Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?

Phau ntawv kawm Vajlugkub no yog tsim los pab koj kawm seb phau Vajlugkub qhia li cas txog cov ntsiab lus no: Vim li cas peb thiaj raug kev txom nyem, kev tuag zoo li cas xwb, tsev neeg yuav tsum ua li cas thiaj muaj kev zoo siab, thiab ntau lub ntsiab ntxiv.

Vajtswv Lub Ntsiab Rau Peb Yog Dabtsi?

Tej zaum koj yuav xav tias ua cas niaj hnub no muaj teeb meem ua luaj li. Koj puas paub, phau Vajlugkub tau hais tias tshuav tsis ntev tom ntej xwb, txhua yam yuav hloov dua tshiab, thiab koj yuav tau koob hmoov?

TSHOOJ 1

Qhov Tseeb Txog Vajtswv Yog Dabtsi?

Koj xav Vajtswv puas mob siab txog koj tiag? Kawm seb nws zoo li cas, thiab ua li cas koj thiaj txav tau los ze nws.

TSHOOJ 2

Phau Vajlugkub Yog Ib Phau Ntawv Los Ntawm Vajtswv Los

Phau Vajlugkub yuav pab koj nyiaj dhau koj tej kev nyuaj siab li cas? Vim li cas koj ntseeg tau tej lus faj lem uas sau tseg rau hauv phau Vajlugkub?

TSHOOJ 3

Vajtswv Lub Ntsiab Rau Lub Ntiajteb Yog Dabtsi?

Puas yuav muaj tiav raws li Vajtswv Yehauvas lub ntsiab kom tibneeg tau nyob hauv ib lub vaj kaj siab tiag? Yog muaj tiag, yuav yog thaum twg?

TSHOOJ 4

Yexus Khetos Yog Leejtwg?

Kawm seb vim li cas thiaj muab Yexus hu ua tus Mexiyas uas Vajtswv cog tseg, nws los qhovtwg los, thiab vim li cas nws thiaj yog Yehauvas tib leeg Tub.

TSHOOJ 5

Tus Nqe Txhiv Yog Vajtswv Qhov Khoom Pub Muaj Nqes Tshaj Plaws

Tus nqe txhiv yog dabtsi? Tus nqe txhiv pab tau koj li cas?

TSHOOJ 6

Cov Tuag Mus Dua Twg Lawm?

Kawm seb phau Vajlugkub hais tias cov tuag mus dua twg lawm, thiab vim li cas tibneeg txawj tuag.

TSHOOJ 7

Koj Yeej Yuav Rov Qab Pom Cov Uas Tuag Lawm

Puas tau muaj ib tug uas koj hlub tau tas sim neej? Puas yuav pom lawv dua li lawm? Kawm seb phau Vajlugkub qhia li cas txog txojkev tsa ciaj sawv rov los.

TSHOOJ 8

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Yog Dabtsi?

Muaj ntau leej paub txog Yexus cov lus thov uas hais tias: ‘Cia koj lub tebchaws nceeg vaj los.’ Yexus cov lus no yog txhais li cas tiag?

TSHOOJ 9

Puas Yog Peb Nyob Rau “Tiam Kawg”?

Kawm seb tej uas tibneeg ua thiab lawv tej cwj pwm qhia tseeb li cas tias peb yeej nyob rau “tiam kawg” uas phau Vajlugkub tau hais tseg lawm tiag.

TSHOOJ 10

Tej Plig Puas Pab Tau Peb?

Phau Vajlugkub hais txog tej tub txib saum ntuj thiab tej dab. Puas muaj cov plig no tiag? Lawv puas ua tau li cas rau peb?

TSHOOJ 11

Ua Li Cas Vajtswv Cia Muaj Kev Txom Nyem?

Coob leej muab tej kev txom nyem hauv lub qab ntuj no liam tag nrho rau Vajtswv. Koj xav li cas xwb? Kawm seb Vajtswv hais li cas txog kev txom nyem.

TSHOOJ 12

Coj Ib Lub Neej Uas Haum Vajtswv Siab

Yeej ua tau ib lub neej uas haum Yehauvas siab. Tseeb tiag, koj yeej muaj peevxwm ua tau Nws ib tug phoojywg.

TSHOOJ 13

Saib Txojsia Muaj Nqes Li Vajtswv Saib

Vajtswv xav li cas txog txojkev rho menyuam, txhab ntshav, thiab tsiaj txojsia?

TSHOOJ 14

Tsev Neeg Yuav Tsum Ua Li Cas Thiaj Muaj Kev Zoo Siab?

Yexus txojkev hlub tso tau ib tug qauv rau cov niam txiv thiab menyuam xyaum. Peb kawm tau li cas los ntawm nws?

TSHOOJ 15

Txojkev Pe Hawm Uas Vajtswv Pom Zoo

Kawm 6 yam uas qhia txog kev pe hawm tseeb Vajtswv pom zoo.

TSHOOJ 16

Tuav Rawv Txojkev Pe Hawm Tseeb

Tej zaum yuav ntsib teebmeem dabtsi thaum koj piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus? Koj yuav piav li cas thiaj tsis siab lwm tus?

TSHOOJ 17

Kev Thov Vajtswv Yuav Pab Peb Txav Ze Rau Nws

Thaum koj thov Vajtswv, nws puas hnov koj thov tiag? Yuav kom teb tau lo lus no, koj yuav tsum to taub seb phau Vajlugkub qhia li cas txog txojkev thov.

TSHOOJ 18

Kevcai Raus Dej Thiab Koj Txojkev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv

Koj yuav ua li cas koj thiaj ua tau kevcai raus dej? Kawm seb kevcai raus dej piv txog dabtsi thiab yuav raus li cas

TSHOOJ 19

Nyob Ruaj Hauv Vajtswv Txojkev Hlub

Peb yuav qhia li cas tias peb hlub thiab ris txiaj tsig rau tej yam Vajtswv twb ua tag rau peb lawm?

COV LUS QHIA NTXIV

Paub Thiab Siv Vajtswv Lub Npe

Ntau phau Vajlugkub tau muab Vajtswv lub npe rho tawm lawm. Vim li cas? Puas tseem ceeb rau peb siv Vajtswv lub npe?

COV LUS QHIA NTXIV

Daniyee Zaj Lus Faj Lem Txog Tus Mexiyas

Vajtswv tau qhia ua ntej li 500 xyoo txog lub sijhawm tus Mexiyas yuav los. Kawm txog zaj lus faj lem no!

COV LUS QHIA NTXIV

Yexus Khetos Yog Tus Mexiyas

Yexus ua raws nkaus li cov lus faj lem uas phau Vajlugkub tau hais txog tus Mexiyas. Mus saib hauv phau Vajlugkub, koj yuav pom tias muaj raws nraim li tau hais.

COV LUS QHIA NTXIV

Vajtswv Puas Yog Peb Leeg?

Coob leej ntseeg tias phau Vajlugkub qhia txog Vaj Peb Leeg. Puas muaj tseeb li ntawd tiag?

COV LUS QHIA NTXIV

Cov Tseem Khixatia Tsis Siv Tus Khaub Lig

Puas yog Yexus tuag saum tus ntoo khaub lig tiag? Mus nyeem kiag hauv phau Vajlugkub.

COV LUS QHIA NTXIV

Tus Tswv Pluas Hmo

Muaj lus sam hwm kom cov Khixatia ua Kevcai Nco Txog Khetos txojkev tuag. Txoj kevcai no hu ua tus “Tswv rooj mov” lossis tus Tswv Pluas Hmo. Peb yuav ua kevcai nco txog Yexus li cas thiab thaum twg?

COV LUS QHIA NTXIV

Tibneeg Puas Muaj Ib Tug Ntsuj Plig?

Muaj coob leej ntau tus ntseeg tias tom qab ib tug neeg tuag, nws tseem muaj ib tug ntsuj plig uas ciaj mus nyob rau lwm qhov. Yog li ntawd, phau Vajlugkub qhia li cas tiag?

COV LUS QHIA NTXIV

Sheol Thiab Hades Yog Dabtsi?

Ib txhia Vajlugkub muab lo lus Sheol thiab Hades txhais ua “qhov ntxa,” “ntuj tawg,” lossis “lub qhov.” Cov lus no txhais li cas tiag?

COV LUS QHIA NTXIV

Hnub Txiav Txim Zoo Li Cas?

Kawm seb Hnub Txiav Txim yuav coj koob hmoov li cas los rau noob neej uas muaj kev ntseeg.

COV LUS QHIA NTXIV

Xyoo 1914 Tseem Ceeb Kawg Li

Phau Vajlugkub qhia li cas tias xyoo 1914 tseem ceeb kawg li?

COV LUS QHIA NTXIV

Tus Thawj Tubtxib Saum Ntuj Mikha-ee

Phau Vajlugkub qhia tias tus thawj tubtxib ntawd yog leejtwg. Kawm ntxiv txog nws thiab tej uas nws ua tamsim no.

COV LUS QHIA NTXIV

“Lub Tuam Ceeb Npanpiloo” Yog Dabtsi?

Qhia Tshwm qhia txog ib tug poj muag cev uas muaj lub npe hu ua “Lub tuam ceeb Npanpiloo” sau ntawm nws hauv pliaj. Nws puas yog ib tug pojniam tiag? Phau Vajlugkub hais li cas txog nws xwb?

COV LUS QHIA NTXIV

Puas Yog Yexus Yug Rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj?

Xav seb tej huab cua zoo li cas rau lub caij yug Yexus. Lub caij ntawd qhia tau li cas rau peb?

COV LUS QHIA NTXIV

Peb Puas Koom Tibneeg Tej Kev Lig Kevcai?

Tej kev lig kevcai los qhovtwg los? Yog tias koj tshawb nrhiav tej kevcai ntawd seb los qhovtwg los, koj yuav pom tias tsis yog pib li koj xav..