Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 12

Ua Siab Mos Muag Qhia

Ua Siab Mos Muag Qhia

1 Thexalaunika 2:7, 8

LUB NTSIAB LUS: Ua siab mos siab muag qhia tawm hauv nruab siab tuaj, cov uas mloog thiaj pom tias koj hlub tshua lawv tiag.

XYAUM LI NO:

  • Paub cov uas koj qhia. Xav seb lawv tabtom ntsib kev nyuaj siab li cas. Yog tej ntawd raug yus, ho mob yus siab npaum li cas yus thiaj txawj hlub luag.

  • Mam xav mam hais. Xaiv tej lus uas yuav nplig tau luag lub siab, thiab txhawb tau luag lub zog. Txhob lam tau lam hais lus tsam hais tau siab luag. Tsis zoo rau peb cem cov uas tsis teev tiam Yehauvas lossis thuam lawv txojkev ntseeg.

  • Qhia tias koj hlub tshua lawv. Muaj ib txhia txaj muag qhia tias lawv hlub tshua luag lwm tus vim lawv tsev neeg lossis lawv haiv neeg ib txwm tsis coj li ntawd. Txawm li ntawd los, Yehauvas xav kom peb txhob txaj muag qhia rau lwm tus tias peb mob siab txog lawv. Peb yuav tsum xyaum ua siab mos siab muag qhia. Tsis hais hloov suab lossis piav tes, peb tus cwj pwm yuav tsum qhia tias peb hlub tshua lawv tiag.