Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 6

Thaum Muaj Metub Menyuam Tsis Zoo Li Qub Lawm

Thaum Muaj Metub Menyuam Tsis Zoo Li Qub Lawm

“Tej tub ki yog qub txeeg qub teg ntawm [Yehauvas].”Ntawv Nkauj 127:3

Thaum neb ob niam txiv muaj thawj tug menyuam neb yuav xyiv fab kawg li, tiamsis neb kuj yuav ntsib ntau yam kev nyuaj siab thiab. Tej zaum neb yuav siv tag nrho neb lub dag lub zog los tu tus menyuam ntawd. Menyuam mos yuav quaj hmo ntuj pw tsis tsaug zog, thiab tej zaum tsis muaj sijhawm nyob ua ke li qub lawm. Neb ob niam txiv yuav tau yoog lub neej uas muaj metub menyuam thiab neb yuav tau nrhiav kev los txhawb neb txojkev txij nkawm kom nyob ruaj kho. Phau Vajlugkub yuav pab tau neb li cas?

 1 THAUM MUAJ METUB MENYUAM TSIS ZOO LI QUB LAWM

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: Kev hlub “ua tau siab ntev, muaj siab khuvleej, . . . tsis xam pom nws xwb, tsis chim sai.” (1 Khaulee 13:4, 5) Thaum koj uas yog leej niam tau ib tug menyuam tshiab, koj yuav siv sijhawm ntau dua los tu menyuam. Tej zaum yuav tsis muaj sijhawm ntau nrog koj tus txiv, kuj ua rau nws khib los muaj thiab. Yog li ntawd, nco ntsoov siv sijhawm nrog koj tus txiv ua ke. Yog tias koj ua siab ntev rau nws, nws yuav pom tias koj tseem vam khom nws thiab xav kom nws pab koj tu menyuam.

“Nej cov txiv . . . cia li nrog tus pojniam nyob thiab nkag siab tias cov pojniam tsis muaj zog li txivneej.” (1 Petus 3:7) Koj yuav tsum paub tias koj tus pojniam yuav siv sijhawm ntau heev los tu neb tus menyuam. Nco ntsoov tias nws tabtom xyaum tu menyuam xwb. Yog li ntawd, tej zaum yuav ua rau nws ntxhov siab hnyo, qaug zog tag, nyuaj siab ntsuav thiab. Tej thaum nws yuav npau taws rau koj tiamsis ua siab ntev yoog nws. Phau Vajlugkub twb qhia tias, “tus uas tsis chim sai zoo dua li tus uas muaj zog heev.” (Paj Lug 16:32) Ua neeg thoob tsib es nrhiav kev txhawb koj tus pojniam.Paj Lug 14:29.

XYAUM UA LI NO:

  • Sau rau leej txiv: Sib hloo nto pab tu menyuam, tsis hais nruab hnub hmo ntuj. Tej zaum yuav muaj haujlwm ntau yam, tiamsis txhob txwm lauj sijhawm los nrog pojniam menyuam nyob ua ke

  • Sau rau leej niam: Thaum koj tus txiv cev tes pab koj tu menyuam, cia nws pab koj. Txawm nws tsis paub tu los txhob thuam, ua zoo qhia nws

 2 TXHAWB KOM NEB OB NIAM TXIV SIB RAUG ZOO

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Ob tug koom ua ib lub cev.” (Chiv Keeb 2:24) Txawm tias neb nyuam qhuav tau ib tug menyuam tshiab los, nco ntsoov tias neb tseem “koom ua ib lub cev.” Yog li ntawd, neb yuav tsum nrhiav txhua txoj hau kev los txhawb neb txojkev sib raug zoo kom ruaj khov.

Cov pojniam, cia li zoo siab rau nej cov txiv txojkev pab cuam. Yog tias nej nco ntsoov ua lawv tsaug ces nej tej lus yuav zoo ib yam li hauv “tshuaj kho” kom neb haj yam sib raug zoo. (Paj Lug 12:18) Cov txiv, qhia nej tus pojniam tias nej hlub nws thiab saib nws rau nqe npaum li cas. Nco ntsoov qhuas nws tes haujlwm tu tub tu kiv.Paj Lug 31:10, 28.

Phau Vajlugkub hais tias: “Tsis txhob cia leejtwg xam pom nws tus kheej, yuav tsum xam pom lwm tus.” (1 Khaulee 10:24) Nco ntsoov ua tej yam uas pab tau koj tus txij nkawm xwb. Neb yuav tau siv sijhawm los sib tham, ib leeg qhuas ib leeg, thiab ib leeg mloog ib leeg hais. Ntsig txog kev pw ua ke, tsis txhob xav txog koj tus kheej xwb. Koj yuav tsum xav txog koj tus txij nkawm thiab. Phau Vajlugkub hais tias: ‘Ob niam txiv tsis txhob cais chaw pw tsuas yog hais haum’ tso. (1 Khaulee 7:3-5) Yog li ntawd, tsis txhob zais siab neb yuav tsum tham txog tej no ua ke. Yog tias neb ib leeg ua siab ntev rau ib leeg, ib leeg zam ib leeg ces neb yuav hajyam sib raug zoo xwb.

XYAUM UA LI NO:

  • Neb yuav tsum npaj ib lub sijhawm rau neb ob leeg xwb los nyob ua ke

  • Npaj tej yam xws li ib tsab ntawv lossis ib qho khoom los pub rau koj tus txij nkawm, nws thiaj paub tias koj hlub nws thiab xav txog nws

 3 COB QHIA KOJ TUS MENYUAM

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Txij thaum yau los koj twb paub Vajtswv txojlus tseem ceeb, uas pub tau koj muaj tswvyim paub txojkev dim.” (2 Timaute 3:15) Yuav tau siv sijhawm los npaj seb neb yuav cob qhia menyuam li cas. Thaum tus menyuam tseem nyob hauv plab, nws twb paub koj lub suab lawm. Nws toov tau thaum koj zoo siab, nyuaj siab tibsi. Yog li ntawd, thaum nws tseem mos liab los siv sijhawm nyeem ntawv rau nws mloog. Txawm nws tsis paub yus nyeem los, thaum nws hlob tuaj nws yuav nyiam nyeem ntawv heev.

Txhob xav tias koj tus menyuam tseem yau heev es yuav kawm tsis tau txog Vajtswv Yehauvas. Nrog nws thov Vajtswv ua ke. (Kevcai 11:19) Thaum nej mus taug kev ua si qhia nws txog tej yam uas Vajtswv tau tsim. (Ntawv Nkauj 78:3, 4) Yog tias koj ua li no nws yuav pom koj txojkev hlub rau Yehauvas ces nws yuav hlub Yehauvas thiab.

XYAUM UA LI NO:

  • Thov Vajtswv pab koj muaj tswvyim cob qhia koj tus menyuam

  • Thaum koj tus menyuam tseem mos mos, muab tej ntsiab lus tseem ceeb uas koj xav kom nws paub txog qhia tas zog rau nws