Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Txog Ntu 7

Qhia Txog Ntu 7

Ntu no yuav qhia txog Vajntxwv Xa-u thiab Vajntxwv Davi nkawd lub neej, ntev txog li 80 xyoo. Thaum chiv thawj, Xa-u yog ib tug neeg txo hwjchim thiab paub ntshai Vajtswv. Tiamsis nws hloov siab tsis mloog Yehauvas lus lawm. Yehauvas thiaj tsis yuav nws ua vajntxwv thiab txib kom Xamuyee mus tsa Davi los ua cov Yixayee tus vajntxwv tshiab. Thaum Xa-u paub nws khib heev, nws thiaj nrhiav nrhw kev los muab Davi tua, tiamsis Davi tsis ua phem pauj. Thiab Xa-u tus tub Yaunathas muab siab npuab Davi heev vim nws paub tias Yehauvas xaiv Davi lawm. Txawm Davi tau ua ntau yam kev txhaum loj heev los thaum Yehauvas qhuab ntuas nws yeej mloog. Cov niam txiv, pab koj tus menyuam pom tias tseem ceeb heev rau peb txhawb nqa Yehauvas txojkev kav.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 39

Yixayee Thawj Tug Vajntxwv

Vajtswv tau tsa cov thawj los coj cov Yixayee, tiamsis lawv xav tau ib tug vajntxwv. Xamuyee thiaj tsa Xa-u ua lawv thawj tug vajntxwv, tiamsis tom qab no Yehauvas tsis yuav Xa-u ua tus kav lawm. Vim li cas?

ZAJ 40

Davi Thiab Kaulia

Yehauvas xaiv Davi ua cov Yixayee tus vajntxwv thiab nws ua qhia tau tias Yehauvas yeej xaiv tau tus zoo lawm.

ZAJ 41

Davi Thiab Xa-u

Vim li cas ib tug txivneej no ho ntxub ib, thiab tus uas ntxub coj li cas xwb?

ZAJ 42

Yaunathas Ua Siab Tuab Thiab Muaj Kev Npuab Siab

Vajntxwv tus tub cog phoojywg zoo nrog Davi.

ZAJ 43

Vajntxwv Davi Tau Ua Txhaum

Muaj teeb meem ntau thaum ua tau kev txhaum.