Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Koj Tsev Neeg Yeej Nrhiav Tau Kev Zoo Siab

Thaum koj coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus koj thiab koj tsev neeg yuav muaj kev zoo siab tiag tiag.

Cov Lus Piav Qhia

Yog tias koj xyaum raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus hauv phau ntawv no, koj txojkev txij nkawm thiab koj tsev neeg yuav nrhiav tau kev zoo siab.

NTU 1

Cia Vajtswv Pab Kom Koj Txojkev Txij Nkawm Muaj Kev Zoo Siab

Yog tias koj xav txog 2 lo lus nug no xwb yuav pab tau koj txojkev txij nkawm.

NTU 2

Ib Leeg Npuab Siab Rau Ib Leeg

Qhov uas yus npuab siab rau yus tus txij nkawm yog li cas tiag? Puas yog yus tsis ua hluas xwb ces twb zoo lawm?

NTU 3

Yuav Kho Teeb Meem Li Cas?

Peb yuav tau nrhiav kev pab los ntawm phau Vajlugkub, txojkev txij nkawm thiaj nyob ruaj khov thiab muaj kev zoo siab.

NTU 4

Yuav Saib Xyuas Nyiaj Txiag Li Cas?

Ib leeg yuav tsum tso siab rau ib leeg thiab yuav tsum coj ncaj li cas?

NTU 5

Nrog Kwvtij Neej Tsa Sib Raug Zoo

Hwm koj niam koj txiv tiamsis txhob cia ib yam dabtsi cuam tshuam koj txojkev txij nkawm.

NTU 6

Thaum Muaj Metub Menyuam Tsis Zoo Li Qub Lawm

Muaj metub menyuam pab tau kev txij nkawm li cas?

NTU 7

Cob Qhia Koj Tus Menyuam

Kev qhuab ntuas tsis yog yus tswj thiab rau txim rau menyuam xwb.

NTU 8

Thaum Tsev Neeg Raug Kev Nyuaj Siab

Cia lwm tus txhawb koj lub zog.

NTU 9

Pe Hawm Yehauvas Ua Ke

Yuav ua li cas koj tsev neeg thiaj qab siab pe hawm Vajtswv ua ke?