Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 7

Cob Qhia Koj Tus Menyuam

Cob Qhia Koj Tus Menyuam

“Koj yuav khaws tej lus uas hnub no kuv qhia koj rau hauv koj lub siab, thiab koj yuav ua tib zoo qhia tej lus no rau koj tej menyuam.”Kevcai 6:6, 7

Thaum Yehauvas tsim tsa lub cuab lub yig, nws hais kom cov niam txiv cob qhia lawv tej menyuam. (Khaulauxi 3:20) Yehauvas xav kom koj uas yog niam yog txiv, cob qhia koj tus menyuam kom nws paub hlub Yehauvas, thiab kom nws ua neeg tsim txiaj. (2 Timaute 1:5; 3:15) Koj yuav tsum paub koj tus menyuam lub siab. Yuav kom ua tau tej no, koj yuav tsum xub tseg tus qauv zoo rau nws xyaum. Muaj lub siab xib rau Yehauvas koj thiaj qhia tau nws Txojlus rau koj tus menyuam.Ntawv Nkauj 40:8.

 1 QHEB KEV DAV RAU MENYUAM LOS CUAG KOJ

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Txhua tus yuav tsum maj mloog tsis txhob maj hais.” (Yakaunpau 1:19) Koj yeej xav kom koj cov menyuam qhia siab rau koj, puas yog? Yog li ntawd, koj yuav tsum ua tib zoo mloog thaum lawv los cuag koj. Yog nej tsev neeg sib cav sib ceg tas zog xwb, yuav tsis yoojyim rau menyuam los cuag neb. (Yakaunpau 3:18) Yog tias koj pheej tsawm lawv lossis liam txim rau lawv xwb, lawv yuav tsis kam qhia siab rau koj. Ua siab ntev rau koj cov menyuam. Nco ntsoov qhia lawv tsis tseg tsis tu tias koj hlub lawv.Mathai 3:17; 1 Khaulee 8:1.

XYAUM UA LI NO:

  • Thaum koj tus menyuam xav qhia ib yam dabtsi rau koj, cia li lauj sijhawm nrog nws tham

  • Nrog koj tus menyuam tham pem txhua lub sijhawm, tsis yog thaum muaj teeb meem xwb

2 TOTAUB TEJ UAS MENYUAM XAV

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Tus uas mloog tej lus qhia yuav vam meej.” (Paj Lug 16:20) Ua tib zoo mloog koj tus menyuam seb nws tus nru lus yog li cas tiag, koj thiaj toov tau nws lub siab. Cov hluas ib txhia hais lus tshaj tshaj, lossis lam tau lam hais tsuav yog lus puv ncauj xwb. Phau Vajlugkub hais tias: “Yog leejtwg teb ua ntej uas nws tsis tau hnov kuj yog nws txojkev ruam thiab kev txaj muag.” (Paj Lug 18:13) Yog li ntawd, tsis txhob maj chim.Paj Lug 19:11.

XYAUM UA LI NO:

  • Thaum nrog menyuam tham npaj siab ua ntej tias txawm nws yuav qhia li cas rau koj los, koj yuav uv tsis npau taws thiab yuav tsis txiav nws lus

  • Yuav kom koj to taub menyuam, xav seb thaum koj tseem yau koj coj li cas thiab koj nyiam dabtsi tshaj

 3 KOOM SIAB COB QHIA MENYUAM

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Kuv tub′e, cia li mloog koj txiv tej lus qhuab qhia, thiab tsis txhob muab koj niam tej lus qhia tso tseg.” (Paj Lug 1:8) Yehauvas tau tsa leej niam leej txiv los ua tus saib xyuas menyuam. Koj uas yog niam yog txiv yuav tsum cob qhia kom menyuam mloog thiab hwm koj. (Efexau 6:1-3) Menyuam yeej paub thaum niam txiv tsis “koom ua ib lub siab.” (1 Khaulee 1:10) Yog tias koj thiab koj tus txij nkawm hais tsis sib haum, txhob sib ceg rau menyuam saib, nyob tsam menyuam tsis hwm neb lawm.

XYAUM UA LI NO:

  • Neb yuav tsum tham zoo zoo seb yuav qhuab ntuas menyuam li cas

  • Thaum cob qhia menyuam tej zaum neb nyias yuav xav cob nyias lawm ib yam. Tiamsis tseem ceeb rau neb tuav tswvyim ua ntej

 4 NPAJ UA NTEJ

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Cia li cob qhia menyuam taug txojkev uas tsim nyog nws mus.” (Paj Lug 22:6) Tsis yog nyob nyob es menyuam yuav cia li tsim txiaj. Npaj seb koj yuav qhia nws li cas, thiab tsis txhob ntshai ntuas menyuam. (Ntawv Nkauj 127:4; Paj Lug 29:17) Kev qhuab ntuas tsis yog kev rau txim xwb. Thaum menyuam tsis mloog koj lus, koj yuav tsum paub phua cai rau nws. Qhia kom nws paub tias yog vim li cas nws yuav tsum mloog koj hais. (Paj Lug 28:7) Thiab qhia kom nws muaj lub siab xav ua raws li Yehauvas Txojlus. Pab kom nws nkag siab phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. (Ntawv Nkauj 1:2) Yog koj qhuab ntuas menyuam li no nws lub siab yuav thim xav, paub cais qhov zoo ntawm qhov phem.Henplais 5:14.

XYAUM UA LI NO:

  • Pab koj tus menyuam pom tias muaj Vajtswv tiag tiag, kom nws vam khom thiab tso siab rau Vajtswv

  • Thaum koj tus menyuam siv Is Taws Nej (Internet) thiab tej Vej xaij (Web site) zeem phoojywg, koj yuav tsum paub qhia kom nws txawj cais qhov zoo ntawm qhov phem. Ceeb toom kom nws ceev faj cov neeg txhom menyuam

“Cia li cob qhia menyuam taug txojkev uas tsim nyog nws mus”