Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Koj Tsev Neeg Yeej Nrhiav Tau Kev Zoo Siab

 NTU 4

Yuav Saib Xyuas Nyiaj Txiag Li Cas?

Yuav Saib Xyuas Nyiaj Txiag Li Cas?

‘Tej hom phiaj haujlwm yuav tsum yog sablaj thiaj tiav.’Paj Lug 20:18

Yuav tsum muaj nyiaj txiag thiaj yug tau lub cuab lub yig. (Paj Lug 30:8) Phau Vajlugkub yeej qhia tias, “nyiaj txiag tiv thaiv” tau yus. (Laj Lim Tswvyim 7:12) Tej zaum tsis yoojyim rau neb ob niam txiv tham txog nyiaj txiag. Txawm li ntawd los, txhob cia nyiaj txiag tsim teeb meem rau neb lub neej. (Efexau 4:32) Tsim nyog cov txij nkawm, ib leeg tso siab rau ib leeg thiab ob leeg txiav txim siab seb yuav siv nyiaj txiag li cas.

 1 XAM UA NTEJ

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Nej cov muaj leejtwg uas xav ua lub chaw tsom faj es yuav tsis xub zaum xam txog tus nqe ua ntej tias muaj txaus ua kom tiav los tsis muaj?” (Luka 14:28) Tseem ceeb rau neb ob niam txiv ua tib zoo xam seb yuav siv nyiaj li cas. (Amau 3:3) Tham seb neb cheem tsum dabtsi tiag. Xav seb neb yuav siv nyiaj npaum li cas los yuav tej ntawd. (Paj Lug 31:16) Txawm muaj nyiaj los, tsis yog yus yuav muab siv kom du lug. Siv npaum li koj khwv tau los xwb, tsis txhob luab nuj luab nqe.Paj Lug 21:5; 22:7.

XYAUM UA LI NO:

  • Yog tias muaj ib hlis twg neb khwv tau nyiaj ntau zog lawm, tham seb neb yuav muab cov nyiaj ntawd siv li cas

  • Yog tias neb siv tas nyiaj ntau zog lawm, nrhiav kev los txiav neb cov nuj nqes. Tej zaum zoo rau neb ua zaub mov hauv tsev noj xwb, txhob mus noj sab nraud

 2 TXHOB ZAIS SIAB

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Peb npaj siab ua ncaj ncees tsis yog ua tab meeg tus Tswv lub qhov muag xwb tiamsis tab meeg ib tsoom sawvdaws thiab.” (2 Khaulee 8:21) Qhia ncaj rau koj tus txij nkawm tias koj khwv tau npaum li cas los thiab koj siv tas npaum li cas.

Ua ntej koj yuav siv nyiaj ntau los ua ib yam dabtsi twg, zoo rau koj nrog koj tus txij nkawm tham tso. (Paj Lug 13:10) Yog tias koj qhia siab rau koj tus txij nkawm, yuav pab tau kom neb txhob muaj kev ntxhov siab. Tej nyiaj txiag uas koj khwv tau los tsis yog koj ib leeg li xwb, kuj yog koj tsev neeg li thiab.1 Timaute 5:8.

XYAUM UA LI NO:

  • Tshwj cia ib co nyiaj rau neb ob niam txiv nyias siv nyias ywj siab. Yog tias xav siv tshaj ntawd ces yuav tau tham ua ntej

  • Txhob tos cia muaj teeb meem mam tham txog nyiaj txiag