Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 41

Davi Thiab Xa-u

Davi Thiab Xa-u

Tom qab Davi tua Kaulia tuag lawm, Vajntxwv Xa-u tsa nws ua thawj kav Xa-u pab tub rog. Davi kov yeej ntau ntsuj rog mas sawvdaws nyiam nws heev. Thaum Davi mus ntaus rog los txog, cov pojniam tuaj tos nws thiab seev cev hu nkauj tias: ‘Xa-u tua tau qas txhiab leej, Davi tua tau qas vam leej.’ Xa-u txawm khib thiab xav muab Davi tua pov tseg.

Davi txawj ntaus nkauj nog ncas heev. Muaj ib hnub thaum Davi tabtom ntaus nkauj nog ncas, Vajntxwv Xa-u cuam kiag rab hmuv mus nkaug nws. Tiamsis Davi maim dhau, ua rau rab hmuv ntsia nkaus tim phab ntsa. Tom qab ntawd, Xa-u rov sim tua Davi ob peb zaug ntxiv. Davi thiaj khiav tawm mus nyob tom tebchaws moj sab qhua lawm.

Xa-u thiaj txhij 3,000 leej tub rog nrog nws mus nrhiav Davi tua pov tseg. Xa-u txawm nkag mus rau hauv ib lub qhov tsua uas Davi thiab nws cov neeg tseem nkaum hauv. Davi  cov neeg ntxhi tias: ‘Koj cia li tua kiag nws.’ Davi txawm nyas twjywm mus txiav Xa-u lub tw tsho. Xa-u tsis hnov li thiab tawm mus lawm. Tom qab ntawd, Davi tu siab heev vim nws ua saib tsis taus nws tus vajntxwv uas Yehauvas xaiv cia. Nws thiaj hais kom nws cov neeg tsis txhob tua Xa-u li. Davi txawm qw rau Xa-u tias yog nws xav tua Xa-u ces nws twb tua lawm. Xa-u puas thim xav qhov uas nws yuav muab Davi tua?

Xa-u yeej tsis thim xav li, nws tseem npaj siab ntsoov nrhiav Davi tua xwb. Muaj ib hmos, Davi thiab nws tus muam tus tub Anpisai nkawd nkag twjywm mus rau hauv Xa-u lub yeej. Anaw yog tus zov Xa-u, tiamsis nws tsaug zog heev. Anpisai hais tias: ‘Yehauvas twb muab Xa-u rau koj txhais tes lawm! Cia kuv muab nws tua kiag.’ Tiamsis Davi hais tias: ‘Yehauvas mam ua tus txiav txim rau Xa-u. Cia li nqa nws rab hmuv thiab nws lub taub dej es wb mus.’

Davi txawm nce mus rau saum ib lub roob uas ntsia tuaj pom Xa-u lub yeej. Nws qw nrov nrov tias: ‘Anaw, ua cas koj tsis zov koj tus vajntxwv? Xa-u rab hmuv thiab nws lub taub dej dua twg lawm?’ Xa-u paub tias yog Davi lub suab, nws txawm teb tias: ‘Yog koj xav tua kuv ces koj twb tua lawm, tiamsis koj tseem tseg kuv txojsia. Hnub no kuv paub zoo lawm tias koj yuav ua cov Yixayee tus vajntxwv tiag.’ Xa-u thiaj rov qab mus tsev lawm. Kuj tsis yog txhua tus hauv Xa-u tsev neeg ntxub Davi thiab.

‘Yog ua tau mas koj yuav siv zog nrog luag nyob sib haum xeeb npaum li uas koj tus kheej ua tau. Nej cov uas kuv hlub, tsis txhob sib pauj, cia li muab qhov no tso rau Vajtswv txojkev npau taws.’​—Loos 12:18, 19