Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 44

Ua Lub Tuam Tsev Rau Yehauvas

Ua Lub Tuam Tsev Rau Yehauvas

Thaum Xalaumoo ua vajntxwv kav cov Yixayee, Yehauvas nug nws tias: ‘Koj xav kom kuv pub dabtsi rau koj?’ Xalaumoo teb tias: ‘Kuv tseem hluas heev, tsis paub xyov yuav kav li cas. Thov pub tswvyim rau kuv kav koj cov tibneeg.’ Yehauvas hais tias: ‘Vim koj thov kom kuv pub tswvyim rau koj, kuv yuav pub koj muaj tswvyim dua cov vajntxwv uas xub nyob ua koj ntej lawd. Kuv yuav pub koj muaj nyiaj ntau heev thiab. Yog koj mloog kuv lus, koj yuav ua neej nyob ntev.’

Xalaumoo pib ua lub tuam tsev. Nws muab nyiaj, kub, ntoo, thiab tej pob zeb uas zoo zoo los ua lub tuam tsev. Muaj cov txivneej thiab cov pojniam uas txawj ua haujlwm coob kawg li tuaj pab ua lub tuam tsev thiab. Lawv ua lub tuam tsev ntev li 7 xyoo, mam tau muab cob rau Yehauvas. Lawv muab tsiaj coob heev tua xyeem rau saum lub thaj. Xalaumoo txhos caug ntawm lub thaj thiab thov Vajtswv tias: ‘Au Yehauvas, lub tuam tsev no twb tsis txaus rau koj nyob thiab twb tsis zoo cuag li koj los, thov koj mloog peb tej lus thov thiab foom koob hmoov rau peb.’ Yehauvas puas pom zoo lub tuam tsev thiab nws puas hnov Xalaumoo tej lus thov? Thaum Xalaumoo thov Vajtswv tas, hluavtaws poob saum ntuj los hlawv tej tsiaj saum lub thaj tas. Yehauvas yeej txaus siab heev rau lub tuam tsev. Thaum cov Yixayee pom tej no, lawv zoo siab kawg li.

Tebchaws Yixayee thiab tej tebchaws uas nyob deb puavleej hnov tias Vajntxwv Xalaumoo muaj tswvyim heev. Tibneeg thiaj tuaj cuag Xalaumoo kom nws hais lawv tej plaub. Tus poj vaj Senpa kuj tuaj nug nws txog ntau yam uas ceeblaj teb tau. Xalaumoo kuj teb tau nws tej lus nug huvsi. Tus poj vaj Senpa thiaj hais tias: ‘Kuv tsis ntseeg tej uas lwm tus hais txog koj, tiamsis zaum no kuv paub lawm tias koj muaj tswvyim tshaj tej uas kuv twb hnov lawm. Koj tus Vajtswv Yehauvas tau foom koob hmoov ntau kawg li rau koj.’ Cov Yixayee ua neej nyob kaj siab lug thiab nyob tso siab plhuav, tiamsis kav tsis ntev.

“Muaj ib tug loj dua Xalaumoo nyob ntawm no.”​—Mathai 12:42