Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 4

Piav Ua Ntej Yuav Nyeem Vajlugkub

Piav Ua Ntej Yuav Nyeem Vajlugkub

Mathai 22:41-45

LUB NTSIAB LUS: Ua ntej koj yuav nyeem ib nqes Vajlugkub twg, qhia kom lawv npaj siab mloog lawv thiaj khaws tau lub ntsiab.

XYAUM LI NO:

  • Paub lub ntsiab rau nqe uas koj yuav nyeem. Ua ntej koj yuav nyeem ib nqes twg, piav mentsis txog nqe ntawd luag thiaj txais raug lub ntsiab.

  • Muab Vajtswv lub tswvyim hauv phau Vajlugkub los qhia. Thaum koj qhia cov uas ntseeg Vajtswv, pab kom lawv pom tias phau Vajlugkub yog Vajtswv Txojlus tiag. Yog koj ua li no lawv thiaj pom tias koj siv Vajtswv lub tswvyim, thiab Nws lub tswvyim yog lub zoo tshaj plaws.

  • Pab kom lawv xav paub ntxiv txog nqe uas koj nyeem. Nug txog ib yam dabtsi ces mam li nthuav nqe Vajlugkub los teb. Lossis piav txog ib qho teeb meem ces mam li nyeem ib nqes Vajlugkub los daws. Tham txog ib lub hauv paus ntsiab lus ces mam li nyeem tej nqe Vajlugkub uas yuav pab kom lawv to taub lub ntsiab ntawd.