Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

 COV LUS QHIA NTXIV

Daniyee Zaj Lus Faj Lem Txog Tus Mexiyas

Daniyee Zaj Lus Faj Lem Txog Tus Mexiyas

DANIYEE yog ib tug cev Vajtswv lus uas nyob 500 xyoo ua ntej yug Yexus. Tej uas Yehauvas qhia Daniyee pab kom sawvdaws pom tias Vajtswv yuav tsa Yexus ua tus Mexiyas lossis tus Khetos rau thaum twg. Yehauvas qhia li no rau Daniyee: “Koj cia li paub thiab nkag siab tias suav txij thaum hais tej lus no tawm mus kom kho thiab tsim Yeluxalees dua tshiab mus txog thaum tus uas raug muab roj hliv tsa ua ib tug thawj [“tus Mexiyas,” NW] yog sijhawm xya lub chib so [“lim tiam,” NW]. Yuav siv rau caum ob lub chib so.”​—Daniyee 9:25.

Yuav kom peb paub tias tus Mexiyas los rau thaum twg, peb yuav tsum kawm seb zaj lus faj lem uas Daniyee sau pib muaj tiav rau xyoo twg. Zaj lus faj lem ntawd qhia tias yuav pib thaum muaj lus sam hwm kom “kho thiab tsim Yeluxalees dua tshiab.” Muaj lus sam hwm li ntawd nyob rau xyoo twg? Raws li tus tub qhe Nehemi tau sau hauv phau Vajlugkub, tau muaj lus sam hwm kom kho Yeluxalees tus ntsa loog rau “xyoo nees nkaum uas Athaxawxi ua vajntxwv” kav. (Nehemi 2:1, 5-8) Cov neeg sau keeb kwm qhia rau peb tias Athaxawxi pib ua vajntxwv kav xyoo 475 U.Nt.Y. Yog li ntawd, xyoo 20 uas Athaxawxi ua vajntxwv kav yog xyoo 455 U.Nt.Y. Daniyee lo lus faj lem txog tus Mexiyas pib xyoo ntawd mus.

Daniyee zaj lus faj lem qhia tias yuav ntev li 7 lub lim tiam thiab 62 lub lim tiam tus Mexiyas mam li los. Tag nrho ua ke muaj 69 lub lim tiam. Lub sijhawm no yuav ntev npaum li cas? Muaj ntau phau Vajlugkub qhia tias ib lub lim tiam no tsis yog ntev li 7 hnub, tiamsis piv txog 7 xyoo. Cov neeg Yudai yav thaum ub yeej paub suav caij nyoog li no. Rau qhov lawv yeej muaj txoj cai so rau hnub Xanpatau. Lawv ua haujlwm 6 xyoo, ces xyoo 7 lawv so, ib yam li lawv ua haujlwm 6 hnub, ces hnub 7 lawv so. (Khiav Dim 23:10, 11) Yog li ntawd, 69 lub lim tiam yog (69 × 7) ntev li 483 xyoos.

Yog tias peb suav 483 xyoos tom qab xyoo 455 U.Nt.Y., ces yuav xaus rau xyoo 29 T.Q.Y. Xyoo ntawd yog xyoo uas Yexus  ua kevcai raus dej thiab tau los ua tus Mexiyas ntag! * (Luka 3:1, 2, 21, 22) Zaj lus faj lem no muaj tiav raws nraim li Daniyee tau sau tseg. Qhov no txhawb tau kev ntseeg kawg li, puas yog?

^ nqe 4 Yog tias suav xyoo 455 U.Nt.Y. mus txog xyoo 1 U.Nt.Y., ces muaj 454 xyoos. Thaum suav xyoo 1 U.Nt.Y. mus txog xyoo 1 T.Q.Y. muaj 1 xyoos xwb (tsis muaj xyoo 0). Ces thaum suav xyoo 1 T.Q.Y. mus txog xyoo 29 T.Q.Y. muaj 28 xyoo. Thaum muab cov niaj xyoo no sib ntxiv ua ke ces muaj 483 xyoos. Yexus “raug muab txiav pov tseg” lossis raug tua tuag rau xyoo 33 T.Q.Y. (Daniyee 9:24, 26) Mus saib phau ntawv Askiv Pay Attention to Daniel’s Prophecy! tshooj 11, thiab phau Insight on the Scriptures, Volume 2, sab 899-901. Ob phau ntawv no yog Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm.