Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 49

Teem Txim Rau Tus Poj Vaj Limhiam

Teem Txim Rau Tus Poj Vaj Limhiam

Vajntxwv Ahaj nyob hauv lub moos Yile-ee xauj pom Nanpau lub vaj txiv hmab. Ahaj ntshaw lub vaj txiv hmab ntawd heev, nws xav yuav lub vaj ntawd los ua nws tug. Tiamsis Nanpau tsis kam muag rau nws, vim Yehauvas Txoj Kevcai tsis pub muag poj koob yawm txwv tej qub txeeg qub teg. Ahaj puas hwm qhov uas Nanpau xav ua raws li Yehauvas hais? Nws tsis hwm. Ahaj npau taws heev rau Nanpau. Ahaj thiaj tsis kam tawm hauv txaj thiab yoo tsis noj mov.

Ahaj tus pojniam Yexenpee yog ib tug poj vaj uas limhiam heev. Nws hais rau Ahaj tias: ‘Koj yog tus uas kav cov Yixayee los sav. Koj yuav dabtsi los kuj tau. Kuv mam mus muab lub vaj txiv hmab ntawd rau koj.’ Yexenpee thiaj sau ntawv rau cov txwj laus, hauv lub moos uas Nanpau nyob, tias Nanpau tau tsawm foom Vajtswv. Yog li ntawd, lawv thiaj muab pob zeb ntaus Nanpau tuag lawm. Yexenpee thiaj hais rau Ahaj tias: ‘Nanpau tuag lawm. Lub vaj txiv hmab yog koj li.’

Nanpau tsis yog tus uas Yexenpee tua xwb. Yexenpee kuj tua coob tus uas hlub Yehauvas lawm thiab. Yexenpee pe hawm tej dab mlom thiab ua lwm yam uas phem kawg nkaus li. Yehauvas yeej pom txhua yam uas Yexenpee tau ua. Yog li ntawd, Yehauvas yuav ua li cas xwb?

Tom qab Ahaj tuag lawd, nws tus tub Yehaulas sawv ua vajntxwv kav. Yehauvas txib kom Yehu mus rau txim rau Yexenpee thiab Yexenpee tsev neeg.

Yehu caij kiag nws lub tsheb nees mus rau hauv lub moos Yile-ee uas Yexenpee nyob. Yehaulas caij tsheb nees tuaj ntsib Yehu thiab nug tias: ‘Koj tuaj zoo los tuaj phem?’ Yehu teb tias: ‘Yuav ua cas tuaj zoo yog tias koj niam Yexenpee tseem ua limhiam qees?’ Yehaulas txawm tig kiag tsheb nees khiav mus. Tiamsis Yehu rub kiag hneev nti tua Yehaulas mas Yehaulas thiaj tuag lawm.

 Yehu txawm mus rau ntawm Yexenpee tsev. Thaum Yexenpee hnov tias Yehu tuaj yuav txog, nws txawm pleev plhu thiab qaws plaubhau mus zaum ntawm qhov rais tos. Thaum Yehu mus txog, Yexenpee ua saib tsis taus Yehu. Yehu hais rau Yexenpee cov qhev uas sawv ntawm Yexenpee ib sab tias: “Cia li muab tus pojniam kod pov los.” Lawv cia li muab Yexenpee pov ntawm qhov rais los ces nws thiaj tuag lawm.

Tom qab ntawd, Yehu kuj muab Ahaj 70 leej tub tua tas lawm thiab rhuav tshem tej kev pe hawm dab Npa-as. Yehauvas yeej paub txhua yam thiab rau txim rau cov uas ua phem raws li lub caij lub nyoog, puas yog?

“Tsis txhob xav tau luag vaj luag tsev luag tej liaj tej teb . . . lossis ib yam dabtsi uas yog luag li.”​—Kevcai 5:21