Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 5

Nrog Kwvtij Neej Tsa Sib Raug Zoo

Nrog Kwvtij Neej Tsa Sib Raug Zoo

“Nej cia li hnav lub . . . siab khuvleej, siab txo hwjchim, siab mos siab muag thiab thev taus.”Khaulauxi 3:12

Thaum koj muaj txig muaj nkawm koj ua koj ib yig lawm. Koj yeej hlub thiab hwm koj niam koj txiv, tiamsis koj yuav tsum xam pom koj tus txij nkawm ua ntej lwm tus tibsi. Tej zaum koj niam koj txiv, thiab koj tej kwvtij neej tsa yuav tsis xav li ntawd. Yuav tsis yoojyim, tiamsis phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus yuav pab kom koj txawj saib xyuas koj lub cuab lub yig, thiab coj haum koj cov kwvtij neej tsa xwv lawv thiaj li tsis tu siab rau koj.

 1 HWM KOJ COV NRUAB ZE

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv.” (Efexau 6:2) Txawm koj twb muaj cuab muaj yig lawm los koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv. Nco ntsoov tias koj tus txij nkawm los yuav tsum siv sijhawm mus xyuas nws niam nws txiv thiab. Phau Vajlugkub hais tias “txojkev hlub . . . tsis khib luag,” yog li ntawd txhob khib koj tus txij nkawm txojkev sib raug zoo nrog nws niam nws txiv.1 Khaulee 13:4; Kalatia 5:26.

XYAUM UA LI NO:

  • Txhob hais lus ntsw koj tus txij nkawm tias, “Koj tsev neeg ib txwm saib tsis taus kuv” lossis “Koj niam yeej ib txwm tsis nyiam tej uas kuv ua”

  • To taub koj tus txij nkawm, nug seb nws xav li cas tiag

 2 UA RAWS LI NEB OB NIAM TXIV NPAJ TSEG

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Vim li no tus txivneej thiaj ncaim ntawm nws niam nws txiv thiab nrog nws tus pojniam tsheej xeeb ua ke mas ob tug koom ua ib lub cev.” (Chiv Keeb 2:24) Thaum koj yuav pojniam yuav txiv lawd, tej zaum koj niam koj txiv txhawj tsam neb ho tsis paub ua neb lub neej. Nkawd tu koj thaum yau los, nkawd tseem xav tias nkawd yuav tau pab hais koj li qub. Muaj tej lub sijhawm uas nkawd yuav ua dhau cai zog rau neb.

Nyob ntawm neb ob niam txiv, seb neb yuav cia cov laus cuam tshuam neb lub neej npaum li cas. Ua tib zoo tham txog qhov ntawd, mam li qhia rau neb niam neb txiv paub. Txhob hais lus siab nkawd thiaj tsis muaj chaw tu siab. (Paj Lug 15:1) Thaum neb ob leeg nrog cov laus tham, txo hwjchim hais lus mos lus muag, thiab ib leeg ua siab ntev rau ib leeg “ntawm txojkev hlub.” (Efexau 4:2) Qhov uas neb ua li no yuav pab tau kom neb muaj kev sib raug zoo nrog neb cov kwvtij neej tsa.

XYAUM UA LI NO:

  • Yog koj xav tias cov laus cuam tshuam neb lub neej dhau lawm, nrog koj tus txij nkawm tham rau ib lub caij uas neb ob leeg siab tus

  • Neb yuav tau tham kom sib haum thiab coj raws li neb tau txiav txim tseg