Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 43

Vajntxwv Davi Tau Ua Txhaum

Vajntxwv Davi Tau Ua Txhaum

Xa-u twb tag sim neej lawm, Davi mam sawv ua vajntxwv kav thaum nws muaj 30 xyoo. Tom qab Davi kav ib ntus, muaj ib hmos Davi mus saum nws lub tsev las tshav, nws pom ib tug pojniam zoo nkauj heev. Tus pojniam ntawd hu ua Npasenpa thiab nws tus txiv yog ib tug tub rog hu ua Uliya. Davi thiaj hais kom Npasenpa tuaj saib nws. Davi nrog nws pw ces nws txawm muaj menyuam lawm. Davi thiaj xav tswvyim kom txhob muaj neeg paub tias nws ua txhaum. Davi hais kom tus thawj rog muab Uliya tso nrog pab tub rog pem hauv ntej, kom nws tuag rau hauv tshav rog. Uliya thiaj li tuag lawm. Davi mus coj Npasenpa los ua pojniam.

Yehauvas yeej pom tej kev phem uas Davi tau ua ntawd. Yehauvas yuav ua li cas xwb? Nws txib Nathas, uas yog ib tug cev Vajtswv lus, mus cuag Davi. Nathas hais rau Davi tias: ‘Muaj ib tug txivneej nplua nuj uas muaj yaj coob heev. Muaj ib tug txivneej pluag tsuas muaj tib tug yaj xwb uas nws hlub heev. Tus nplua nuj txawm mus txeeb kiag tus pluag ntawd tus yaj lawm.’ Davi npau taws heev, nws thiaj teb tias: ‘Cia li muab tus nplua nuj tua pov tseg.’ Nathas hais rau Davi tias: ‘Koj yog tus nplua nuj ntawd ntag!’ Davi txawm tu siab heev, nws thiaj lees tias: ‘Kuv tau ua txhaum loj heev rau Yehauvas.’ Qhov kev txhaum uas Davi ua no ua rau nws tsev neeg raug teeb meem ntau yam. Yehauvas rau txim rau Davi tiamsis nws kuj tseg Davi txojsia vim nws txo hwjchim.

Davi xav ua ib lub tuam tsev rau Yehauvas, tiamsis Yehauvas tsuas cia Davi tus tub Xalaumoo ua xwb. Davi thiaj npaj txhua yam tseg rau  Xalaumoo thiab hais tias: ‘Yehauvas lub tuam tsev yuav tsum ua kom loj thiab zoo nkauj heev. Tiamsis Xalaumoo tseem hluas heev. Kuv npaj txhua yam txhij zog rau nws.’ Davi thiaj muab nyiaj yuav tej khoom uas yuav siv los ua lub tuam tsev. Nws npaj tej kws txawj ua haujlwm. Nws kuj npaj nyiaj npaj kub thiab mus yuav tej ntoo ciab hauv lub nroog Thailab thiab Xaidoo tuaj. Thaum Davi twb laus heev lawm, nws mam muab daim qauv ua lub tuam tsev cob rau Xalaumoo. Nws hais tias: ‘Yehauvas hais kom kuv muab daim qauv no sau tseg cia rau koj. Koj tsis txhob ntshai, cia li ua lub siab loj siab tuab thiab ua kom tau lub tuam tsev. Yehauvas yuav pab koj.’

“Tus uas npog nws tej kev txhaum cia yuav tsis vam meej, tiamsis tus uas lees lub txim thiab tso tej kev txhaum tseg yuav tau kev khuvleej.”​—Paj Lug 28:13