Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 46

Sib Twv Saum Lub Roob Khamee

Sib Twv Saum Lub Roob Khamee

Kaum xeem Yixayee muaj ntau tus vajntxwv uas coj limhiam heev, tiamsis Ahaj yog tus uas coj tau phem tshaj cov tibsi. Ahaj yuav tau ib tug pojniam hu ua Yexenpee uas limhiam kawg li thiab pe hawm tus dab Npa-as. Ahaj thiab Yexenpee nkawd haub ntxias tej pejxeem thoob tebchaws pe hawm tus dab Npa-as thiab muab cov uas cev Vajtswv lus tua pov tseg tas. Yehauvas yuav ua li cas xwb? Yehauvas txib Eliya mus cuag Ahaj.

Eliya hais rau Vajntxwv Ahaj tias vim nws ua ntau yam phem, yuav tsis muaj nag los rau hauv tebchaws Yixayee. Tau 3 lub xyoos ntau, tej pejxeem tshaib nqhis heev vim tej qoob loo hlob tsis taus. Tom qab ntawd, Yehauvas thiaj txib Eliya mus cuag Ahaj dua. Vajntxwv Ahaj hais tias: ‘Koj yog tus tsim kev ceeblaj los rau peb! Tim koj xwb!’ Eliya teb tias: ‘Kuv tsis yog tus ua kom ntuj qhua teb nkig. Yog koj ntag vim koj pe dab Npa-as xwb. Cia wb sib twv seb. Koj cia li hu cov Yixayee sawvdaws thiab cov cev Npa-as lus tuaj ua ke saum lub Roob Khamee.’

Sawvdaws thiaj mus sib sau rau saum Roob Khamee. Eliya hais rau lawv tias: ‘Nej cia li xaiv nawb. Yog Yehauvas yog tus tseem Vajtswv, cia li raws nws qab. Yog Npa-as yog tus tseem, cia li raws nws qab mus. Kuv xav twv nej. Cov cev Npa-as lus muaj 450 leej, lawv yuav tsum npaj ib tug tsiaj xyeem thov Npa-as. Kuv yuav npaj ib tug tsiaj xyeem thiab thov Yehauvas. Tus vajtswv twg tso hluavtaws los, tus ntawd thiaj yog tus tseem Vajtswv tiag.’ Lawv thiaj txaus siab ua li ntawd.

Cov cev Npa-as lus npaj ib tug tsiaj xyeem rau lawv tus dab Npa-as. Lawv thov ib hnub nkaus tias: ‘Au Npa-as, thov teb peb lauj!’ Thaum Npa-as tsis teb lawv li, Eliya txawm hais twm lawv. Eliya hais tias: ‘Cia li hu nrov nrov. Tej zaum nws tseem tsaug zog lawm, nej yuav tsum mus tsa nws sawv.’ Cov cev Npa-as lus thov lawv tus dab Npa-as mus txog thaum yuav tsaus ntuj tiamsis tsis hnov suab sab dabtsi li.

Eliya mam kho Yehauvas lub thaj thiab muab tus tsiaj tso rau saum lub thaj thiab muab dej hliv ywg rau. Eliya txawm thov tias: ‘Au Yehauvas, thov qhia sawvdaws paub tias koj yog tus tseem Vajtswv.’ Tamsim ntawd, Yehauvas tso hluavtaws poob saum ntuj los kub kiag tus tsiaj uas  muab xyeem ntawd. Cov pejxeem thiaj qw tias: ‘Yehauvas thiaj yog tus tseem Vajtswv tiag.’ Eliya hais tias: ‘Txhob tseg cov cev Npa-as lus ib tug twg li.’ Tib hnub ntawd xwb, lawv 450 leej thiaj raug tua tibsi.

Txawm muaj ib tauv huab me me tshwm saum dej hiavtxwv, Eliya hais rau Ahaj tias: ‘Koj cia li caij tsheb nees rov mus tsev, nag twb yuav los tamsim no.’ Ntuj txawm tsaus ntais thiab nag los hlob heev. Lub tebchaws thiaj tsis qhuav nkig nkuav lawm. Ahaj caij tsheb nees ceev kawg li mus tsev. Yehauvas pab Eliya khiav mus huas Ahaj ntej! Tiamsis muaj dabtsi los raug Eliya ntxiv? Nyeem mus seb muaj li cas ntxiv.

“Thov ua kom lawv paub tias koj tib leeg xwb uas npe hu ua [Yehauvas] thiaj yog tus Vajtswv Loj Dua Ntais uas kav tag nrho thoob ntiajteb.”​—Ntawv Nkauj 83:18