Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 51

Tus Thawj Tub Rog Thiab Tus Mentxhais

Tus Thawj Tub Rog Thiab Tus Mentxhais

Nyob rau hauv tebchaws Alas, muaj ib tug mentxhais uas tau mus nyob deb heev ntawm nws tsev neeg. Alas cov tub rog ntes tau tus mentxhais coj mus ua tus thawj tub rog Na-amas tus pojniam qhev. Txawm tias tus mentxhais ntawd nrog cov uas tsis teev tiam Yehauvas nyob ua ke los nws yeej tsis tso Yehauvas tseg li.

Na-amas tau ib tug mob phem kawg li, ua rau nws mob ruas. Tus mentxhais xav pab Na-amas heev. Tus mentxhais thiaj mus hais rau Na-amas tus pojniam tias: ‘Hauv Yixayee tebchaws, muaj ib tug cev Vajtswv lus hu ua Elisa uas yuav kho tau koj tus txiv zoo.’

Na-amas tus pojniam qhia rau Na-amas txog tej uas tus mentxhais ntawd hais. Na-amas txaus siab heev nws thiaj mus cuag Elisa rau hauv tebchaws Yixayee. Na-amas xav tias thaum nws mus txog, Elisa yuav tos txais nws zoo heev. Tiamsis Elisa txib nws tus tub qhe mus hais rau Na-amas tias: ‘Cia li mus da tus Dej Yaladee 7 zaus sib law liag ces koj yuav zoo mob.’

 Na-amas tsis txaus siab li thiab hais tias: ‘Kuv xav tias tus cev lus yuav tuav nws tus Vajtswv lub npe yoj tes kho kuv tus mob. Tiamsis, nws tseem kom mus da tus niag dej hauv Yixayee no xwb. Peb tej dej hauv tebchaws Alas tseem huv siab dua. Kuj mus da tej dej hauv peb tebchaws xwb.’ Na-amas npau taws heev thiab rov tig hlo ntawm Elisa lub tsev mus lawm.

Na-amas cov tub qhe hais kom nws ua tib zoo thim xav. Lawv hais rau nws tias: ‘Yawg hlob, koj yeej xav kom koj tus mob zoo los sav. Qhov uas tus xibhwb cev lus hais ntawd twb tsis hnyav luaj twg. Ua cas koj tseem tsis kam ua thiab?’ Na-amas thiaj mloog lawv hais. Nws txawm mus da tus Dej Yaladee 7 zaus. Tom qab ntawd, nws cev nqaij cia li zoo hlo li qub lawm. Nws zoo siab heev nws thiaj rov mus ua Elisa tsaug thiab hais tias: ‘Kuv paub tseeb lawm tias Yehauvas yog tus tseem Vajtswv.’ Tus mentxhais xav li cas xwb thaum nws pom Na-amas zoo lawm?

“Koj tau ua rau tej lus qhuas tawm hauv cov menyuam yaus thiab cov menyuam uas tsis tau cais mis lub qhov ncauj los.”​—Mathai 21:16