Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Yuav Ua Li Cas Tsev Neeg Thiaj Muaj Kev Zoo Siab?

Yuav Ua Li Cas Tsev Neeg Thiaj Muaj Kev Zoo Siab?

Puas yog tsev neeg yuav tsum . . .

  • txawj sib hlub?

  • muaj nyiaj txiag?

  • nrhiav lwm txojkev pab?

 PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Cov uas hnov Vajtswv tej lus thiab coj raws nraim thiaj yog cov uas tau nyob kaj siab lug.”​—Luka 11:28, Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004.

PHAU VAJLUGKUB YUAV PAB TAU KOJ LI NO

Tsev neeg yuav txawj sib hlub.​—Efexau 5:28, 29.

Tsev neeg yuav txawj sib hwm.​—Efexau 5:33.

Tsev neeg yuav nyob ruaj khov.​—Malakau 10:6-9.

 PEB NTSEEG PUAS TAU PHAU VAJLUGKUB TIAG?

Peb yeej ntseeg tau vim muaj ntau yam pov thawj. Cia peb kawm txog 2 yam xwb:

  • Vajtswv yog tus rhawv tsim lub cuab lub yig. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yog tus muab thawj tug txivneej thiab pojniam txis ua txij nkawm. (Chiv Keeb 2:18-24) Yog li ntawd, peb thiaj hais tau tias nws yog tus tsim kom muaj lub cuab lub yig. Vim li cas ho tseem ceeb ua luaj rau peb nkag siab txog lub ntsiab no?

    Muab xav li no: Muaj neeg ua ib pluag mov qab heev rau koj noj. Yog tias koj xav xyaum ua kom qab li ntawd, koj yuav tsum thov leejtwg qhia koj? Koj yuav tsum thov tus uas npaj cov zaub mov ntawd, puas yog?

    Ib yam li ntawd, Vajtswv Yehauvas yog tus rhawv tsim lub cuab lub yig. Yog peb xav kom tsev neeg muaj kev zoo siab, peb yuav tsum thov Yehauvas pab peb.

  • Vajtswv mob siab txog peb. Vim li cas zoo rau tsev neeg nrhiav tswvyim los ntawm Vajtswv Txojlus phau Vajlugkub? Vim phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv ‘mob siab peb.’ (1 Petus 5:6, 7) Yehauvas yeej xav kom lub cuab lub yig muaj kev zoo siab tiag tiag. Nws yeej tsis qhia peb yuam kev ib zaug li.​—Paj Lug 3:5, 6; Yaxaya 48:17, 18.

 KAWM NTXIV

Koj yuav ua li cas koj thiaj ua tau ib tug txij nkawm uas zoo, los yog ua tau ib leej niam leej txiv uas zoo?

Cov lus teb nyob hauv cov nqe Vajlugkub no: EFEXAU 5:1, 2 thiab KHAULAUXI 3:18-21.