Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 56

Yauxiya Hwm Vajtswv Txoj Kevcai

Yauxiya Hwm Vajtswv Txoj Kevcai

Yauxiya ua vajntxwv kav cov Yuda thaum nws muaj 8 xyoo. Nyob rau lub caij ntawd, cov tibneeg feem coob teev tiam dab mlom xwb. Thaum Yauxiya muaj 16 xyoo, nws xav teev tiam Yehauvas raws li Yehauvas pom zoo. Thaum Yauxiya muaj 20 xyoo, nws pib rhuav tshem tej dab mlom thiab tej thaj hauv lub tebchaws tag nrho. Thaum nws muaj 26 xyoo lawm, nws sam hwm kom muab Yehauvas lub tuam tsev kho dua tshiab.

Tus pov thawj hlob Hikhiya nrhiav tau kauj ntawv uas muaj Yehauvas tej kevcai hauv lub tuam tsev. Tej zaum kauj ntawv no twb yog Mauxe ua tus sau kiag. Sefas uas yog vajntxwv tus tub tuav ntawv, thiaj nqa kauj ntawv los rau Yauxiya. Thiab nws txawm nyeem Txoj Kevcai rau Yauxiya mloog. Thaum Yauxiya hnov tej lus ntawd, nws pom tias cov tibneeg twb tsis mloog Yehauvas lus los ntev xyoo lawm. Vajntxwv Yauxiya thiaj hais rau Hikhiya tias: ‘Yehauvas npau taws heev rau peb. Kavtsij mus nrog nws tham. Yehauvas mam qhia rau peb seb peb yuav tsum ua li cas.’ Yehauvas thiaj kom ib tug pojniam uas cev Nws lus hu ua Huda hais rau lawv tias: ‘Haiv neeg Yuda tau tso kuv tseg lawm. Lawv yuav raug txim tiamsis yuav tsis raug rau thaum Yauxiya tseem ua vajntxwv vim nws txo hwjchim heev.’

Thaum Vajntxwv Yauxiya hnov Yehauvas tej lus tag, nws txawm hu cov Yuda sawvdaws tuaj rau ntawm lub tuam tsev. Yauxiya thiaj li nyeem Yehauvas Txoj Kevcai nrov nrov rau sawvdaws mloog. Yauxiya  thiab cov tibneeg thiaj cog lus tias lawv yuav mloog Yehauvas lus tag siab nrho.

Yauxiya nyeem txog txoj Kevcai Hla Dhau uas yuav tsum ua txhua txhua xyoo, tiamsis cov Yuda twb tsis ua Kevcai Hla Dhau los tau ntau xyoo lawm. Nws thiaj hais rau cov Yuda tias: ‘Peb yuav ua Kevcai Hla Dhau rau Yehauvas.’ Yauxiya txawm npaj ntau yam uas yuav muab fij rau Yehauvas thiab npaj neeg los hu nkauj hauv lub tuam tsev. Ces cov Yuda thiaj ua Kevcai Hla Dhau. Tom qab ntawd, lawv mam ua Kevcai Noj Ncuav Tsis Xyaw Keeb tau 7 hnub ntxiv. Lawv tsis tau ua Kevcai Hla Dhau zoo li no txij thaum Xamuyee nyob los lawm. Yauxiya nyiam kawm Yehauvas Txoj Kevcai heev. Koj puas nyiam kawm thiab?

“Koj tej lus yog lub teeb rau kuv txhais kotaw thiab yog qhov kaj rau kuv txojkev.”​—Ntawv Nkauj 119:105