Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Pab Uas Ntaus Thawj Tsab Ntawv

Pab Uas Ntaus Thawj Tsab Ntawv

Nyob Zoo Txog Cov Kwvtij:

Cov uas teev tiam Yehauvas, yeej nyiam nyeem phau Vajlugkub heev. Peb ntseeg tias phau Vajlugkub yeej qhia raws li keeb kwm, qhia kom peb paub ua neej, thiab qhia txog Yehauvas txojkev hlub rau tibneeg. (Ntawv Nkauj 119:105; Luka 1:3; 1 Yauhas 4:19) Peb yeej xav pab kom coob tus nkag siab qhov tseeb hauv phau Vajlugkub. Yog li ntawd, peb thiaj zoo siab npaj phau ntawv no hu ua “Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub” los qhia txhua leej txhua tus. Cia peb piav mentsis txog phau ntawv no.

Phau ntawv no yog sau los pab cov menyuam. Txawm li ntawd los, yeej pab tau cov laus uas xav kawm phau Vajlugkub thiab. Thaum koj nyeem phau ntawv no koj yuav kawm tau tej ntsiab lus zoo heev, uas yuav pab tau koj muaj kev zoo siab.

Phau ntawv no piav txog tej zaj hauv phau Vajlugkub, pib thaum ntuj tsim teb raug los. Txhua zaj lus tau sau kom yoojyim nkag siab thiab kom raws caij raws nyoog.

Phau ntawv no tsis yog lam sau los nyeem ua si xwb, tiamsis muaj tej duab thiab tej lus uas yuav pab kom peb nkag siab cov neeg hauv phau Vajlugkub, seb lawv txojkev xav thiab lub neej mus li cas tiag.

Phau Vajlugkub sau txog cov uas mloog Vajtswv lus thiab cov uas tsis mloog. Phau ntawv no yuav pab kom peb kawm tau ntau yam los ntawm tej qauv ntawd. (Loos 15:4; 1 Khaulee 10:6) Phau ntawv no tau muab faib ua 14 ntus. Pib txhua ntu yuav muaj cov ntsiab lus seb koj yuav kawm tau dabtsi.

 Cov niam txiv, thov nyeem ib zaj kawm zuj zus rau nej tej menyuam thiab tham txog cov duab. Tom qab nyeem tas ib zaj twg lawm, kuj mus nyeem cov nqe Vajlugkub uas ntsig txog zaj ntawd thiab. Pab kom nej tej menyuam pom tias zaj kawm ntawd qhia sib dhos li cas nrog phau Vajlugkub. Thaum muab phau ntawv no qhia rau cov laus los, xyaum tib tug qauv no thiab.

Peb cia siab tias phau ntawv no yuav pab tau cov laus cov hluas kawm tau qhov tseeb hauv phau Vajlugkub, thiab muab tej ntsiab lus no coj mus pab lawv lub neej. Thaum kawg, lawv yuav tau los nrog Vajtswv tsev neeg pe hawm Nws ua ke.

Nej cov kwvtij,

Pab Uas Ntaus Thawj Ntawm Yehauvas Cov Timkhawv