Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 42

Yaunathas Ua Siab Tuab Thiab Muaj Kev Npuab Siab

Yaunathas Ua Siab Tuab Thiab Muaj Kev Npuab Siab

Vajntxwv Xa-u tus tub hlob Yaunathas yog ib tug tub rog uas muaj lub siab tuab heev. Davi hais tias Yaunathas khiav ceev tshaj tus dav ya thiab muaj zog tshaj tus tsov ntxhuav. Muaj ib hnub, Yaunathas pom 20 leej tub rog Filixatee nyob saum roob. Nws hais rau tus uas nqa nws tej cuab yeej tias: ‘Yog Yehauvas pom zoo, wb yuav mus ntaus yeej lawv. Yog cov Filixatee hu kom wb nce mus saum lawv, ces Yehauvas pom zoo wb mus tua lawv.’ Cov Filixatee txawm qw tias: ‘Cia li nce tuaj rau saum no maj!’ Ces nkawd thiaj nce mus saum roob thiab ntaus yeej kiag cov tub rog Filixatee.

Yaunathas yog Xa-u tus tub hlob, nws yuav yog tus uas nyob Xa-u chaw ua vajntxwv. Tiamsis Yaunathas paub tias Yehauvas xaiv tau Davi los ua tus kav cov Yixayee lawm. Txawm nws paub li ntawd los nws tsis  khib Davi. Yaunathas thiab Davi sib cog phoojywg zoo heev thiab ib leeg yuav tiv thaiv ib leeg. Yaunathas muab nws lub tsho, rab ntaj, rab hneev nti, thiab txoj siv sia rau Davi, los nrog Davi sib cog phoojywg.

Thaum Davi khiav ntawm Xa-u mus, Yaunathas mus cuag Davi thiab Davi hais tias: ‘Koj ua siab loj siab tuab. Koj yuav ua vajntxwv kav cov Yixayee. Kuv txiv yeej paub li no lawm.’ Koj puas xav tau ib tug phoojywg zoo li Yaunathas thiab?

Ntau zaus Yaunathas tsis ntshai tuag li thaum nws pab nws tus phoojywg Davi. Nws yeej paub tias nws txiv, Vajntxwv Xa-u xav muab Davi tua, nws thiaj hais rau nws txiv tias: ‘Txhob tua Davi. Davi twb tsis tau ua txhaum rau koj.’ Qhov uas Yaunathas hais ua rau Xa-u npau taws heev. Tom qab no, Xa-u thiab Yaunathas nkawd tuag hauv tshav rog lawm.

Thaum Yaunathas tuag lawd, Davi mam nrhiav tau Yaunathas tus tub Mefinpause. Thaum Davi pom nws, Davi hais rau Mefinpause tias: ‘Kuv yuav hlub koj vim koj txiv Yaunathas hlub kuv heev. Koj yuav tau nrog kuv koom noj koom haus ua ke saum kuv lub rooj mus li.’ Davi yeej nco ntsoov nws tus phoojywg Yaunathas.

“Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg ib yam li kuv hlub nej. Tsis muaj txojkev hlub loj dhau txoj no lawm, yog qhov uas ib tug tso txojsia this nws cov kwvluag.”​—Yauhas 15:12, 13