Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 3

Yuav Kho Teeb Meem Li Cas?

Yuav Kho Teeb Meem Li Cas?

“Ib leeg yuav tsum hlub ib leeg tiag tiag, rau qhov txojkev hlub npog tau txhua yam kev txhaum huv tibsi.”1 Petus 4:8, TMZ

Thaum los sib sau ua neej, tej zaum yuav muaj qho ntsis teeb meem vim nyias los nyias ib qho los thiab nyias xav nyias lawm ib yam. Kuj muaj lwm yam teeb meem sab nraud los raug txojkev txij nkawm thiab. Tej zaum yuav muaj tej xwm uas twb tsis nco ceev faj txog los raug yus.

Thaum muaj teeb meem, ib txhia yuav coj mus rau niam pog txiv yawg lossis niam tais yawm txiv tu. Tej zaum lawv kuj coj mus rau kwvtij neej tsa pab tu thiab. Yeej zoo rau peb thov tswvyim ntawm cov laus tiag, tiamsis phau Vajlugkub yuav pab tau peb kev txij nkawm nyob ruaj khov. (Mathai 5:23, 24) Yog tias koj thiab koj tus txij nkawm coj raws li tej hauv paus ntsiab lus hauv phau Vajlugkub, ces neb yuav muaj tswvyim tu neb tej teeb meem.

 1 SIV SIJHAWM LOS THAM TXOG QHOV TEEB MEEM

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Muaj caij hais lus.” (Laj Lim Tswvyim 3:1, 7) Yog tias neb ob niam txiv muaj teeb meem neb yuav tau siv sijhawm los tham txog qhov teeb meem ntawd. Tseem ceeb rau neb ib leeg qhia siab rau ib leeg. “Hais lus tseeb” rau koj tus txij nkawm. (Efexau 4:25) Txawm npau taws npaum li cas los tswj koj tus kheej, txhob maj sib cav sib ceg. Yog tias koj ua tib zoo teb yuav txo tau txojkev chim.Paj Lug 15:4; 26:20.

Txawm yog koj tsis pom zoo li koj tus txij nkawm hais los, nco ntsoov ua siab mos siab muag. Koj yuav tau hlub thiab hwm koj tus txij nkawm. (Khaulauxi 4:6) Thaum muaj teeb meem tu tamsim ntawd, tsis txhob tos ntev thiab txhob zais siab.Efexau 4:26.

XYAUM UA LI NO:

  • Teem ib lub caij zoo los tham txog qhov teeb meem

  • Ua tib zoo mloog koj tus txij nkawm hais, txhob txiav nws lus. Thaum nws hais tas koj mam li hais

 2 UA TIB ZOO MLOOG THIAB PAUB KOJ TUS TXIJ NKAWM

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Cia li sib hlub li kwvtij sib hlub. Muab lwm tus saib hlob dua yus.” (Loos 12:10) Koj puas ua tib zoo mloog koj tus txij nkawm hais? Thaum nws qhia ib yam dabtsi rau koj, koj puas nrog nws mob siab? Tseem ceeb heev rau koj xyaum li no. Koj yuav tsum “xam pom” nws, thiab “ua siab mos siab muag” mloog nws hais. (1 Petus 3:8; Yakaunpau 1:19) Tsis txhob ua txuj mloog xwb. Thaum neb tham txog neb tej teeb meem, tsis txhob cia lwm yam los tab kaum neb. Yog tias neb tham tsis tau tamsim ntawd, tham rau lwm lub sijhawm. Nco ntsoov tias koj tus txij nkawm tsis nrog koj sib tw ua neej. Nws yog koj tus kwvluag, tsis yog koj tus yeeb ncuab. Yog tias koj xav li no, koj yuav tsis “chim sai.”Laj Lim Tswvyim 7:9.

XYAUM UA LI NO:

  • Txawm yog koj tsis pom zoo li koj tus txij nkawm hais los, ua tib zoo mloog tsis txhob maj cav

  • Ua tib zoo mloog seb nws tus nru lus yog li cas, thiab nws tus cwj pwm qhia li cas

3 UA RAWS LI NEB TXIAV TXIM TSEG

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Muaj tshaj thawj rau txhua yam haujlwm uas ua, tiamsis lub ncauj hais do xwb ua rau pluag.” (Paj Lug 14:23) Puas yog thaum neb hais sib haum tas, ces tau lawd? Tsis yog. Thaum neb ob niam txiv txiav txim siab tas lawm, neb yuav tsum ua raws li neb txiav txim ntawd. Txawm tias nyuaj npaum li cas los xij. (Paj Lug 10:4) Yog neb ob niam txiv koom siab, neb yeej yuav “tau nqe zog zoo.”Laj Lim Tswvyim 4:9.

XYAUM UA LI NO:

  • Ua tib zoo xav thiab npaj seb neb yuav kho neb qhov teeb meem zuj zus li cas

  • Siv sijhawm los tshuaj seb neb puas coj tau raws li neb npaj tseg