Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 8

Thaum Tsev Neeg Raug Kev Nyuaj Siab

Thaum Tsev Neeg Raug Kev Nyuaj Siab

“Nej xyiv fab kawg rau tej no, txawm yog nimno nej raug ntau yam kev sim siab ib nyuag ntu kuj xij.”1 Petus 1:6

Txawm tias koj saib xyuas koj tsev neeg zoo npaum li cas los, tej zaum kuj muaj tej teeb meem uas tsis nco faj txog los raug koj tsev neeg ua rau sawvdaws nyuaj siab heev. (Yakaunpau 4:13, 14) Vajtswv hlub peb kawg li, thaum peb raug kev nyuaj siab nws yeej yuav pab peb. Txawm tias koj raug kev txom nyem loj npaum li cas los, yog koj coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, koj thiab koj tsev neeg yuav thev dhau tej kev nyuaj siab ntawd.

 1 VAM KHOM YEHAUVAS

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Cia li muab nej txhua yam kev txhawj xeeb tso plhuav rau nws, vim nws mob siab nej.” (1 Petus 5:7) Nco ntsoov tias Vajtswv tsis yog tus tsim tej kev nyuaj siab rau tibneeg. (Yakaunpau 1:13) Thaum koj los paub Vajtswv Yehauvas zoo zuj zus ntxiv, nws yuav pab koj tiag tiag li. (Yaxaya 41:10) Phau Vajlugkub txhawb kom peb ‘cia li qhia tej uas nyob hauv peb lub siab rau nws.’Ntawv Nkauj 62:8.

Nyeem thiab kawm phau Vajlugkub txhua txhua hnub, thiaj nplig tau koj lub siab. Yehauvas hais tias yog peb ua li no, nws yuav “txhawb peb lub siab rau txhua yam kev ceeblaj uas peb raug.” (2 Khaulee 1:3, 4; Loos 15:4) Vajtswv cog lus tias nws yuav pub kom peb muaj lub “siab tus” yees.Filipi 4:6, 7, 13.

XYAUM UA LI NO:

  • Thov kom Yehauvas pab koj ua lub siab tus yees, xwv koj thiaj txiav txim tau zoo

  • Ua tib zoo luj ua ntej koj txiav txim siab ua ib yam dabtsi, xav seb yam twg yuav pab koj thiab koj tsev neeg tshaj

2 SAIB XYUAS KOJ TSEV NEEG THIAB KOJ TUS KHEEJ

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Lub siab uas txawj xav yeej tau kev txawj ntse, thiab tus uas muaj tswvyim lub qhov ntsej nrhiav kev txawj ntse.” (Paj Lug 18:15) Thaum muaj kev nyuaj siab, koj yuav tau taug qab seb qhov teeb meem yog li cas tiag. Xav txog koj tus txij nkawm thiab koj cov menyuam ib tug dhau ib tug, seb lawv cheem tsum dabtsi. Siv sijhawm nrog lawv tham thiab ua tib zoo mloog seb lawv nyuaj siab dabtsi.Paj Lug 20:5.

Thaum muaj ib siab ob qeg yuav coj li cas? Ib txhia txaj muag quaj rau lwm tus pom tiamsis nco ntsoov hais tias thaum Yexus tus phoojywg tas sim neej nws “kuj quaj” thiab. (Yauhas 11:35; Laj Lim Tswvyim 3:4) Lub sijhawm ntawd kuj tseem ceeb rau koj so kom txaus txaus. (Laj Lim Tswvyim 4:6) Yuav tau ua li no koj thiaj nyiaj dhau tej kev nyuaj siab.

XYAUM UA LI NO:

  • Koj yuav tsum nrog koj tsev neeg tham pem tsis tu ncua. Yog tias koj thiab koj tsev neeg twb ua tau li no lawm, thaum muaj teeb meem lawv yuav tsis zais siab

  • Nrog cov uas twb ntsib teeb meem li koj los lawd tham

 3 NRHIAV KEV PAB

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Tej phoojywg kuj muaj kev sib hlub txhua lub sijhawm, thiab tej kwvtij kuj yug los sib pab rau thaum muaj kev txom nyem.” (Paj Lug 17:17) Thaum muaj teeb meem koj cov phoojywg yeej xav pab koj, tiamsis lawv tsis pom qab yuav pab li cas. Txawm li ntawd los txhob txaj muag nug lawv. Qhia tej uas koj cheem tsum rau lawv paub. (Paj Lug 12:25) Nrhiav kev pab los ntawm cov uas paub Vajlugkub. Phau Vajlugkub yuav daws tau koj qhov teeb meem.Yakaunpau 5:14.

Thaum koj nrog cov neeg ntseeg Vajtswv tiag tiag ua ke yuav txhawb tau koj lub zog. Lawv txojkev ntseeg rau Vajtswv tej lus cog tseg yuav pab koj muaj kev cia siab. Tsis tas li ntawd xwb, thaum koj txhawb cov qaug zog yuav txhawb tau koj thiab. Qhia Yehauvas tej lus cog tseg rau lwm leej lwm tus thiab nrhiav kev los pab cov uas txom nyem. Txhob nyob twj zeem xwb tiamsis nrog nraim cov neeg uas hlub tshua koj.Paj Lug 18:1; 1 Khaulee 15:58.

XYAUM UA LI NO:

  • Nrog koj ib tug phoojywg zoo tham, thiab cia nws pab koj

  • Txhob ua siab deb, qhia ncaj tias koj cheem tsum kev pab li cas