Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 6

Txhais Cov Nqe Vajlugkub Kom Meej

Txhais Cov Nqe Vajlugkub Kom Meej

Yauhas 10:33-36

LUB NTSIAB LUS: Thaum koj nyeem ib nqes Vajlugkub tas, txhob maj tham rau lwm lub ntsiab. Txhais nqe Vajlugkub tso, luag thiaj to taub meej tias nqe ntawd txhawb lub ntsiab li cas.

XYAUM LI NO:

  • Piav cov lus tseem ceeb. Tom qab koj nyeem ib nqes Vajlugkub tas, tham txog cov lus tseem ceeb uas txhawb koj lub ntsiab. Yog koj ib sij hais txog cov lus tseem ceeb ces cov kawm yuav khaws tau dua. Lossis nug txog tej yam uas yuav ua rau lawv nrhiav tau cov lus tseem ceeb.

  • Piav lub hom phiaj rau nqe uas koj nyeem. Ua ntej koj nyeem ib nqes Vajlugkub twg, yog koj twb hais lub hom phiaj rau nqe ntawd lawm ces thaum nyeem tas rov tham txog cov lus tseem ceeb uas txhawb lub hom phiaj ntawd.

  • Piav kom yoojyim lawv thiaj khaws tau coj mus siv. Tej zaum nqe Vajlugkub tham txog ntau yam los txhob muab txhais tag nrho. Txhais cov lus tseem ceeb uas txhawb koj lub ntsiab xwb. Xav seb cov uas koj qhia to taub Vajlugkub zoo npaum li cas koj thiaj pab tau lawv. Tej zaum koj piav tsawg xwb los lawv twb paub ntau lawm. Qhov tseem ceeb, lawv yuav tsum khaws tau coj mus siv.