Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 39

Yixayee Thawj Tug Vajntxwv

Yixayee Thawj Tug Vajntxwv

Yehauvas tsa cov thawj los coj cov Yixayee, tiamsis lawv xav tau ib tug vajntxwv. Lawv txawm tuaj hais rau Xamuyee tias: ‘Thov koj tsa ib tug vajntxwv kav peb li tej tebchaws thiab.’ Xamuyee tsis pom zoo, nws thiaj nug Yehauvas. Tiamsis Yehauvas hais rau nws tias: ‘Tsis yog lawv tso koj tseg, lawv tso kuv tseg tsis yuav kuv xwb. Mloog lawv hais, qhia rau lawv paub tias ib tug vajntxwv yuav tswj kav lawv li cas.’ Txawm li ntawd los, cov Yixayee teb tias: ‘Peb tsis mloog koj hais, peb xav tau ib tug vajntxwv kav peb xwb!’

Yehauvas qhia rau Xamuyee tias ib tug txivneej hu ua Xa-u yuav yog lawv tus vajntxwv. Xamuyee thiaj mus xyuas Xa-u hauv lub moos Lama thiab muab roj hliv rau saum Xa-u taubhau tsa nws ua vajntxwv.

Xamuyee hu cov pejxeem sawvdaws tuaj ua ke kom lawv pom lawv thawj tug vajntxwv. Tiamsis lawv tsis pom Xa-u nyob qhovtwg li. Vim li cas? Vim nws mus nkaum hauv tej pawg nra lawm. Thaum lawv nrhiav tau nws los, nws siab tshaj sawvdaws thiab muaj tsim heev. Xamuyee hais rau cov pejxeem tias: ‘Nej pom tus uas Yehauvas xaiv lawm lov?’ Cov pejxeem qw tias: ‘Thov kom vajntxwv muaj txojsia nyob ntev.’

Thaum chiv thawj, Vajntxwv Xa-u mloog Yehauvas lus heev nws ua raws li Xamuyee qhia. Tiamsis nws cia li hloov tsis mloog zuj zus lawm. Tus vajntxwv yuav tsum tsis txhob tua tsiaj hlawv xyeem rau Yehauvas. Muaj ib zaug, Xamuyee hais kom Xa-u tos nws tuaj txog tso mam hlawv tsiaj xyeem. Tiamsis Xamuyee tuaj tsis tau txog, Xa-u twb mus muab tsiaj tua hlawv xyeem ua ntej lawm. Xamuyee xav li cas xwb? Nws hais rau Xa-u tias: ‘Koj tsis ua raws li Yehauvas hais.’ Xa-u puas pom nws qhov txhaum?

Tom qab ntawd, Xa-u mus ntaus nrog cov neeg Amalej, Xamuyee twb hais kom nws tsis txhob tseg ib tug li. Tiamsis Xa-u tseg tsis tua lawv tus Vajntxwv Aka. Yehauvas thiaj hais rau Xamuyee tias: ‘Xa-u tau tig ntawm kuv mus lawm thiab tsis mloog kuv lus.’ Xamuyee tu siab heev  nws txawm hais rau Xa-u tias: ‘Vim koj tsis mloog Yehauvas lus, nws yuav xaiv dua lwm tus los kav.’ Thaum Xamuyee tig hlo yuav mus, Xa-u tuav nkaus nws lub qab tsho ua rau lub tsho ntuag rhe. Xamuyee thiaj hais rau Xa-u tias: ‘Hnub no Yehauvas muab cov Yixayee lub tebchaws dua rhe ntawm koj mus lawm.’ Yehauvas yuav muab txojkev kav rau ib tug uas mloog nws lus.

“Qhov uas mloog lus zoo dua tej uas muab xyeem.”​—1 Xamuyee 15:22