Xyaum Kom Txawj Nyeem Txawj Qhia

Phau ntawv no yuav pab kom koj hajyam txawj nyeem thiab txawj cev lus qhuab qhia.

Pab Uas Ntaus Thawj Tsab Ntawv

Vajtswv pub nws Txojlus rau peb tshaj tawm rau txhua tus hnov. Tsis muaj ib txoj xov uas yuav tshwj xeeb npaum li Vajtswv txoj xov zoo.

ZAJ KAWM 1

Xub Hais Tej Lus Raug Siab

Yog peb xub hais tej lus raug siab yuav pab peb ua 3 yam tseem ceeb heev.

ZAJ KAWM 2

Qhia Hauv Nruab Siab Tuaj

Yog peb qhia hauv nruab siab tuaj ces peb yuav qhia li peb niaj hnub hais lus. Thaum peb qhia li no luag xav mloog thiab khaws tau lub ntsiab dua.

ZAJ KAWM 3

Txawj Nug

Txawj nug luag thiaj tsis txaj muag. Nug txog tej yam uas yuav ua rau luag xav kawm ntxiv. Thiab nug txog tej yam uas yuav pab kom lawv to taub lub ntsiab tseem ceeb.

ZAJ KAWM 4

Piav Ua Ntej Yuav Nyeem Vajlugkub

Ua zoo xaiv cov lus uas koj hais ua ntej koj nyeem ib nqe Vajlugkub twg. Koj cov lus yuav ua rau tibneeg xav mloog ntxiv.

ZAJ KAWM 5

Nyeem Kom Raug

Yog peb nyeem ntawv raug raug, yuav pab peb txawj qhia Yehauvas rau lwm tus.

ZAJ KAWM 6

Txhais Cov Nqe Vajlugkub Kom Meej

Pab kom tus kawm pom tias nqe Vajlugkub txhawb lub ntsiab uas koj qhia.

ZAJ KAWM 7

Qhia Tej Uas Muaj Tseeb

Yog peb qhia tej yam muaj tseeb xwb, yuav pab cov uas peb qhia ntseeg thiab paub meej txog lub ntsiab.

ZAJ KAWM 8

Txawj Ua Lus Piv Txwv Qhia

Muab tej yam uas yoojyim los ua piv txwv, cov uas koj qhia thiaj xav mloog thiab to taub cov ntsiab lus tseem ceeb.

ZAJ KAWM 9

Siv Duab Thiab Yeeb Yaj Kiab

Siv duab thiab yeeb yaj kiab los qhia thiaj yoojyim rau cov uas kawm to taub thiab cim tau lub ntsiab.

ZAJ KAWM 10

Txawj Hloov Suab

Koj yuav tsum txawj hloov suab siab suab qes, paub hais nrawm hais qeeb, thiab txawj ua lub suab nqee thiaj raug siab. Yog koj txawj hloov suab cov uas mloog yuav khaws tau lub ntsiab coj mus siv.

ZAJ KAWM 11

Kub Siab Lug Qhia

Muaj siab zim qhia luag thiaj pom tias koj ntseeg tej uas koj qhia. Thaum koj kub siab lug qhia, tibneeg xav mloog dua.

ZAJ KAWM 12

Ua Siab Mos Muag Qhia

Yog koj ua siab mos siab muag qhia ces luag thiaj paub tias koj mob siab txog lawv.

ZAJ KAWM 13

Qhia Meej Thiaj Khaws Tau Lub Ntsiab

Pab kom cov kawm pom tias zaj lus qhia yeej pab tau lawv lub neej tiag tiag. Qhia kom ntxaws lawv thiaj paub xyaum raws li tej ntsiab tseem ceeb.

ZAJ KAWM 14

Txhawb Cov Ntsiab Tseem Ceeb

Teeb cov ntsiab me kom muaj chaw txawb chaw rau thiaj txhawb tau lub ntsiab loj. Yog koj ua li no, tibneeg thiaj khaws tau coj mus siv.

ZAJ KAWM 15

Qhia Li Koj Ntseeg Ruaj Nreeg

Qhia kom luag pom tias koj muaj kev ntseeg ruaj nreeg rau qhov tseeb, thiab tej uas koj qhia yeej muaj nqes rau luag tiag.

ZAJ KAWM 16

Txhawb Lwm Tus Thiab Xav Qhov Zoo

Txhawb luag, txhob thuam luag. Muab Vajtswv Txojlus los qhia txog tej yam zoo uas Vajtswv tau ua thiaj nplig tau lwm tus siab.

ZAJ KAWM 17

Qhia Kom Luag To Taub

Pab kom cov kawm to taub koj lub ntsiab. Piav koj lub ntsiab kom meej.

ZAJ KAWM 18

Qhia Kom Muaj Nuj Nqes Rau Luag

Qhia tej uas muaj nqes rau cov tibneeg. Pab kom lawv ua tib zoo xav txog lub ntsiab koj qhia.

ZAJ KAWM 19

Qhia Kom Raug Siab

Txhawb kom tibneeg mloog Vajtswv lus vim lawv hlub Vajtswv thiab nyiam nws Txojlus phau Vajlugkub.

ZAJ KAWM 20

Txawj Xaus Lus

Yog koj txawj xaus lus ces yuav pab kom cov mloog khaws tau lub ntsiab coj mus siv.

Koj Xyaum Txog Twg?

Ntsuas seb koj xyaum txog twg koj thiaj yimhuab txawj nyeem txawj qhia.