Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 47

Yehauvas Txhawb Eliya Zog

Yehauvas Txhawb Eliya Zog

Thaum Yexenpee hnov tias cov cev Npa-as lus tua tag lawm, nws npau taws heev. Nws thiaj xa xov mus hais Eliya tias: ‘Tagkis, koj yuav tuag ib yam nkaus li cov cev Npa-as lus.’ Eliya ntshai heev, nws thiaj khiav mus rau tebchaws moj sab qhua lawm. Eliya thov Yehauvas tias: ‘Yehauvas, kuv thev tsis taus lawm. Cia kuv tuag mus.’ Eliya txog siav heev nws thiaj mus tsaug zog hauv ib tsob qab ntoo.

Ib tug tubtxib saum ntuj los tsa Eliya thiab ua tib zoo hais nws tias: ‘Sawv los noj mov.’ Eliya pom ib co ncuav ci nyob saum pob zeb sov so thiab ib lub taub dej. Eliya noj thiab haus tas ces nws rov pw lawm. Tus tubtxib thiaj rov tsa Eliya dua thiab hais tias: ‘Noj ntxiv. Koj thiaj muaj zog taug kev mus.’ Eliya thiaj li noj ntxiv. Nws taug kev mus 40 hnub thiab 40 hmo, mam mus txog lub Roob Haule. Nws nkag mus pw rau hauv ib lub qhov tsua. Yehauvas hais rau nws tias: ‘Eliya, koj tuaj ua dabtsi ntawm no?’ Eliya teb tias: ‘Cov Yixayee tsis ua li koj tej lus cog tseg. Lawv rhuav koj tej thaj thiab muab cov cev koj lus tua tuag tas. Lawv tseem yuav muab kuv tua thiab.’

Yehauvas hais rau Eliya tias: ‘Cia li mus sawv saum roob.’ Ua ciav, txawm muaj ib vuag cua ntsawj hlob heev los dhau plaws lub qhov tsua. Dhau ntawd, muaj av qeeg ua zog koog tag ces mam muaj hluavtaws kub. Thaum kawg, Eliya hnov ib lub suab hais yau yau. Nws thiaj muab nws lub tsho ntev los npog ntsej muag sawv ntawm lub qhov tsua. Yehauvas nug Eliya seb yog vim li cas nws ho khiav. Eliya teb tias: ‘Tsuas tshuav kuv tib leeg lawm xwb.’ Yehauvas thiaj qhia nws tias: ‘Tsis yog koj tib leeg xwb. Tseem tshuav 7,000 leej hauv cov Yixayee uas tseem teev tiam kuv. Cia li mus tsa Elisa ua tus cev kuv lus nyob koj chaw.’ Tamsim ntawd Eliya txawm ua li Yehauvas tau hais. Koj xav Yehauvas puas yuav pab koj thiab, yog tias koj ua raws li nws tau hais? Nws yeej yuav pab xwb. Cia peb mus saib seb tau muaj li cas rau lub caij ntuj qhua teb nkig.

“Tsis txhob txhawj rau ib yam dabtsi, tiamsis cia li taij thiab thov thiab ua Vajtswv tsaug qhia txhua yam uas koj cheem tsum rau nws paub.”​—Filipi 4:6