyeem Khaulauxi 3:13.) Ntaus phoojywg nrog cov uas hlub Yehauvas tiag tiag. Qhov ntawd yuav txhawb kom koj loj hlob ntawm sab kev ntseeg. Yog tias koj pe hawm Yehauvas nrog koj cov kwvtij nkauj muam ntawm sab kev ntseeg, ces yuav pab kom koj nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub. Yehauvas yuav pub nqe zog li cas rau cov uas pe hawm nws thiab nyob ruaj hauv nws txojkev hlub?

NRHIAV LUB NEEJ TIAG TIAG

20, 21. “Txojsia uas tseeb” yog dabtsi, thiab ua li cas txojkev cia siab ntawd ho zoo ua luaj li?

20 Yehauvas yuav pub txojsia rau nws cov tub qhe uas ncaj ncees. Ua li nws yuav pub txojsia rau lawv ua neej zoo li cas? Tej zaum feem coob yuav xav tias peb twb txawj ua pa, txawj noj mov, thiab txawj haus dej. Tibneeg lub neej ces zoo li ntawd xwb! Thiab thaum peb muaj kev zoo siab, peb yuav xav tias, “Tsis muaj ib lub neej yuav zoo tshaj no lawm!” Tiamsis, phau Vajlugkub qhia tias, lub neej tamsim no tsis yog lub neej tiag tiag.

Yehauvas xav kom koj tau lub neej tiag tiag. Koj puas yuav nrhiav lub neej ntawd?

21 Vajtswv Txojlus txhawb kom peb nrhiav “txojsia uas tseeb.” (1 Timaute 6:19) Yog li ntawd, “txojsia uas tseeb” lossis lub neej tiag tiag, yog lub neej uas peb tos ntsoov rau yav tom hauv ntej. Lub neej ntawd yuav zoo li cas xwb? Thaum ntawd peb yuav tsis muaj ib qho txhaum li lawm, thiab peb yuav muaj lub neej uas Vajtswv twb xub npaj tseg rau peb thaum chiv keeb. Hauv lub vaj kaj siab peb yuav nyob kaj siab lug thiab tsis muaj mob muaj nkeeg. Thaum ntawd peb yuav tau lub neej tiag tiag, uas yog “txojsia ib txhis” tsis kawg. (1 Timaute 6:12) Zoo kawg li uas peb muaj kev cia siab li ntawd, puas yog?

22. Peb yuav ua li cas peb thiaj tau lub neej tiag tiag?

22 Peb yuav ua li cas peb thiaj tau lub neej tiag tiag? Povlauj tau txhawb kom cov Khixatia “ua zoo” thiab siv zog “ua tes haujlwm zoo.” (1 Timaute 6:18) Yog li ntawd, yog tias peb xav tau lub neej tiag tiag, peb yuav tsum coj raws li peb tau kawm hauv phau Vajlugkub. Tiamsis, puas yog peb coj zoo, ces tsim nyog peb tau txojsia? Tsis yog. Peb muab tsis tau ib yam dabtsi los pauv lossis yuav tau txojsia ntawd. Tiamsis txojsia ntawd yog “yam uas Vajtswv pub dawb” vim nws txojkev hlub xwb. (Loos 5:15) Yehauvas zoo siab pub nqe zog rau  cov uas teev tiam nws ruaj nreeg. Nws xav kom koj tau lub neej tiag tiag. Cov uas nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub yuav tau txais lub neej nyob kaj siab lug thiab tau txojsia ib txhis tsis kawg.

23. Vim li cas tseem ceeb ua luaj li rau peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub?

23 Peb txhua tus yuav tsum nug peb tus kheej li no, ‘Kuv puas pe hawm Vajtswv raws li nws tau sam hwm tseg hauv phau Vajlugkub?’ Yog tias peb coj li Vajtswv sam hwm tseg txhua txhua hnub, ces peb yeej cia siab tau tias peb ua yog lawm. Peb yeej tso siab tau tias Yehauvas yog peb qhov chaw nkaum. Nws yuav tiv thaiv nws cov tibneeg ncaj ncees ntawm tej kev kub ntxhov nyob rau tiam kawg no. Yehauvas yuav coj peb mus nyob hauv lub sim ceeb tshiab uas yuav los sai sai no. Lub sijhawm ntawd yuav zoo heev! Thaum ntawd, peb yuav zoo siab kawg li rau qhov peb mloog Vajtswv lus rau tiam kawg no! Yog tias peb txiav txim siab ua li Vajtswv hais tamsim no, ces peb yuav tau lub neej tiag tiag zoo li Vajtswv tau npaj tseg, mus ib txhis tsis kawg!