Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 18

Qhia Kom Muaj Nuj Nqes Rau Luag

Qhia Kom Muaj Nuj Nqes Rau Luag

1 Khaulee 9:19-23

LUB NTSIAB LUS: Pab kom cov uas mloog ua tib zoo xav txog koj lub ntsiab. Tom qab koj qhia tas, lawv yuav tsum pom tias tej uas koj qhia muaj nuj nqes rau lawv lub neej tiag.

XYAUM LI NO:

  • Xav seb cov tibneeg twb paub npaum li cas lawm. Tsis txhob qhia cov qub lus uas lawv twb hnov dua lawm. Pab kom lawv kawm tau ib yam tshiab.

  • Tshawb nrhiav thiab muab ua tib zoo xav. Xav seb puas muaj tej xwm txheej uas zoo siv los ua piv txwv kom luag thiaj khaws tau lub ntsiab. Lossis puas muaj tej zaj lus piv txwv tshiab uas zoo siv. Ua tib zoo xav txog koj zaj lus qhia koj thiaj xaiv tau tej lus piv txwv uas txhawb tau koj lub ntsiab.

  • Pab kom lawv pom tias lub ntsiab muaj nqes rau lawv. Piav kom ntxaws thiab txhais cov nqe Vajlugkub kom tibneeg pom tias pab tau lawv lub neej tiag. Piav tsi ntsees rau tej yam uas raug lawv, tham txog tus cwj pwm uas tibneeg muaj nimno, thiab tej yam uas lawv yuav tsum xyaum niaj hnub no.