Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 48

Tus Poj Ntsuam Tus Tub Rov Ciaj Sia

Tus Poj Ntsuam Tus Tub Rov Ciaj Sia

Thaum tseem yog lub caij ntuj qhua teb nkig, Yehauvas hais rau Eliya tias: ‘Cia li mus rau lub moos Xalefa. Ib tug poj ntsuam yuav pub mov rau koj noj.’ Eliya thiaj mus txog ntawm lub rooj loog, nws pom ib tug poj ntsuam tabtom khaws taws. Nws txawm thov ib khob dej haus. Tus poj ntsuam thiaj sawv mus nqa dej, Eliya txawm hais ntxiv tias: ‘Thov nqa ib qho ncuav tuaj kuv noj thiab.’ Tus poj ntsuam teb tias: ‘Kuv tsis muaj ncuav rau koj noj. Kuv tsuas muaj ib nyuag qhov hmoov mog thiab mentsis roj hauv lub lam hwj txaus rau kuv thiab kuv tus tub wb noj zaum kawg lawm xwb.’ Eliya thiaj hais rau nws tias: ‘Yehauvas cog lus tias yog koj ua ib lub ncuav rau kuv noj, ces koj cov hmoov thiab roj yuav tsis tu li.’

Tus poj ntsuam thiaj mus tsev mus npaj ib lub ncuav rau Eliya noj. Yehauvas ua raws nkaus li nws tau hais tiag. Tus poj ntsuam thiab nws tus tub muaj noj mus txog thaum Yehauvas tso nag los rau hauv lub tebchaws.

 Tsis ntev xwb, tus poj ntsuam txawm ntsib kev nyuaj siab. Nws tus metub mob hnyav heev, tsis muaj sia lawm. Tus poj ntsuam thov Eliya pab. Eliya mus txais tus metub ntawm tus poj ntsuam thiab nce mus rau txheej tsev sab saud. Nws muab tus metub tso pw saum txaj thiab thov Vajtswv tias: ‘Yehauvas, thov kom tus menyuam no rov ciaj sia dua.’ Qhov txujci uas Yehauvas ua no yog ib yam zoo kawg li, puas yog? Ib txwm tsis tau muaj leejtwg sawv hauv qhov tuag ciaj sawv rov los dua li. Tsis tas li ntawd xwb, tus poj ntsuam thiab nws tus tub tsis yog neeg Yixayee.

Tus tub txawm rov ua taus pa ciaj sia dua! Eliya thiaj hais rau tus poj ntsuam tias: ‘Saib! Koj tus tub ciaj sia lawm.’ Tus poj ntsuam zoo siab kawg nkaus li thiab hais rau Eliya tias: ‘Koj yog Vajtswv tus neeg. Muaj tseeb li no, vim koj tsuas hais raws nkaus li Yehauvas kom koj hais xwb.’

“Cia li saib tej uab lag, twb tsis tseb tsis hlais thiab tsis muaj txhab tsis muaj phawv los Vajtswv tseem yug tej uab lag ntawd. Nej yimhuab tsim txiaj dua tej noog ntawd.”​—Luka 12:24