Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 54

Yehauvas Ua Siab Ntev Rau Yauna

Yehauvas Ua Siab Ntev Rau Yauna

Cov neeg hauv lub nroog Ninave tebchaws Axilia ua limhiam kawg li. Yehauvas thiaj txib kom Yauna, uas yog tus cev Nws lus, mus ceeb toom kom lawv tso kev txhaum tseg. Tiamsis Yauna tsis kam, nws cia li caij nkoj khiav mus rau lub nroog Thasi.

Thaum lawv caij nkoj hauv hiavtxwv, txawm muaj cua daj cua dub nplawm hlob kawg li, ua rau cov neeg tsav nkoj ntshai heev. Cov neeg tsav nkoj thiaj thov lawv tej vajtswv pab. Yauna hais tias: ‘Twb yog tim kuv khiav Yehauvas tsis mloog nws lus. Cia li muab kuv pov rau hauv hiavtxwv, mas dej hiavtxwv thiaj yuav tus.’ Cov neeg tsav nkoj tsis kam muab Yauna pov rau hauv hiavtxwv tiamsis Yauna tseev kom lawv ua xwb. Thaum lawv muab nws pov rau hauv hiavtxwv cua thiaj tus thiab dej tsis ntas lawm.

Thaum Yauna tog kiag rau hauv dej, nws xav zoj tias nws yeej yuav tuag tiag. Nws txawm hu thov Yehauvas pab nws. Yehauvas thiaj npaj ib tug ntses loj heev los nqos kiag Yauna nws thiaj tsis tuag. Yauna nyob hauv tus ntses lub plab thov tias: ‘Zaum no kuv yuav ua li koj hais.’ Yehauvas thiaj li tiv thaiv Yauna hauv ntses lub plab tau 3 hnub ces tus ntses mam coj Yauna mus ntuav rau tim ntug hiavtxwv.

Tom qab Yehauvas cawm Yauna, puas yog Yauna tsis tas mus rau Ninave lawm? Tsis yog. Yehauvas rov txib kom Yauna cia li mus rau Ninave. Zaum no, Yauna mloog Yehauvas hais lawm. Yauna mus hauv  Ninave thiab hais rau cov neeg limhiam ntawd tias: ‘Tshuav 40 hnub xwb Ninave yuav raug puam tsuaj.’ Cov neeg hauv Ninave thiaj tig hlo ua zoo. Tus vajntxwv hauv Ninave hais kom cov pejxeem cia li: ‘Kub siab lug thov Vajtswv thiab tig kiag ntawm nej tej kev phem. Tej zaum Vajtswv yuav hloov siab tsis muab peb rhuav tshem.’ Thaum Yehauvas pom cov tibneeg tso kev phem tseg lawm, nws thiaj tsis muab lub nroog Ninave rhuav tshem.

Yauna chim heev thaum lub nroog Ninave tsis raug puam tsuaj. Koj sim xav seb, Yehauvas twb khuvleej pab Yauna, tiamsis Yauna tseem tsis khuvleej cov neeg Ninave no thiab. Yauna tawm ntawm lub nroog ntawd mus nyob ib cag hauv qab tsob ntoo qaib uas ua ntxoov ntxoo roos nws. Tiamsis tsob ntoo ntawd cia li tuag tshav lawm mas ua rau Yauna chim heev. Yehauvas thiaj hais rau Yauna tias: ‘Koj khuvxim tsob ntoo ko dua li cov neeg Ninave lov. Kuv kuj khuvxim lub nroog Ninave tsis pub lawv raug puam tsuaj thiab.’ Qhov no qhia li cas? Qhia tias cov tibneeg muaj nqes dua tej nroj tsuag.

“[Yehauvas] . . . ua siab ntev rau nej, vim nws tsis xav cia leejtwg puam tsuaj, tiamsis xav kom txhua tus ntxeev dua siab tshiab.”​—2 Petus 3:9