Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Txog Ntu 9

Qhia Txog Ntu 9

Ntu no yuav qhia txog cov hluas, cov cev Vajtswv lus, thiab cov vajntxwv uas muaj kev ntseeg ruaj nreeg rau Yehauvas. Muaj ib tug mentxhais Yixayee hauv lub tebchaws Alas ntseeg tias tus cev Vajtswv lus yeej kho tau Na-amas tus mob zoo. Elisa, uas yog ib tug cev Vajtswv lus, tso siab tias Yehauvas yuav tiv thaiv nws ntawm ib pab tub rog yeeb ncuab tes. Tus Pov Thawj Hlob Yehauyada sev nyog nws txojsia los tiv thaiv Yau-as kom dim ntawm nws pog Athaliya tus uas limhiam txhais tes. Vajntxwv Hexekhiya tsis cia cov Axilia hem nws vim nws yeej tso siab plhuav tias Yehauvas yeej yuav cawm Yeluxalees. Vajntxwv Yauxiya muab tag nrho tej dab mlom hauv lub tebchaws tsoo pov tseg, nws rov kho dua lub tuam tsev, thiab coj haiv neeg Yixayee rov los teev tiam Yehauvas.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 51

Tus Thawj Tub Rog Thiab Tus Mentxhais

Tus mentxhais Yixayee piav txog Yehauvas lub hwjchim uas ua tau ntau yam txujci rau nws tus niam los pav.

ZAJ 52

Yehauvas Pab Tub Rog Saum Ntuj

Elisa tus tub qhe pom tseeb ‘cov uas tuaj peb tog coob dua cov uas tuaj lawv tog’ li cas?

ZAJ 53

Yehauyada Ua Siab Tawv

Tus pov thawj uas ncaj ncees tsis yuav tus poj vaj uas muaj lub siab limhiam.

ZAJ 54

Yehauvas Ua Siab Ntev Rau Yauna

Ib tug cev Vajtswv lus raug tus ntses loj nqos li cas? Nws tawm li cas los? Yehauvas xav kom Yauna kawm dabtsi los ntawm qhov nws ua li no?

ZAJ 55

Yehauvas Tus Tubtxib Saum Ntuj Tiv Thaiv Hexekhiya

Cov Yuda tej yeeb ncuab xav tias Yehauvas yuav pab tsis tau lawv, tiamsis cov yeeb ncuab ntawd xav yuam kev lawm!

ZAJ 56

Yauxiya Hwm Vajtswv Txoj Kevcai

Yauxiya ua vajntxwv kav thaum nws muaj 8 xyoo thiab pab nws haiv neeg teev tiam Yehauvas.