Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Kev Txom Nyem Puas Yuav Muaj Hnub Kawg?

Kev Txom Nyem Puas Yuav Muaj Hnub Kawg?

Koj xav li cas?

  • Yeej yuav muaj hnub kawg.

  • Yuav tsis muaj hnub kawg.

  • Xyov puas yuav muaj hnub kawg.

 PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Vajtswv . . . yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.”​—Qhia Tshwm 21:3, 4, Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004.

PHAU VAJLUGKUB YUAV PAB TAU KOJ LI NO

Koj yuav paub tseeb tias Vajtswv tsis yog tus uas tsim kev txom nyem rau noob neej.​—Yakaunpau 1:13.

Koj yuav tau kev nplig siab rau qhov Vajtswv yeej paub zoo txog koj tej kev txom nyem.​—Xekhaliya 2:8.

Koj yuav muaj kev cia siab tias Vajtswv yeej yuav tshem tawm tej kev txom nyem.​—Ntawv Nkauj 37:9-11.

 PEB NTSEEG PUAS TAU PHAU VAJLUGKUB TIAG?

Peb yeej ntseeg tau vim muaj ntau yam pov thawj. Cia peb kawm txog 2 yam xwb:

  • Vajtswv ntxub kev txom nyem thiab kev tsim txom. Phau Vajlugkub qhia tias yav thaum ub Vajtswv pom nws haiv neeg “raug kev tsim txom raug kev quab yuam” ntau yam, ua rau nws mob siab heev.​—Cov Thawj 2:18.

    Vajtswv Yehauvas yeej tsis txaus siab rau cov neeg ua nruj ua tsiv. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv ntxub ‘txhais tes uas tua tus neeg tsis muaj txim.’​—Paj Lug 6:16, 17.

  • Vajtswv hlub tshua peb txhua leej txhua tus. Peb ‘nyias yeej paub nyias tej kev txom nyem thiab nyias tej kev nyuaj siab.’ Vajtswv Yehauvas los kuj nrog peb paub peb tej kev nyuaj siab thiab.​—2 Vaj Keeb Kwm 6:29, 30.

    Tsis ntev tom hauv ntej, Yehauvas yuav siv nws lub Nceeg Vaj los tshem tawm tibneeg tej kev txom nyem. (Mathai 6:9, 10) Tiamsis ua ntej hnub ntawd los txog, txhua leej txhua tus uas los cuag Yehauvas, nws yuav nplig lawv lub siab.​—Tubtxib Tes Haujlwm 17:27; 2 Khaulee 1:3, 4.

 KAWM NTXIV

Vim li cas Vajtswv ho cia tibneeg raug kev txom nyem?

Cov lus teb nyob hauv cov nqe Vajlugkub no: LOOS 5:12 thiab 2 PETUS 3:9.